ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cc

S IY1 S IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cc-, *cc*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
CCRCย่อมาจาก continuing care retirement community
CCTV(abbrev) Closed circuit Television โทรทัศน์วงจรปิด
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
coccygeal(adj) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, See also: coccyx
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, See also: accoumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ccabbr. cubic-centimeter abbr. อาการสำคัญ (chief complaint
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก
cckabbr. cholecystokinin
ccnuabbr. lomustine
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
ccuabbr. cooronary care unit
acc.abbr. accelerate, acceleration accept, acceptance, accompanied, accompaniment, according, account, accountant, accusative
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม, กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accelerant(แอคเซล' เลอเรินทฺ) n. ตัวเร่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม, ยอมจำนน, เห็นพ้อง, ยอมตาม, บรรลุ
accelerate(vi, vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
accelerator(n) คันเร่ง
accent(n) เสียงเน้น, สำเนียง, การเน้นเสียง
accent(vt) เน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง
accept(vt) ยอมรับ, รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ, การรับ, การเห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CCD (charge coupled device)ซีซีดี (อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCD memoryหน่วยความจำแบบซีซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCITT (Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique; The International Telegraph and Telephone Consultative Committee)ซีซีไอทีที (คณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCITT (Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique; The International Telegraph and Telophone Consultative Committee)ซีซีไอทีที (คณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CCTV (closed circuit television)ซีซีทีวี (โทรทัศน์วงจรปิด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CCU (unit, coronary care)ซีซียู (หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CCD camerasกล้องซีซีดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I can pump 20 cc of strychnine nitrate into him.ผมฉีดสตริดนินไนเตรต 20 ซีซี เข้าตัวมันได้ Jaws (1975)
Yeah. -=THE LAST FANTASY=- Proudly Presents -=TLF SUB TEAM=- CC by snowmoon synced by bleacheอืม รู้มั้ยคูป/ถ้าตอนนั้นเธอถามฉันว่า The O.C. (2003)
CC Lemonซีซีเลมอน Nobody Knows (2004)
Get her an 18 gauge needle and a 20 cc syringe and the damn morphine.เอาเข็มเบอร์ 18 ยา 20 ซีซี และมอร์ฟีนมาซะีทีซิ A Change Is Gonna Come (2007)
I need you to extract 60 cc's of your own blood, put it through the centrifuge, and then inject one cc of the antiviral serum into each of those infected.ฉันต้องการให้เธอดูดเอาเลือดเธอออกมา60ซีซี แล้วเอาไปใส่ในเครื่องหมุน และเอาอีกเข็ม ดูดเซรั่ม 1 ซีซี ใส่ไปหลอดเชื้อโรค Chuck Versus the Ex (2008)
I'll take the other. One cc each.ฉันจะจัดการที่เหลืิือ คนละ1ซีซีนะ Chuck Versus the Ex (2008)
We injected 1, 000 cc of the nanomite solution into each subject.เราได้ฉีดสารละลาย นาโนไมต์ 1000 cc ให้แก่ผู้ทดลองแต่ละรายไปแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You--you know what would really help his recovery is 10 CCs of milk and cookies, stat.ลูกรู้มั้ยจะทำอะไร จะช่วยมันฟื้นขึ้นมาได้ เอานมมาสัก 10 ซีซี และคุกกี้มาน่ะ ด่วนจี๋ White to Play (2009)
Stay clear of the hepatic artery. 800 ccs out.ปล่อยให้เลือดที่มี ออกซิเจนสูงไปสู่ตับ ที่ระดับออก 800 ซีซี Black Swan (2009)
1.5 ccs should be enough.1.5 ซีซี คงพอ What Lies Below (2010)
40 minutes ago someone walked out of our on-site armory with 100 ccs of liquid scandium.เมื่อ 40 นาทีก่อนมีคนเดินออกจากคลังแสง พร้อมกับสแกนเดียมเหลว 100 ซีซี Loyalty (2010)
50 ccs of Diazepam.Diazepam 50 ซีซี Sketchy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
แอคคอร์เดียน[aēkkhødīen] (n) EN: accordion  FR: accordéon [ m ]
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [ f ] ; nourriture occidentale [ f ] ; cuisine européenne [ f ]
อาหารและที่พัก[āhān lae thīphak] (n, exp) EN: accommodation ; food and lodging  FR: repas et logement [ mpl ]
อักกรา[Akkrā] (n, prop) EN: Accra
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนาจมืด[amnāt meūt] (n, exp) EN: dark influence ; dark power  FR: pouvoir occulte [ m ] ; pouvoir de l'ombre [ m ]
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CC S IY1 S IY1
CCS S IY1 S IY1 EH1 S
CCTV S IY1 S IY2 T IY1 V IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cc (n) sˌiːsˈiː (s ii2 s ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ,   /  ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电视 #4,424 [Add to Longdo]
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ,      /     ] CCTV (Chinese state television) #6,768 [Add to Longdo]
国际电报电话咨询委员会[guó jì diàn bào diàn huà zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ,            /           ] CCITT [Add to Longdo]
央视国际[yāng shì guó jì, ㄧㄤ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ,     /    ] CCTV international; www.cctv.com.cn [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CCC : Chaos Computer ClubCCC : Chaos Computer Club [Add to Longdo]
CCITT : Internationaler Ausschuss für den Telegrafen- und FernsprechdienstCCITT : Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique [Add to Longdo]
StadtratCC : city council [Add to Longdo]
GrafschaftsratCC : county council [Add to Longdo]
cm³ : Kubikzentimetercc : cubic centimetre [Add to Longdo]
Durchschlag, Kopiecc : carbon copy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, Syn. parvenir, atteindre
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, Syn. venir en hâte
Image:
accroître(vt) เพิ่มขึ้น Cela ne fait qu'accroître son colère.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
記事[きじ, kiji] (n) article; news story; report; account; (P) #60 [Add to Longdo]
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
さん[san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) #77 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er #90 [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-adv, n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) #101 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cc
   adj 1: being ten more than one hundred ninety [syn: {two
       hundred}, {200}, {cc}]
   n 1: a metric unit of volume equal to one thousandth of a liter
      [syn: {milliliter}, {millilitre}, {mil}, {ml}, {cubic
      centimeter}, {cubic centimetre}, {cc}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CC
     Carbon Copy
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CC
     Common Criteria [for IT Security Evaluation] (CC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CC
     Continuity Cell (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CC
     Country Code (MS-ISDN, GSM, mobile-systems)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CC
     Cross Connector
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top