ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bickering

B IH1 K ER0 IH0 NG   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bickering-, *bickering*, bicker
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quit that bickering over there !Uh-uh. The Thing (1982)
Could we just for once die without all this bickering?ไหนๆพวกเราก็จะตายอยู่แล้ว ขอตายแบบสงบๆไม่ได้เหรอไง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Exactly, you would never buy me flowers, so why are you bickering about it?ก็นั่นสิ นายน่ะไม่เคยซื้อดอกไม้ให้ฉัน แล้วทำไมนายต้องมาเถียงกับฉันฉอดๆด้วย Full House (2004)
- What are you two bickering about?-ทั้งสองคนจะเถียงกันไปทำไม Match Point (2005)
We are monumentally screwed here... and the last thing I need is you two bickering' like a couple of little girls.แค่นี้เราก็แย่มากพอแล้ว... สิ่งสุดท้ายที่ชั้นเห็น คือนาย 2 คน เถียงกันเหมือนกับผู้หญิง The Marine (2006)
You guys still bickering nowadays?คุณหยอกล้อทะเลาะที่สงบสมัยปัจจุบันนี้ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Mark... your kids are bickering.มาร์ค ลูกนายกำลังทะเลาะ Holidaze (2009)
If you keep on bickering, I'll let it go!แต่ถ้าเธอยังไม่เลิกโวยวายล่ะก็ พี่ปล่อยแน่! The Case of Itaewon Homicide (2009)
No, bickering with you.ไม่ใช่ ฉันเบื่อที่ต้องเถียงกับนาย Withdrawal (2010)
two bickering half-dunphys, and i'm the fool that expected more.แม่โง่เองที่หวังแบบนั้นมากไป Phil on Wire (2011)
The bickering. It's nuts, right?ก็ทะเลาะกันตลอด บ้ามั้ยล่ะ? Thanksgiving IV (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BICKERING    B IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bickering    (v) bˈɪkərɪŋ (b i1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bicker \Bick"er\, v. i. [imp. & p. p. {Bickered}; p. pr. & vb.
   n. {Bickering}.] [OE. bikeren, perh. fr. Celtic; cf. W. bicra
   to fight, bicker, bicre conflict, skirmish; perh. akin to E.
   beak.]
   1. To skirmish; to exchange blows; to fight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Two eagles had a conflict, and bickered together.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend in petulant altercation; to wrangle.
    [1913 Webster]
 
       Petty things about which men cark and bicker.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To move quickly and unsteadily, or with a pattering noise;
    to quiver; to be tremulous, like flame.
    [1913 Webster]
 
       They [streamlets] bickered through the sunny shade.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bickering \Bick"er*ing\, n.
   1. A skirmishing. "Frays and bickerings." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Altercation; wrangling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bickering
   n 1: a quarrel about petty points [syn: {bicker}, {bickering},
      {spat}, {tiff}, {squabble}, {pettifoggery}, {fuss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top