ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-surfeiting-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: surfeiting, *surfeiting*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surfeiting (v) sˈɜːʳfɪtɪŋ (s @@1 f i t i ng)
surfeit (v) sˈɜːʳfɪt (s @@1 f i t)
surfeits (v) sˈɜːʳfɪts (s @@1 f i t s)
surfeited (v) sˈɜːʳfɪtɪd (s @@1 f i t i d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surfeit(n) สิ่งที่มากเกินไป, See also: ปริมาณที่มากเกิน, จำนวนที่มากเกิน, Syn. excess, superfluity, profusion
surfeit(n) การดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. glut, overindulge
surfeit(n) ความไม่สบายเนื่องจากการดื่มหรือกินเกินขนาด, See also: อาการคลื่นไส้จากการดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. discomfort, disgust, nausea
surfeit(vt) ให้ดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. stuff, gorge, satiate, glut
surfeit(vi) ดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. overindulge, gorge, glut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
surfeit(vt) ทำให้อิ่มแปล้,ให้กินมากเกินไป,ล้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรม(v) be content, See also: be surfeited, be delighted, be happy, be joyful, be glad, be pleased, Syn. สุข, สบาย, Ant. ทุกข์, Example: งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้พนักงานเปรมไปเลยเพราะกรรมการผู้จัดการเลี้ยงไม่อั้น, Thai Definition: เป็นสุขกายสุขใจ
ปรนเปรอ(v) satiate, See also: surfeit, minister, pamper, indulge, Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรน[pron] (v) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff  FR: nourrir ; alimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
SURFEIT S ER1 F AH0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übersättigung {f} | Übersättigungen {pl}surfeit | surfeits [Add to Longdo]
übersättigen | übersättigend | übersättigt | übersättigtto surfeit | surfeiting | surfeited | surfeits [Add to Longdo]
übersatt; übersättigt {adj}surfeited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飽満[ほうまん, houman] (n,vs) satiety; surfeit [Add to Longdo]
暴食[ぼうしょく, boushoku] (n,vs) surfeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surfeit \Sur"feit\, v. t. [imp. & p. p. {Surfeited}; p. pr. &
   vb. n. {Surfeiting}.]
   1. To feed so as to oppress the stomach and derange the
    function of the system; to overfeed, and produce satiety,
    sickness, or uneasiness; -- often reflexive; as, to
    surfeit one's self with sweets.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill to satiety and disgust; to cloy; as, he surfeits
    us with compliments. --V. Knox.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top