Search result for

binder

(44 entries)
(1.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binder-, *binder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binder[N] สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง

English-Thai: Nontri Dictionary
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binderหนังสือคุ้มครองชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. สารยึด๒. เครื่องยึด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder clauseข้อกำหนดส่วนรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I have binders if we need 'em.รู้มั้ย ข้ามีเชือกไว้มัดนะถ้าเราต้องการ Innocents of Ryloth (2009)
I see a binder with syllabi.ผมเห็นแฟ้มที่มีตัวอักษร Amplification (2009)
Truth is my life is emptier than this three-ring binder.ความจริงคือชีวิตผมมันว่างเปล่าเสียยิ่งกว่า ห่วงแฟ้ม 3 ห่วงนี่อีกน่ะ Spanish 101 (2009)
Those binders have been specially designed for Jedi.กุญแจมือนั่นถูกออกแบบ ไว้สำหรับเจไดโดยเฉพาะ Holocron Heist (2009)
And i crush his windpipe with my three-ring binder.ฉันเลยเอาห่วงจากแฟ้ม 3 ห่วงบีบไปที่หลอดลมมันซะ Debate 109 (2009)
Yeah, Autobots are off saving the world, and I have organized four binders.ใช่ ออโต้บอทส์กําลังช่วยโลก แต่ผมต้องนั่งส่งเอาสารเนี่ยนะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
I'm still stewing about that binder incident, Jerry.ฉันเบื่อกับนายจริงๆ เจอรี่ Transformers: Dark of the Moon (2011)
I haven't even finished decorating my binder. Please, please, don't make me go!หนูยังแต่งแฟ้มไม่เสร็จ ได้โปรด อย่าให้หนูไปเลย Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Take off their binders.ถอดกุญแจมืออก Carnage of Krell (2011)
And I need you to put it in a binder because we use binders now so everyone has access to the same information.และผมต้องการให้คุณเอามันใส่แฟ้ม เพราะตอนนี้เราใช้แฟ้มแล้ว เพื่อทุกคนจะได้เข้าไปดู ข้อมูลที่เหมือนกัน The Future in the Past (2012)
Brennan didn't use binders. She could remember...เบรนแนนไม่เคยใช้แฟ้ม เธอสามารถจำมันได้... The Future in the Past (2012)
I use binders.เบรนแนน ผมใช้แฟ้ม The Future in the Past (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep lem) EN: bookbinder   
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
โรงงานเย็บเล่ม[n. exp.] (rōng-ngān yep lem) EN: bookbinder's ; bookbinder's shop   FR: atelier de reliure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BINDER    B AY1 N D ER0
BINDERS    B AY1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binder    (n) (b ai1 n d @ r)
binders    (n) (b ai1 n d @ z)
bindery    (n) (b ai1 n d @ r ii)
binderies    (n) (b ai1 n d @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binder {m}; Grundstoff {m}; Beschlag {m}binder [Add to Longdo]
Binderstein {m}; Kopfstein {m} (im Mauerwerk)header (brick) [Add to Longdo]
Binderverband {m}heading bond [Add to Longdo]
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイダー[, baida-] (n) binder [Add to Longdo]
バインダー[, bainda-] (n) binder [Add to Longdo]
リングノート[, ringuno-to] (n) ring binder (wasei [Add to Longdo]
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course [Add to Longdo]
製本屋[せいほんや, seihonya] (n) bookbinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binder \Bind"er\, n.
   1. One who binds; as, a binder of sheaves; one whose trade is
    to bind; as, a binder of books.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that binds, as a fillet, cord, rope, or band; a
    bandage; -- esp. the principal piece of timber intended to
    bind together any building.
    [1913 Webster]
 
   3. a pair of stiff oblong covers, sometimes detachable,
    designed for insertion of paper pages to create a
    book-like document, such as in a {loose-leaf binder}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 binder
   n 1: a machine that cuts grain and binds it in sheaves [syn:
      {binder}, {reaper binder}]
   2: something used to bind separate particles together or
     facilitate adhesion to a surface
   3: holds loose papers or magazines [syn: {binder}, {ring-
     binder}]
   4: something used to tie or bind [syn: {binder}, {ligature}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Binder [bindr] (n) , s.(m )
   binder
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top