Search result for

-youths-

(19 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: youths, *youths*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dorota. i call the sonic youths.ดิชั้นโทรหา โซนิค ยูธ แล้วค่ะ Rufus Getting Married (2009)
That ain't even police at the wheel, that's youths in there.บนรถไม่ใช่ตำรวจ นั่นมันพวกวัยรุ่น Attack the Block (2011)
20 youths from South Korea were shot dead by friendly fire, right in front of my eyes.คนหนุ่มของเกาหลี 20 คน ถูกฝ่ายเดียวกันยิงตาย ต่อหน้าต่อตาของผม City Hunter (2011)
Youths obviously require immediate care.เด็กหนุ่มพวกนี้เห็นได้ชัดว่าต้องการ การดูแลอย่างเร่งด่วน Hello, Cruel World (2011)
And the third victim, Lynn Stevens, was found near a mural painted by inner city youths.และเหยื่อรายที่ 3 ลินน์ สตีเฟ่นส์ ถูกพบใกล้กับ จิตรกรรมบนผนังที่เด็กในเมืองเป็นคนวาด Magnum Opus (2013)
Because Caleb initially reported that two youths got into a shoving match with Ryan, pushed him onto the tracks.เพราะเคเล็บให้ปากคำว่า มีเด็กสองคนมาหาเรื่องไรอัน แล้วผลักเขาตกลงบนรางรถไฟ 2 Pi R (2013)
The film which you are about to see is an account of the tragedy which befell a group of five youths...หนังที่คุณจะได้รับชมต่อไปนี้ เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น กับหนุ่มสาว 5 คน Chainsaw (2015)
Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall.แม้เยาวชนเติบโตเหนื่อยและเบื่อ หน่าย และชายหนุ่มสะดุดและล้มลง Hacksaw Ridge (2016)
I know at-risk youths.ผมรู้จักพวกวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงดี We All Fall Down (2016)
I am at-risk youths. (GRUNTS) That's good-- temple, socket, base of skull if their back's to you.เพราะผมก็เป็นไงล่ะ เจ๋ง ตรงรูนั่นล่ะ We All Fall Down (2016)
"his own family and four other youths.แล้วมันจะมาอยู่ในไฟล์ตายทำไม The Bye Bye Man (2017)
The sons and daughters they had left as toddlers were now almost grown-up youths.ลูกชายและลูกสาวที่พวกเขาไ- ด้ทิ้งไว้เป็นเด็กวัยหัดเดิน ตอนนี้เกือบจะเติบโตขึ้นเยาวชน Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
youthsA group of youths attacked the old man.
youthsHe is high in favor with the youths.
youthsUniforms deprive youths of an important choice: what to wear.

CMU English Pronouncing Dictionary
YOUTHS    Y UW1 DH Z
YOUTHS    Y UW1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
youths    (n) (y uu1 dh z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Youth \Youth\ ([=u]th), n.; pl. {Youths} ([=u]ths; 264) or
   collectively {Youth}. [OE. youthe, youh[thorn]e,
   [yogh]uhe[eth]e, [yogh]uwe[eth]e, [yogh]eo[yogh]e[eth]e, AS.
   geogu[eth], geogo[eth]; akin to OS. jugu[eth], D. jeugd, OHG.
   jugund, G. jugend, Goth. junda. [root]281. See {Young}.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being young; youthfulness;
    juvenility. "In my flower of youth." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Such as in his face
       Youth smiled celestial.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The part of life that succeeds to childhood; the period of
    existence preceding maturity or age; the whole early part
    of life, from childhood, or, sometimes, from infancy, to
    manhood.
    [1913 Webster]
 
       He wondered that your lordship
       Would suffer him to spend his youth at home. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those who pass their youth in vice are justly
       condemned to spend their age in folly. --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   3. A young person; especially, a young man.
    [1913 Webster]
 
       Seven youths from Athens yearly sent. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Young persons, collectively.
    [1913 Webster]
 
       It is fit to read the best authors to youth first.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top