ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clementine

K L EH1 M AH0 N T AY2 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clementine-, *clementine*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clementine can pick up the slack.พักผ่อนช่วยได้มาก The Original (2016)
Clementine took the other girls and treated the newcomers at the far table to a stunning view of their most popular attractions.คลีเมนไทน์ พาคนอื่นไป ดูแลคนที่มาใหม่โต๊ะนั้นด้วย ไปในที่ๆ วิวสวยๆ Trace Decay (2016)
Re-task Clementine for now.นำคลีเมนไทน์กลับมาซ่อมแซมเดี๋ยวนี้ Chestnut (2016)
We set Clementine Pennyfeather back to her previous update.เราตั้งค่าให้คลีเมนไทน์ เพนนีเฟียเธอร์ กลับไปยังตัวอัพเดทก่อนหน้า Trompe L'Oeil (2016)
Or Clementine will make sure neither of us makes it back.ไม่อย่างนั้น คลีเมนไทน์ก็จะทำให้แน่ใจว่า เราทั้งสองคนจะไม่ได้กลับไป The Well-Tempered Clavier (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEMENTINE K L EH1 M AH0 N T AY2 N
CLEMENTINE K L EH1 M AH0 N T IY2 N

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clementine \Clem"ent*ine\, a.
   Of or pertaining to Clement, esp. to St. Clement of Rome and
   the spurious homilies attributed to him, or to Pope Clement
   V. and his compilations of canon law.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clementine
   n 1: a variety of mandarin orange that is grown around the
      Mediterranean and in South Africa [syn: {clementine},
      {clementine tree}]
   2: a mandarin orange of a deep reddish orange color and few
     seeds

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top