ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-incontinence-

IH2 N K AA1 N T AH0 N AH0 N S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incontinence, *incontinence*
English-Thai: Nontri Dictionary
incontinence(n) การไม่ยับยั้ง,ความมักมากในกาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incontinenceการกลั้นไม่อยู่, การกลั้นไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incontinenceความไม่ยับยั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incontinenceควบคุมการถ่ายปัสสาวะไม่ได้, ปัสสาวะโดยไม่รู้ตัว, ปัสสาวะซึม, กลั้นปัสาสาวะไม่อยู่ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCONTINENCE IH2 N K AA1 N T AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incontinence (n) ˈɪnkˈɒntɪnəns (i1 n k o1 n t i n @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incontinence \In*con"ti*nence\, Incontinency \In*con"ti*nen*cy\,
   n. [L. incontinentia: cf. F. incontinence.]
   [1913 Webster]
   1. Incapacity to hold; hence, incapacity to hold back or
    restrain; the quality or state of being incontinent; lack
    of continence; failure to restrain the passions or
    appetites; indulgence of lust; lewdness.
    [1913 Webster]
 
       That Satan tempt you not for your incontinency. --1
                          Cor. vii. 5.
    [1913 Webster]
 
       From the rash hand of bold incontinence. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The inability of any of the animal organs to
    restrain the natural evacuations, especially urination, or
    defecation, so that the discharges are involuntary; as,
    incontinence of urine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incontinence
   n 1: involuntary urination or defecation [syn: {incontinence},
      {incontinency}]
   2: indiscipline with regard to sensuous pleasures [syn:
     {dissoluteness}, {incontinence}, {self-gratification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top