Search result for

boundary

(100 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boundary-, *boundary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boundary[N] ขอบเขต, See also: เขตแดน, อาณาเขต, Syn. border

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
boundary(n) ขอบเขต,เขตแดน,บริเวณ,อาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boundaryขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boundary conditionเงื่อนไขขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boundary line๑. เส้นพรมแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. เส้นแบ่งเขต (ก. ที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boundary markเครื่องหมายเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boundary point; frontier pointจุดขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boundary valueค่าขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boundary value problemข้อปัญหาค่าขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boundary waveคลื่นรอยต่อ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boundary, politicalแนวแบ่งเขตทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boundary disputesข้อพิพาทเขตแดน [TU Subject Heading]
Boundary element methodบาวน์ดารีเอลิเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Boundary element methodsวิธีการบาวน์ดะรีเอลิเมนต์ [TU Subject Heading]
boundary lineboundary line, เส้นขอบเขต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
boundary testการทดสอบค่าที่ขอบ, การเตรียมข้อมูลสำหรับทดสอบโปรแกรม โดยการค้นหาว่าช่วงของข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไร แล้วเตรียมข้อมูลทดสอบที่มีค่าอยู่ตรงขอบของช่วงดังกล่าวพอดี เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมจัดการกับข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้องหรือไม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Boundary value problemsข้อปัญหาค่าขอบ [TU Subject Heading]
Boundary, Grainขอบเม็ดผลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As long as you promise to stay within the Moonacre boundary.นานเท่าที่เธอสัญญาว่าจะอยู่ภายในเขตของมูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Well, I guess that explains why no one was alerted when Howard moved beyond the signal's boundary.ผมคิดว่ามันอธิบายได้แล้ว ทำไมไม่มีใครได้ยินสัญญาณเตือน ตอนที่ฮาวเวิร์ดออกมา ไกลเกินว่าสัญญาณจำกัดอาณาเขตไว้ In Plane Sight (2009)
She's boundary-pushing. The most theatrical performer of our generation.เธอทำลายกำแพง เพลงโชว์ในยุคเรา Theatricality (2010)
You may face much hardship living here within the city boundary,เจ้าอาจลำบากที่ต้องอยู่นอกเมือง Kim Soo Ro (2010)
But before we try to grasp just what might lay beyond that final boundary, we need proof.แต่ก่อนที่เราพยายามที่จะเข้าใจ เพียงแค่สิ่งที่อาจจะวางเกินขอบเขต ที่สุดท้าย เราต้องพิสูจน์ Is There an Edge to the Universe? (2011)
The Celtic dudes believed that on October 31, the boundary separating the realms of the living and dead disappeared and the dead could walk amongst the living.พวกเซลติคเชื่อว่า ในวันที่ 31ตุลาคม เส้นแบ่งเขตระหว่างคนเป็นกับคนตาย Halloween: Part 1 (2011)
That is one boundary we both don't want crossed.นั่นเป็นอีกขอบเขต ที่เราทั้งคู่ไม่อยากให้ถูกรุกล้ำ And the Break-Up Scene (2011)
Even if we cross the boundary, even just one step ...ถึงแม้พวกเราจะข้ามแดนไป แม้แต่ก้าวเดียว Episode #1.7 (2011)
I overstepped the boundary.ฉันคงจะก้าวก่ายเรื่องนายสินะ Episode #1.9 (2011)
All boundary spells have a loophole.ทุกคาถาพันธะมีช่องว่าง Do Not Go Gentle (2012)
Bonnie's still looking for a way around the boundary spell.บอนนี่ยังหาทางแก้ คาถาพันธะ อยู่ Do Not Go Gentle (2012)
The boundary spell is broken.มนต์เขตแดนถูกทำลายแล้ว Do Not Go Gentle (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boundaryIt is beyond the boundary of human knowledge.
boundaryThe mission took the direct route by air to the boundary.
boundaryThere is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.
boundaryThe Rhine is the boundary between France and Germany.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวเขต[N] boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
แนวเขตแดน[N] boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ
แนวพรมแดน[N] boundary, See also: border, borderline, frontier, Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน, Example: ปลัดบัญชาการทัพบกของปากีสถานออกตรวจแนวพรมแดนและส่งกำลังเสริมไปยังแคชเมียร์
ขัณฑสีมา[N] boundary, See also: border, frontier, Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ, ขอบขัณฑสีมา, Example: ใบเสมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการสมมติกำหนดเขตขัณฑสีมา, Thai definition: เขตแดนหรือบริเวณส่วนหนึ่งๆ
เขต[N] area, See also: boundary, border, region, zone, Syn. อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี, Count unit: เขต, Thai definition: แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้
เสมา[N] boundary marker of a temple, Syn. สีมา, ใบเสมา, Example: วัดนี้ไม่มีกำแพงแก้ว เสมาราม ไม่มีเจดีย์วิหาร มีแต่กระท่อมหลังเล็กเป็นกุฏิ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประโคน[N] boundary-post, See also: frontier-post, Count unit: ต้น, Thai definition: เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดน
ปริมณฑล[N] perimeter, See also: boundary, circumference, surroundings, circle, Syn. วงรอบ, บริเวณรอบๆ, ละแวก, Example: ตำรวจกั้นไม่ให้คนเข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธี
ชายทุ่ง[N] edge of field, See also: boundary of field, Syn. ทุ่ง, Example: เราเดินเรื่อยๆ มาตามทางในป่าชายทุ่ง
ขอบเขต[N] boundary, See also: range, extent, bound, border, precinct, Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต, บริเวณ, Example: การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในขอบเขตห้องเรียนย่อมไม่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]
ขยายเขต[v. exp.] (khayāi khēt) EN: extend the boundary   
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds   FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดน[n.] (khētdaēn) EN: frontier ; border ; boundary   FR: frontière [f]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
แนวเขต[n. exp.] (naēo khēt) EN: boundary line   
แนวเขตแดน[n. exp.] (naēo khētdaēn) EN: boundary line   
แนวพรมแดน[n. exp.] (naēo phromdaēn) EN: boundary   FR: ligne frontière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNDARY    B AW1 N D ER0 IY0
BOUNDARY    B AW1 N D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boundary    (n) (b au1 n d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berührpunkt {m} [math.]boundary point [Add to Longdo]
Grenze {f} | Grenzen {pl}boundary | boundaries [Add to Longdo]
Grenzlinie {f}boundary (line); demarcation line; line [Add to Longdo]
Grenzpfahl {m}boundary post [Add to Longdo]
Grenzschicht {f}boundary layer [Add to Longdo]
Grenzschichtabsaugung {f}boundary layer suction [Add to Longdo]
Grenzschichttheorie {f}boundary layer theory [Add to Longdo]
Grenzstein {m} | Grenzsteine {pl}boundary stone | boundary stones [Add to Longdo]
Randpunkt {m} [math.]boundary point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] (n) {comp} area boundary [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] (n) {comp} service area boundary [Add to Longdo]
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] (n) {comp} boundary alignment [Add to Longdo]
ワード境界[ワードきょうかい, wa-do kyoukai] (n) {comp} word boundary [Add to Longdo]
界標[かいひょう, kaihyou] (n) boundary mark (on land or water) [Add to Longdo]
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] (n) {comp} record boundary character [Add to Longdo]
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) {Buddh} cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P) [Add to Longdo]
境する[さかいする, sakaisuru] (vs-s,vt) to bound; to set a boundary [Add to Longdo]
境域;疆域[きょういき, kyouiki] (n) boundary; border; precinct; grounds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] boundary; a border [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, ] boundary [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] boundary [Add to Longdo]
境界[jìng jiè, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, ] boundary; state; realm [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] boundary; go around [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy) [Add to Longdo]
界限[jiè xiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] boundary; marginal [Add to Longdo]
边界[biān jiè, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ, / ] boundary; border [Add to Longdo]
边界层[biān jiè céng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄘㄥˊ, / ] boundary layer [Add to Longdo]
边界线[biān jiè xiàn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] boundary line; border line [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment [Add to Longdo]
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] record boundary character [Add to Longdo]
境界[きょうかい, kyoukai] boundary [Add to Longdo]
境界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
境界要素法[きょうかいようそほう, kyoukaiyousohou] BEM, Boundary Element Method [Add to Longdo]
文字境界[もじきょうかい, mojikyoukai] character boundary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boundary \Bound"a*ry\, n.; pl. {Boundaries} [From {Bound} a
   limit; cf. LL. bonnarium piece of land with fixed limits.]
   That which indicates or fixes a limit or extent, or marks a
   bound, as of a territory; a bounding or separating line; a
   real or imaginary limit.
   [1913 Webster]
 
      But still his native country lies
      Beyond the boundaries of the skies.   --N. Cotton.
   [1913 Webster]
 
      That bright and tranquil stream, the boundary of Louth
      and Meath.                --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Sensation and reflection are the boundaries of our
      thoughts.                --Locke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Limit; bound; border; term; termination; barrier; verge;
     confines; precinct.
 
   Usage: {Bound}, {Boundary}. Boundary, in its original and
      strictest sense, is a visible object or mark
      indicating a limit. Bound is the limit itself. But in
      ordinary usage the two words are made interchangeable.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boundary
   n 1: the line or plane indicating the limit or extent of
      something [syn: {boundary}, {bound}, {bounds}]
   2: a line determining the limits of an area [syn: {boundary},
     {edge}, {bound}]
   3: the greatest possible degree of something; "what he did was
     beyond the bounds of acceptable behavior"; "to the limit of
     his ability" [syn: {limit}, {bound}, {boundary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top