ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-zoe-

Z OW1 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zoe, *zoe*
Possible hiragana form: ぞえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZOE Z OW1 IY0
EZOE EH1 Z OW0
ZOETE Z OW1 T IY0
ZOELLER Z OW1 L ER0
ZOELLICK Z OW1 L IH0 K
ZOELLNER Z OW1 L N ER0
PIEZOELECTRIC P AY2 AH0 Z OW2 AH0 L EH1 K T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zoe (n) zˈouiː (z ou1 ii)
Zoete (n) zˈouɛt (z ou1 e t)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piezoelectricity(n) ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีต่อผลึกที่ไม่นำไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zoea(โซ'เอีย) n. ตัวอ่อนชองสัตว์ทะเล 10 ขาและไร้กระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง, See also: zoeal adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zoeWhen Kawazoe pinned me down at the meeting, I broke out in a cold sweat.
zoeMr Masuzoe always has lots of books with him.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] การนับอายุแบบจีน กล่าวคือ ตอนเกิดมาถือว่าเป็นหนึ่งขวบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お力添え[おちからぞえ, ochikarazoe] (n) ช่วยเหลือ, ค้ำจุน, ให้ความร่วมมือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
piezoelektrischpiezo-electric; piezoelectric [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞい;ぞえ;ぜえ[zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
ゾエア[zoea] (n) zoea [Add to Longdo]
ピエゾ電気[ピエゾでんき, piezo denki] (n) (See 圧電気) piezoelectricity [Add to Longdo]
メタゾエア[metazoea] (n) metazoea [Add to Longdo]
圧電[あつでん, atsuden] (n, adj-no) { comp } piezoelectric [Add to Longdo]
圧電気[あつでんき, atsudenki] (n) piezoelectricity [Add to Longdo]
圧電効果[あつでんこうか, atsudenkouka] (n) piezoelectric effect [Add to Longdo]
圧電振動子[あつでんしんどうし, atsudenshindoushi] (n) piezoelectric vibrator [Add to Longdo]
花嫁介添人[はなよめかいぞえにん, hanayomekaizoenin] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
蝦夷松[えぞまつ;エゾマツ, ezomatsu ; ezomatsu] (n) (uk) Yezo spruce (Picea jezoensis); Jezo spruce [Add to Longdo]
介添え[かいぞえ, kaizoe] (n, vs) helper; assistant; second [Add to Longdo]
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
口添え[くちぞえ, kuchizoe] (n, vs) recommendation; putting in a good word for someone [Add to Longdo]
荒び海苔[すさびのり;スサビノリ, susabinori ; susabinori] (n) (uk) Porphyra yezoensis (species of edible purple laver) [Add to Longdo]
差し添え[さしぞえ, sashizoe] (n) short sword [Add to Longdo]
指折り数える[ゆびおりかぞえる, yubiorikazoeru] (v1) to count on one's fingers [Add to Longdo]
死んだ子の年を数える[しんだこのとしをかぞえる, shindakonotoshiwokazoeru] (exp) (id) It is no use crying over spilt milk [Add to Longdo]
心添え[こころぞえ, kokorozoe] (n) advice; suggestion [Add to Longdo]
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1, vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
数え歌[かぞえうた, kazoeuta] (n) (1) counting song; (2) (See 六義・2) enumerative form (of waka) [Add to Longdo]
数え込む[かぞえこむ, kazoekomu] (v5m) to number among [Add to Longdo]
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1, vt) to count up; to enumerate [Add to Longdo]
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]
数え直す;数えなおす[かぞえなおす, kazoenaosu] (v5s) to count again [Add to Longdo]
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数え方[かぞえかた, kazoekata] (n) counting system; way (manner) of counting [Add to Longdo]
数え立てる[かぞえたてる, kazoetateru] (v1, vt) to enumerate; to count up [Add to Longdo]
唐檜[とうひ;トウヒ, touhi ; touhi] (n) (uk) spruce tree (esp. Picea jezoensis hondoensis, a variety of Ezo spruce) [Add to Longdo]
鼻毛を数える[はなげをかぞえる, hanagewokazoeru] (exp, v1) (See 鼻毛を読む) to lead (a man) around by the nose [Add to Longdo]
力添え[ちからぞえ, chikarazoe] (n, vs) help; assistance; service; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no) [Add to Longdo]
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
力添え[ちからぞえ, chikarazoe] -Hilfe, Beistand [Add to Longdo]
延びる[のびる, nobiru] verschoben_werden, sich_verzoegern, verlaengert_werden [Add to Longdo]
延期[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]
数える[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]
日仏[にちふつ, nichifutsu] japanisch-franzoesisch [Add to Longdo]
春画[しゅんが, shunga] obszoenes_Bild, Pornographie [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] zoegern, ungern_tun [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] Stockung, Verzoegerung [Add to Longdo]
滞る[とどこうる, todokouru] stocken, sich_verzoegern, im_Rueckstand_sein [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] ZOEGERN, VERZOEGERN;, NOCH, NOCH MEHR [Add to Longdo]
猶予[ゆうよ, yuuyo] Aufschub, Stundung, Verzoegerung [Add to Longdo]
迷う[まよう, mayou] verlegen_sein, zoegern, schwanken, sich_verirren, irren [Add to Longdo]
遅延[ちえん, chien] Verspaetung, Verzoegerung [Add to Longdo]
遅滞[ちたい, chitai] Verzoegerung, Aufschub [Add to Longdo]
遅配[ちはい, chihai] Aufschub, Verzoegerung, Verspaetung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top