Search result for

-undercut-

(24 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: undercut, *undercut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undercut[VT] ขายตัดราคา, See also: คิดราคาต่ำกว่ารายอื่น
undercut[VT] ลดอำนาจ, See also: ตัดทอนอำนาจ, ทำให้อำนาจลดลง
undercut[VI] ตัดส่วนล่าง, See also: ตัดราคา
undercut[ADJ] จากการตัดส่วนล่าง
undercut[N] การตัดส่วนที่ต่ำกว่าออกไป
undercut[VT] ตัดส่วนที่ต่ำกว่าออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undercut(อัน'เดอะคัท) vt.,vi.,n. (การ) ตัดส่วนล่าง,ตัดราคา,เซาะ,ตีลูก (กอล์ฟ) แบบสอยดาว,ต่อยแบบสอยดาว,ส่วนที่ตัดออกจากข้างล่าง, Syn. undermine

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undercutรอยแหว่งขอบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
undercutส่วนเว้า, ส่วนคอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
China's undercutting us at every turn...สินค้าประเทศจีนขายตัดต่ำกว่ารายอื่นหน้าเรา... Mandala (2009)
Don't let my confusion undercut their importance.อย่าให้ความสับสันของฉัน ตัดราคาความสำคัญของมันเลย Regional Holiday Music (2011)
She invoked friendship to undercut the laugh, and we're still laughing. That's how funny it is!พวกเราก็ยังขำอยู่ดี นั่นล่ะที่ตลก! Origins of Vampire Mythology (2012)
That'd undercut the larger lesson.เดี๋ยวจะพลาดบทเรียนที่สำคัญ Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
Could've been seven if this snake hadn't undercut me on Warren Close.เกือบได้เป็นเจ็ดพันถ้าไอ้งูพิษนี่ ไม่ตัดราคาฉันตอนวอร์เรน โคลส Salesmen Are Like Vampires (2017)
Only three of them left in this system... two of them out of range... for a shitty little undercutter like this one with no legs.2 แห่งอยู่ไกลเกินไปสำหรับยาน ซังกะบ๊วยไร้น้ำยาแบบนี้ The Chronicles of Riddick (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERCUT    AH1 N D ER0 K AH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undercut    (n) (uh1 n d @ k uh t)
undercut    (v) (uh2 n d @ k uh1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prallhang {m}undercut bank; undercut slope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undercut \Un`der*cut"\, v. t.
   1. To cut away, as the side of an object, so as to leave an
    overhanging portion.
    [1913 Webster]
 
   2. to sell goods or services at a price below that of (the
    competition or a competitor's price).
    [PJC]
 
   3. to weaken the effectiveness of; to undermine or sabotage
    (an activity).
    [PJC]
 
   4. (Forestry) To cut a notch in one side of (a tree) so as to
    control the direction in which the tree falls when it is
    felled.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undercut \Un"der*cut`\, p. a.
   Cut away below.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undercut \Un"der*cut`\, n.
   The lower or under side of a sirloin of beef; the fillet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cut \Cut\ (k[u^]t), v. t. [imp. & p. p. {Cut}; p. pr. & vb. n.
   {Cutting}.] [OE. cutten, kitten, ketten; prob. of Celtic
   origin; cf. W. cwtau to shorten, curtail, dock, cwta
   bobtailed, cwt tail, skirt, Gael. cutaich to shorten,
   curtail, dock, cutach short, docked, cut a bobtail, piece,
   Ir. cut a short tail, cutach bobtailed. Cf. {Coot}.]
   1. To separate the parts of with, or as with, a sharp
    instrument; to make an incision in; to gash; to sever; to
    divide.
    [1913 Webster]
 
       You must cut this flesh from off his breast. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before the whistling winds the vessels fly,
       With rapid swiftness cut the liquid way. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To sever and cause to fall for the purpose of gathering;
    to hew; to mow or reap.
    [1913 Webster]
 
       Thy servants can skill to cut timer. --2. Chron.
                          ii. 8
    [1913 Webster]
 
   3. To sever and remove by cutting; to cut off; to dock; as,
    to cut the hair; to cut the nails.
    [1913 Webster]
 
   4. To castrate or geld; as, to cut a horse.
    [1913 Webster]
 
   5. To form or shape by cutting; to make by incision, hewing,
    etc.; to carve; to hew out.
    [1913 Webster]
 
       Why should a man. whose blood is warm within,
       Sit like his grandsire cut in alabaster? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Loopholes cut through thickest shade. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To wound or hurt deeply the sensibilities of; to pierce;
    to lacerate; as, sarcasm cuts to the quick.
    [1913 Webster]
 
       The man was cut to the heart.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To intersect; to cross; as, one line cuts another at right
    angles.
    [1913 Webster]
 
   8. To refuse to recognize; to ignore; as, to cut a person in
    the street; to cut one's acquaintance. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   9. To absent one's self from; as, to cut an appointment, a
    recitation. etc. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       An English tradesman is always solicitous to cut the
       shop whenever he can do so with impunity. --Thomas
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   10. (Cricket) To deflect (a bowled ball) to the off, with a
     chopping movement of the bat.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Billiards, etc.) To drive (an object ball) to either
     side by hitting it fine on the other side with the cue
     ball or another object ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Lawn Tennis, etc.) To strike (a ball) with the racket
     inclined or struck across the ball so as to put a certain
     spin on the ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. (Croquet) To drive (a ball) to one side by hitting with
     another ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To cut a caper}. See under {Caper}.
 
   {To cut the cards}, to divide a pack of cards into portions,
    in order to determine the deal or the trump, or to change
    the cards to be dealt.
 
   {To cut both ways}, to have effects both advantageous and
    disadvantageous.
 
   {To cut corners}, to deliberately do an incomplete or
    imperfect job in order to save time or money.
 
   {To cut a dash} or {To cut a figure}, to make a display of
    oneself; to give a conspicuous impression. [Colloq.]
 
   {To cut down}.
     (a) To sever and cause to fall; to fell; to prostrate.
       "Timber . . . cut down in the mountains of Cilicia."
       --Knolles.
     (b) To put down; to abash; to humble. [Obs] "So great is
       his natural eloquence, that he cuts down the finest
       orator." --Addison
     (c) To lessen; to retrench; to curtail; as, to cut down
       expenses.
     (d) (Naut.) To raze; as, to cut down a frigate into a
       sloop.
 
   {To cut the knot} or {To cut the Gordian knot}, to dispose of
    a difficulty summarily; to solve it by prompt, arbitrary
    action, rather than by skill or patience.
 
   {To cut lots}, to determine lots by cuttings cards; to draw
    lots.
 
   {To cut off}.
     (a) To sever; to separate.
       [1913 Webster +PJC]
 
          I would to God, . . .
          The king had cut off my brother's. --Shak.
     (b) To put an untimely death; to put an end to; to
       destroy. "Iren[ae]us was likewise cut off by
       martyrdom." --Addison.
     (c) To interrupt; as, to cut off communication; to cut
       off (the flow of) steam from (the boiler to) a steam
       engine.
     (d) To intercept; as,, to cut off an enemy's retreat.
     (e) To end; to finish; as, to cut off further debate.
 
   {To cut out}.
     (a) To remove by cutting or carving; as, to cut out a
       piece from a board.
     (b) To shape or form by cutting; as, to cut out a
       garment. " A large forest cut out into walks."
       --Addison.
     (c) To scheme; to contrive; to prepare; as, to cut out
       work for another day. "Every man had cut out a place
       for himself." --Addison.
     (d) To step in and take the place of; to supplant; as, to
       cut out a rival. [Colloq.]
     (e) To debar. "I am cut out from anything but common
       acknowledgments." --Pope.
     (f) To seize and carry off (a vessel) from a harbor, or
       from under the guns of an enemy.
     (g) to separate from the midst of a number; as, to cut
       out a steer from a herd; to cut out a car from a
       train.
     (h) to discontinue; as, to cut out smoking.
 
   {To cut to pieces}.
     (a) To cut into pieces; as, to cut cloth to pieces.
     (b) To slaughter; as, to cut an army to pieces.
 
   {To cut a play} (Drama), to shorten it by leaving out
    passages, to adapt it for the stage.
 
   {To cut rates} (Railroads, etc.), to reduce the charges for
    transportation below the rates established between
    competing lines.
 
   {To cut short}, to arrest or check abruptly; to bring to a
    sudden termination. "Achilles cut him short, and thus
    replied." --Dryden.
 
   {To cut stick}, to make off clandestinely or precipitately.
    [Slang]
 
   {To cut teeth}, to put forth teeth; to have the teeth pierce
    through the gum and appear.
 
   {To have cut one's eyeteeth}, to be sharp and knowing.
    [Colloq.]
 
   {To cut one's wisdom teeth}, to come to years of discretion.
    
 
   {To cut under}, to undersell; as, to cut under a competitor
    in trade; more commonly referred to as {undercut}.
 
   {To cut up}.
     (a) To cut to pieces; as, to cut up an animal, or bushes.
     (b) To damage or destroy; to injure; to wound; as, to cut
       up a book or its author by severe criticism. "This
       doctrine cuts up all government by the roots."
       --Locke.
     (c) To afflict; to discourage; to demoralize; as, the
       death of his friend cut him up terribly. [Colloq.]
       --Thackeray.
       [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undercut
   n 1: the material removed by a cut made underneath
   2: the tender meat of the loin muscle on each side of the
     vertebral column [syn: {tenderloin}, {undercut}]
   3: a notch cut in the trunk of tree in order to determine the
     direction of its fall
   4: (sports) a stroke that puts reverse spin on the ball; "cuts
     do not bother a good tennis player" [syn: {cut}, {undercut}]
   5: a cut made underneath to remove material
   v 1: sell cheaper than one's competition [syn: {undersell},
      {undercut}]
   2: cut away material from the underside of (an object) so as to
     leave an overhanging portion in relief
   3: cut away the underpart of; "undercut a vein of ore"
   4: strike (the ball) in golf, tennis, or hockey obliquely
     downward so as to give a backspin or elevation to the shot
   5: cut obliquely into (a tree) below the main cut and on the
     side toward which the tree will fall

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top