ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

binder

B AY1 N D ER0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binder-, *binder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binder[N] สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง

English-Thai: Nontri Dictionary
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binderหนังสือคุ้มครองชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. สารยึด๒. เครื่องยึด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder clauseข้อกำหนดส่วนรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a binder that says princeton plainsboro teaching hospital on the cover.เก็บในแฟ้ม ที่เขียนว่า การเรียนของโรงพยาบาลพริ๊นตัน บนปก The Right Stuff (2007)
You know, I have binders if we need 'em.รู้มั้ย ข้ามีเชือกไว้มัดนะถ้าเราต้องการ Innocents of Ryloth (2009)
I see a binder with syllabi.ผมเห็นแฟ้มที่มีตัวอักษร Amplification (2009)
Those binders have been specially designed for Jedi.กุญแจมือนั่นถูกออกแบบ ไว้สำหรับเจไดโดยเฉพาะ Holocron Heist (2009)
I'm still stewing about that binder incident, Jerry.ฉันเบื่อกับนายจริงๆ เจอรี่ Transformers: Dark of the Moon (2011)
And I need you to put it in a binder because we use binders now so everyone has access to the same information.และผมต้องการให้คุณเอามันใส่แฟ้ม เพราะตอนนี้เราใช้แฟ้มแล้ว เพื่อทุกคนจะได้เข้าไปดู ข้อมูลที่เหมือนกัน The Future in the Past (2012)
His binders are quite a brilliant idea.แฟ้มของเขาค่อนข้าง รวบรวมความคิดที่ยอดเยี่ยม The Future in the Past (2012)
Which is why I "Taylor" -made this binder for you.ฉันก็เลยทำแฟ้ม "เทย์เลอร์" อันนี้ให้เธอ The Second Act (2012)
These are the binders that are already done.อันนี้คือเอกสารที่เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว Lie with Me (2013)
Those binders aren't gonna bind themselves.พวกคดีพวกนั้น มันเย็บเข้าเล่มด้วยตัวเองไม่ได้หรอก Lie with Me (2013)
You get to the part in that binder saying I was sleeping with her?อ่านแฟ้มถึงตอนที่บอกว่า ฉันนอนกับเธอแล้วใช่มั้ย Suicide Squad (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep lem) EN: bookbinder   
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
โรงงานเย็บเล่ม[n. exp.] (rōng-ngān yep lem) EN: bookbinder's ; bookbinder's shop   FR: atelier de reliure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BINDER B AY1 N D ER0
BINDERS B AY1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binder (n) bˈaɪndər (b ai1 n d @ r)
binders (n) bˈaɪndəz (b ai1 n d @ z)
bindery (n) bˈaɪndəriː (b ai1 n d @ r ii)
binderies (n) bˈaɪndərɪz (b ai1 n d @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binder {m}; Grundstoff {m}; Beschlag {m}binder [Add to Longdo]
Binderstein {m}; Kopfstein {m} (im Mauerwerk)header (brick) [Add to Longdo]
Binderverband {m}heading bond [Add to Longdo]
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイダー[, baida-] (n) binder [Add to Longdo]
バインダー[, bainda-] (n) binder [Add to Longdo]
リングノート[, ringuno-to] (n) ring binder (wasei [Add to Longdo]
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course [Add to Longdo]
製本屋[せいほんや, seihonya] (n) bookbinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binder \Bind"er\, n.
   1. One who binds; as, a binder of sheaves; one whose trade is
    to bind; as, a binder of books.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that binds, as a fillet, cord, rope, or band; a
    bandage; -- esp. the principal piece of timber intended to
    bind together any building.
    [1913 Webster]
 
   3. a pair of stiff oblong covers, sometimes detachable,
    designed for insertion of paper pages to create a
    book-like document, such as in a {loose-leaf binder}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 binder
   n 1: a machine that cuts grain and binds it in sheaves [syn:
      {binder}, {reaper binder}]
   2: something used to bind separate particles together or
     facilitate adhesion to a surface
   3: holds loose papers or magazines [syn: {binder}, {ring-
     binder}]
   4: something used to tie or bind [syn: {binder}, {ligature}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Binder /bindr/ 
  binder

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top