ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-impressionistic-

IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impressionistic, *impressionistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRESSIONISTIC IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressionistic (j) ˈɪmprˌɛʃənˈɪstɪk (i1 m p r e2 sh @ n i1 s t i k)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressionistic transcriptionการถอดเสียงไม่จำกัดสัญลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
impressionistisch { adj }impressionistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionist \Im*pres"sion*ist\, Impressionistic
 \Im*pres`sion*is"tic\, a.
   Pertaining to, or characterized by, impressionism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressionistic
   adj 1: of or relating to or based on an impression rather than
       on facts or reasoning; "a surprisingly impressionistic
       review bearing marks of hasty composition"; "she had
       impressionistic memories of her childhood"
   2: relating to or characteristic of Impressionism;
     "impressionist music" [syn: {impressionist},
     {impressionistic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top