ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-griffin-

G R IH1 F IH2 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: griffin, *griffin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
griffin[N] สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
griffin(กริฟ'ฟิน) n. สัตว์ประหลาดที่หัวและปีกเป็นอินทรีและร่างเป็นสิงโต,ผู้มาใหม่, Syn. griffon,gryphon

English-Thai: Nontri Dictionary
griffin(n) สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Griffin.กริฟฟิน Game Ogre (2012)
Mr. Griffin, have you learned a lesson?คุณกริฟฟิน แล้วคุณได้บทเรียนบ้างไหม? Death Has a Shadow (1999)
Mr. Griffin, I think your words have touched us all.คุณกริฟฟิน คำพูดคุณลึกซึ้งกินใจพวกเราที่อยู่ที่นี่ Death Has a Shadow (1999)
That was very moving, Mrs. Griffin.ซึ้งจริงๆ คุณนายกริฟฟิน ถ้างั้น.. Death Has a Shadow (1999)
I'm agent Griffin Hull of the fbi.ผมสายสืบกริฟฟิน ฮัลจาก FBI Frailty (2001)
The thing is... that the Griffins didn't really give a reason why they brought you back.คือว่า... . ครอบครัวกริฟฟินส์ไม่ได้ บอกเหตุผลว่า Pilot (2004)
His name was Michael Griffin.ชื่อของเขาคือไมเคิล กิฟฟิน Hollow Man II (2006)
Griffin's always operated on the edge of anarchy.กิฟฟินเขาอยู่ในภาวะที่ยังสับสนอยู่ Hollow Man II (2006)
Griffin cannot get the buffer.กิฟฟินต้องไม่มีวันได้สารบัฟฟอร์ Hollow Man II (2006)
Okay, so finish telling me about this Michael Griffin guy.เอาล่ะ บอกผมเรื่องของกิฟฟิน มาให้หมดเดี่ยวนี้เลย Hollow Man II (2006)
Griffin.กิฟฟิน Hollow Man II (2006)
-You're still gonna go after Griffin?-คุณจะตามล่าตัวกิฟฟินต่อไปงั้นเหรอ Hollow Man II (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIFFIN    G R IH1 F IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
griffin    (n) grˈɪfɪn (g r i1 f i n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Griffin \Grif"fin\, n.
   An Anglo-Indian name for a person just arrived from Europe.
   --H. Kingsley. Griffin

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Griffin \Grif"fin\, Griffon \Grif"fon\, n. [OE. griffin,
   griffon, griffoun, F. griffon, fr. L. gryphus, equiv to
   gryps, Gr. ?; -- so called because of the hooked beak, and
   akin to grypo`s curved, hook-nosed.]
   [1913 Webster]
   1. (Myth.) A fabulous monster, half lion and half eagle. It
    is often represented in Grecian and Roman works of art.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A representation of this creature as an heraldic
    charge.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A species of large vulture ({Gyps fulvus}) found
    in the mountainous parts of Southern Europe, North Africa,
    and Asia Minor; -- called also {gripe}, and {grype}. It is
    supposed to be the "eagle" of the Bible. The {bearded
    griffin} is the {lammergeir}. [Written also {gryphon}.]
    [1913 Webster]
 
   4. An English early apple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 griffin
   n 1: winged monster with the head of an eagle and the body of a
      lion [syn: {gryphon}, {griffin}, {griffon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top