ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookworm

B UH1 K W ER2 M   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookworm-, *bookworm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookworm[N] หนอนหนังสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookworm(บุค'เวิร์ม) n. ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมาก,คนที่ชอบเรียนหนังสือมาก,หนอนหนังสือ,หนอนกัดกินหนังสือ,ปลวกหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookworm(n) หนอนหนังสือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a bookworm.หนอนหนังสือ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Sun-young, my second daughter. She's a bookworm.นี่ซันยอง ลูกสาวคนที่สอง เธอเป็นหนอนหนังสือน่ะจ๊ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
Bookwormเจ้าหนอนหนังสือ Always - Sunset on Third Street (2005)
You were just look like a bookwormตอนนั้นเห็นแกเอาแต่เรียนหนังสืออย่างเดียว Fearless (2006)
A bookworm like me except for running businessเพื่อรักษาร้านไว้ ทำให้เด็กที่เอาแต่เรียนยังฉันต้องลงมาบริหารเอง Fearless (2006)
intelligent but not a bookworm, strong-wiIIed but still feminine.มุ่งมั่นตั้งใจ แต่ยังคงความเป็นผู้หญิงอยู่ ต้องพอดีกัน It's a Wonderful Lie (2008)
Yale is for overachieving bookwormsเยล เป็นที่สำหรับพวกหนอนหนังสือเคร่งครัด New Haven Can Wait (2008)
Min-Kyung was such a bookworm.มิน คยุง เป็นหนอนหนังสือ Heartbreak Library (2008)
What a major bookworm.หนอนหนังสือ Heartbreak Library (2008)
Silly old bookworm with your head in the clouds.เธอมันก็แค่หนอนหนังสือ วันๆ จมอยู่ในโลกของตัวเอง Inkheart (2008)
I thought he was just a boring bookworm.ข้าคิดว่า เขาก็เป็นแค่หนอนหนังสือที่น่าเบื่อ Sungkyunkwan Scandal (2010)
Bring in the Bookworm.เรียกหนอนหนังสือมาซิ Toy Story 3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookwormHe is, so to speak, a bookworm.
bookwormHe is what is called a bookworm.
bookwormHe is what you might call a bookworm.
bookwormHe must be a bookworm to read ten books every day.
bookwormMary is a bookworm.
bookwormShe is what we call a bookworm.
bookwormYou're a bookworm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนอนหนังสือ[N] bookworm, Syn. นักอ่าน, Example: ในงานเปิดตัวหนังสือใหม่คราวนี้ เหมือนเป็นที่ชุมนุมของพวกหนอนหนังสือทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับหนังสือ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนอนหนังสือ[n. exp.] (nøn nangseū) EN: bookworm   FR: rat de bibliothèque [m] (fam.) ; dévoreur de livres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKWORM    B UH1 K W ER2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookworm    (n) bˈukwɜːʴm (b u1 k w @@ m)
bookworms    (n) bˈukwɜːʴmz (b u1 k w @@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dù, ㄉㄨˋ, ] bookworm; Lepisma saccharina, #21,201 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leseratte {f}; Bücherwurm {m} | Leseratten {pl}; Bücherwürmer {pl}bookworm | bookworms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
書痴[しょち, shochi] (n) (derog) book nut; bibliomaniac; bookworm [Add to Longdo]
読書家[どくしょか, dokushoka] (n) avid reader; bookworm [Add to Longdo]
本の虫[ほんのむし, honnomushi] (n) bookworm; bibliophile; bibliophage [Add to Longdo]
本食い虫[ほんくいむし, honkuimushi] (n) bookworm (literal and figurative) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bookworm \Book"worm`\, n.
   1. (Zool.) Any larva of a beetle or moth, which is injurious
    to books. Many species are known.
    [1913 Webster]
 
   2. A student closely attached to books or addicted to study;
    a reader without appreciation.
    [1913 Webster]
 
       I wanted but a black gown and a salary to be as mere
       a bookworm as any there.       --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookworm
   n 1: a person who pays more attention to formal rules and book
      learning than they merit [syn: {pedant}, {bookworm},
      {scholastic}]
   2: someone who spends a great deal of time reading

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top