ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-circumvention-

S ER2 K AH0 M V EH1 N CH AH0 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: circumvention, *circumvention*
CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMVENTION S ER2 K AH0 M V EH1 N CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumvention (n) sˌɜːʳkəmvˈɛnʃən (s @@2 k @ m v e1 n sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereitelung {f} | Vereitelungen {pl}circumvention | circumventions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumvention \Cir`cum*ven"tion\, n. [L. circumventio.]
   The act of prevailing over another by arts, address, or
   fraud; deception; fraud; imposture; delusion.
   [1913 Webster]
 
      A school in which he learns sly circumvention.
                          --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumvention
   n 1: the act of evading by going around

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top