Search result for

-rye-

(26 entries)
(0.1277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rye,-rye-, *rye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rye    [N] ธัญพืชคล้ายข้าวสาลี ใช้ทำอาหารและเลี้ยงสัตว์, See also: ข้าวไรย์
rye    [N] เมล็ดของต้นข้าวไรย์, Syn. rye grain
rye    [N] ขนมปังข้าวไรย์, Syn. rye bread
rye    [N] ขนมปังข้าวไรย์, Syn. rye whiskey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rye(ไร) n. ข้าวไรย์,เมล็ดข้าวไรย์,เหล้าวิสกี้ที่กลั่นจากข้าวไรย์,ขนมปังข้าวไรย์

English-Thai: Nontri Dictionary
rye(n) ข้าวไรย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Property of A.L. Ryerson. "สมบัติของเอ.แอล. ไรเออสัน Titanic (1997)
I feel like a mile high for straw me, I'm rye I'm the fly from the Deli in the sky!ฉันรู้สึกเหมือนห่างไกลกันเป็นไมล์ ฉันบินมาจากเดลิบนท้องฟ้า! Madagascar (2005)
Turkey on rye, extra mustard.56,730 - - 00: Just My Luck (2006)
Now, toss 'em and grab the seedless rye.ใส่ข้าวไรไร้เมล็ดเข้าไป Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
You call yourself, "The High School Kid." SHIN Dong-hee KIM Ryeo-wook LEE Sung-min Han-Geng KIM Jong-woon PARK Jung-sooคุณเรียกตัวเองว่า "เด็กมัธยมปลาย" ชินดงฮี คิมเรียววุค ลีซองมิน ฮันคยอง คิมจองวุน ปาร์คจองซู Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Biggest outdoor amusement center east of Rye Playland.สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ทางตะวันออกของ ไรย์ เพลย์แลนด์ Music and Lyrics (2007)
# I live my life on scotch and rye, # # splinters in my inner thigh. #ฉันมีชีวิตอยู่ด้วยเหล้ายา ทำให้ชีวิตฉันแตกละเอียด The Ten (2007)
Hey, did you hear that Sandy Ryerson got fired? - Really?คุณรู้เรื่อง แซนดี้ ไรเออร์สัน โดนไล่ออกหรือยัง? Pilot (2009)
Andjust so we're clear, I want to clear up that hateful rumor... that I was the one who turned that closet case Sandy Ryerson in... because he gave Hank Saunders the solo I deserved.บอกไว้ก่อนนะคะ ที่ลือว่าฉัน... เป็นคนฟ้องเรื่อง แซนดี้ ไรเออรสัน เพราะเขาให้ แฮ้งค์ ชอนเดอร์ ร้องเดี่ยวแทนฉัน Pilot (2009)
That ryerson guy cried himself to sleep in figgins' armsนายแต๋วนั่นไปร้องไห้อยู่กับ ฟิกกิ้นส์ Acafellas (2009)
We're actually not gonna need any quotes from you for the article, Mr. Ryerson. Do the right thing. All the great actresses take their clothes off.จริงๆแล้วเราไม่ต้องสัมภาษณ์คุณ เพื่อลงบทความครับ คุณไรเออร์สัน ทำสิ่งที่ถูกต้อง นักแสดงดังๆเปลื้องผ้ากันทั้งนั้น แต่ฉันไม่มีปัญหากับภาพนู้ดนะ ฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องแผนงานเอ็คควิส เธอเคยไปเที่ยวที่สเตเบิ้ลมั้ย? The Rhodes Not Taken (2009)
That's Mr. Ryerson's favorite line.- บทแปลกๆนะ The Rhodes Not Taken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ryeAmericans eat lots of wheat, rye and other grains.
ryeIt happens that we have two copies of Catcher in the Rye.

CMU English Pronouncing Dictionary
RYE    R AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rye    (n) (r ai1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roggenbrot {n}rye bread [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裸麦[luǒ mài, ㄌㄨㄛˇ ㄇㄞˋ, / ] rye [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rye \Rye\ (r[imac]), n. [OE. rie, reie, AS. ryge; akin to Icel.
   rugr, Sw. r[*a]g, Dan. rug, D. rogge, OHG. rocco, roggo, G.
   rocken, roggen, Lith. rugei, Russ. roje, and perh. to Gr.
   'o`ryza rice. Cf. {Rice}.]
   1. (Bot.) A grain yielded by a hardy cereal grass ({Secale
    cereale}), closely allied to wheat; also, the plant
    itself. Rye constitutes a large portion of the breadstuff
    used by man.
    [1913 Webster]
 
   2. A disease in a hawk. --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Rye grass}, {Italian rye grass}, (Bot.) See under {Grass}.
    See also {Ray grass}, and {Darnel}.
 
   {Wild rye} (Bot.), any plant of the genus {Elymus}, tall
    grasses with much the appearance of rye.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rye
   n 1: the seed of the cereal grass
   2: hardy annual cereal grass widely cultivated in northern
     Europe where its grain is the chief ingredient of black bread
     and in North America for forage and soil improvement [syn:
     {rye}, {Secale cereale}]
   3: whiskey distilled from rye or rye and malt [syn: {rye}, {rye
     whiskey}, {rye whisky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top