ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-thunderous-

TH AH1 N D ER0 AH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thunderous, *thunderous*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thunderous[ADJ] ราวกับเสียงฟ้าร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง,ดังสนั่น,มีเสียงกังวาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moses, native American shamans -- almost all religious leaders and spiritual guides have attested that they were struck by vivid and thunderous messages from the creator himself.ไม่ใช่แค่ว่าประสบการณ์ทาง จิตวิญญาณสามารถเหนี่ยวนำให้เกิด แต่ที่บาง ที่รุนแรงที่สุดและ มีอิทธิพลวิสัยทัศน์ทางศาสนา Is There a Creator? (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
THUNDEROUS TH AH1 N D ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thunderous (j) θˈʌndərəs (th uh1 n d @ r @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thunderous \Thun"der*ous\, a. [Written also thundrous.]
   1. Producing thunder. [R.]
    [1913 Webster]
 
       How he before the thunderous throne doth lie.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Making a noise like thunder; sounding loud and deep;
    sonorous.
    [1913 Webster] -- {Thun"der*ous*ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thunderous
   adj 1: loud enough to cause (temporary) hearing loss [syn:
       {deafening}, {earsplitting}, {thunderous}, {thundery}]
   2: extremely ominous; "world events of thunderous import"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top