ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-morgue-

M AO1 R G   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morgue, *morgue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morgue[N] ที่เก็บศพ, See also: ห้องเก็บศพ, ห้องดับจิต, Syn. mortuary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morgue(มอร์ก) n. สถานที่เก็บศพ,ห้องเก็บเรื่องราว ภาพถ่าย เอกสารหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
morgue(n) ที่เก็บศพชั่วคราว,โรงเก็บศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
morgueสถานเก็บศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What morgue did you find this one at?- เหยื่อรายนี้เจอห้องเก็บศพไหน Bringing Down the House (2003)
I was looking at the, um, morgue photos from that boy back in Toledo, Will Clayton.ผมกำลังมองที่ เอ่อ.. รูปถ่ายที่ห้องเก็บศพเด็กชายที่โทลีโด ที่ชื่อวิล เคลย์ตัน English, Fitz or Percy (2005)
If they're full of packets as you say, the morgue will get them soon.ถ้าพวกเขามีของอย่างที่คุณว่า เดี๋ยวหน่วยเก็บศพคงมารับไป Rio (2006)
The morgue is listed under government offices, right?The morgue is listed under government offices, right? Distant Past (2007)
Field morgue for the overflow,but it's state-of-the-art.ห้องเก็บศพนอกสถานที่ ,มันล้นน่ะ แต่เป็นที่รวมศิลปะ An Inconvenient Lie (2007)
Drop these dental x-rays at the field morgue for me? Tech should still be there.เอาเอ๊กซ์เรย์ฟันนี่ไปไว้ที่ห้องเก็บศพที พวกเทคนิคน่าจะยังอยู่ An Inconvenient Lie (2007)
The dead body at the morgue makes me think the opposite.ศพนั่นทำให้ฉันคิดถึงข้อแตกต่าง Knight Rider (2008)
Dr. Price made him a priority,got him to the morgue ASAP.ดร.ไพรซ์ให้ความสำคัญกับศพก่อน เอาไปที่ห้องเก็บศพเร็วที่สุด Cheating Death (2008)
There's a guy in my morgue who isn't laughing.มีร่างคนนึงไม่ขำด้วยในห้องเก็บศพของฉัน Cheating Death (2008)
Uh,three,run these to the lab,and then go by the morgue and get the forms for an unclaimed body.เขาต้องสอดท่อเข้าไปในหน้าอกใช่ไหมคะ? เพราะว่าฉันอยากจะเข้าร่วมการผ่าตัดเดี่ยวที่กำลังจะมาถึง Rise Up (2008)
The body stolen from the morgue was Toorop's.ศพที่ถูกขโมยจากห้องเก็บศพเป็น ศพทูรอฟ Babylon A.D. (2008)
Bodies from the morgue have been brought in.ศพที่เอามาจากป่าช้าถูกขนเข้าไปแล้ว Body of Lies (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGUE M AO1 R G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morgue (n) mˈɔːg (m oo1 g)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morgue \Morgue\, n. [F.]
   1. A place where the bodies of dead persons are kept, until
    they are identified, or claimed by their friends; a
    deadhouse.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Newspapers) A room containing reference files of older
    material in a newspaper office; also, the material
    contained in such a room.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morgue
   n 1: a building (or room) where dead bodies are kept before
      burial or cremation [syn: {morgue}, {mortuary}, {dead
      room}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top