ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nietzsche-

N IY1 CH IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nietzsche, *nietzsche*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nietzsche[N] นักปราชญ์เยอรมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Nietzsche says, "Out of chaos comes order."นิทเช่กล่าวไว้ว่า ความสับสนไป ความสงบจะมา Blazing Saddles (1974)
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romansมันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
T o study Nietzsche psychobiographically may seem naive.การศึกษาเรื่องภาวะจิตไม่ปกติของเนเช่ ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล Basic Instinct (1992)
Nietzsche once said,นิเชอร์ เคยกล่าวว่า Extreme Aggressor (2005)
Nietzsche wrote,โพรเฟท เหยื่อโดนทำร้ายที่นี่ L.D.S.K. (2005)
It's like Nietzsche says:เหมือนกับคำกล่าวของ Nietzsche The Lake House (2006)
You know what Nietzsche said--พวกคุณรู้มั้ยว่า นิทเช่กล่าวเอาไว้ว่า-- The Gift (2009)
Jj: Nietzsche wrote,นีชชี่ ประพันธ์เอาไว้ Mosley Lane (2010)
Friedrich Nietzsche wrote,เฟรดดริก นิชเช ประพันธ์ไว้ว่า The Thirteenth Step (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
NIETZSCHE N IY1 CH IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nietzsche
   n 1: influential German philosopher remembered for his concept
      of the superman and for his rejection of Christian values;
      considered, along with Kierkegaard, to be a founder of
      existentialism (1844-1900) [syn: {Nietzsche}, {Friedrich
      Wilhelm Nietzsche}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top