ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cifs-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cifs, *cifs*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pacify(vt) ทำให้สงบ (ความโกรธ, ความหิว), Syn. appease, conciliate, gentle, mollify, Ant. anger
pacify(vt) ทำให้สงบ (สงคราม), Syn. assuage, subdue, Ant. enrage
calcify(vi) ้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
calcify(vt) ทำให้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
crucify(vt) ฆ่าโดยการตรึงกางเขน, Syn. nail to the cross
Lucifer(n) ซาตานที่ถูกขับออกจากสวรรค์
Pacific(n) แปซิฟิก, See also: มหาสมุทรแปซิฟิก, Syn. South Seas
pacific(adj) สงบ, Syn. calm, tranquil
pacific(adj) รักสงบ, Syn. peaceful, Ant. unpeaceful
Pacific(n) มหาสมุทรแปซิฟิก, Syn. South Seas
specify(vt) กำหนด, See also: ระบุ, Syn. indicate, designate, cite
crucifix(n) ไม้กางเขนที่มีหุ่นพระเยซูตรึงอยู่
fanciful(adj) เพ้อฝัน, See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ, Syn. imaginary, fictitious, Ant. real
merciful(adj) เปี่ยมด้วยความเมตตา, See also: เต็มไปด้วยความเมตตา, มีความกรุณาปราณี, รู้สึกเมตตา, รู้สึกเห็นใจ, Syn. pitying, kind, kindly, Ant. merciless, cruel, unkind
pacifier(n) คนที่ทำให้เกิดความสงบ, See also: ผู้ทำให้สงบ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงบ, Syn. dummy
pacifism(n) ความรักสันติภาพ, See also: การรักสงบ
pacifism(n) การต่อต้านสงคราม, Syn. nonviolence, submission
pacifist(n) ผู้ต่อสู้เพื่อสันติภาพ, See also: ผู้รักสันติภาพ, ผู้รักความสงบ, Syn. conscientious objector
specific(adj) โดยเฉพาะ, See also: เฉพาะเจาะจง, Syn. exact, definite, Ant. indefinite, unspecific
unciform(adj) ที่เป็นรูปตะขอ
unciform(n) กระดูกรูปตะขอ
cruciform(adj) ที่มีรูปร่างแบบไม้กางเขน, Syn. cross-shaped
paicifier(n) ผู้รักสันติภาพ
specified(adj) เฉพาะเจาะจง, See also: เป็นพิเศษ, Syn. particularized, detiailed, itemized
mercifully(adv) อย่างเมตตา
muciferous(adj) ที่มีเมือก
vociferant(adj) ที่เสียงดัง, See also: ที่ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, Syn. vociferous
vociferant(n) ผู้ส่งเสียงดัง, See also: ผู้ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
vociferate(vt) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper
vociferate(vi) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper
vociferous(adj) (เสียง) ดัง, Syn. noisy, vociferant
crucifixion(n) การฆ่าโดยการตรึงกางเขน
Pacific Rim(n) กลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออก
specifiable(adj) น่าจะเฉพาะเจาะจง
subspecific(adj) ซึ่งเป็นชนิดย่อย (พืช, สัตว์), See also: ซึ่งเป็นจำพวกย่อย
vociferance(n) การส่งเสียงร้อง, See also: การตะโกน, การร้องเสียงดัง
mercifulness(n) ความเมตตา
non-specific(adj) ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจง
pacification(n) กระบวนการสันติภาพ, See also: กระบวนการนำมาซึ่งความสงบ, Syn. appeasement, accommodation
transpacific(adj) ซึ่งอยู่อีกฟากของมหาสมุทรแปซิฟิก
vociferation(n) การส่งเสียงเอะอะ
vociferously(adv) อย่งส่งเสียงเอะอะ
calcification(n) สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คำเป็นทางการ), See also: การไม่พัฒนา, Syn. unchanging stage
South Pacific(n) แปซิฟิกใต้
specification(n) ข้อจำกัด, See also: การจำกัด
vociferousness(n) การส่งเสียงเอะอะ, See also: การโวยวาย
gender-specific(adj) เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
specific gravity(n) ความโน้มถ่วงจำเพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhoea; pseudogonorrhea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
placenta, stone; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacific blockadeการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacific settlement; peaceful settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pacific suiteชุดแปซิฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parity-specific birth probabilityโอกาสที่จะเกิดจำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parity-specific birth rateอัตราเกิดจำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parity-specific fertility rateอัตราเจริญพันธุ์จำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
placenta, calcified; placenta, stoneรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
person specified to pay in case of needผู้จะใช้เงินยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacificationการทำให้เกิดสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacifismสันตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacifistผู้ใฝ่สันติ, นักสันตินิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patelliform; disciform-รูปจาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latex cell; laticiferเซลล์น้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latex vessel; laticiferous vesselท่อน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
laticifer; latex cellเซลล์น้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lucifugal-หนีแสงสว่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laticiferousมีน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
laticiferous vessel; latex vesselท่อน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiciform๑. เหมือนราก๒. เหมือนรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remedy, specific๑. การรักษาเฉพาะโรค๒. ยาจำเพาะโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recalcificationการมีแคลเซียมเกาะกลับคืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific treatment; therapy, specificการรักษาจำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specificationรายการที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specificity๑. ความจำเพาะ๒. สภาพจำเพาะ๓. ฤทธิ์จำเพาะ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specifyระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific addressเลขที่อยู่จำเพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specific beam power; beam power densityความหนาแน่นกำลังลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
specific bequestทรัพย์มรดกเฉพาะสิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific contractเอกเทศสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific dutyอากรตามสภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific dutyอากรตามสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific epithetคำระบุชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sacciform-รูปถุง [ มีความหมายเหมือนกับ saccate ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, monovalent; serum, specificเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, specific; serum, monovalentเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sex-specific marriage rateอัตราสมรสจำเพาะเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stone placenta; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silicificationการแทนที่ด้วยซิลิกา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
silicified wood; agatized wood; opalized wood; petrified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
settlement, pacific; settlement, peacefulการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement, peaceful; settlement, pacificการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific performanceการชำระหนี้ตรงตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific propertyทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specificationรายการจำเพาะ [เศรษฐศาสตร์]
Specific powerกำลังจำเพาะ, กำลังที่ผลิตได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต่อหน่วยมวลของเชื้อเพลิง เช่น กิโลวัตต์ของความร้อนต่อกิโลกรัมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, Example: [นิวเคลียร์]
Specific activityกัมมันตภาพจำเพาะ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ต่อมวลของธาตุ หรือสารประกอบ เช่น มิลลิคูรีต่อมิลลิกรัม (mCi/mg) คูรีต่อโมล (Ci/mol) [นิวเคลียร์]
Specificationรายละเอียดการประดิษฐ์ ที่เปิดเผยการประดิษฐ์อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Specific fundกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน, Example: กองทุนรวมที่มีนโยบายในการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดสำหรับกองทุนรวมทั่วไป [ตลาดทุน]
Asia Pacific Economic Cooperation (Organization)ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [TU Subject Heading]
Asia-Pacific Parliamentarians' Union (APPU)สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Career in (specifie field or discipline)อาชีพในด้าน... [TU Subject Heading]
Contributions in [ specific field or topic ]ผลงานในด้าน... [TU Subject Heading]
Cruciferaeพืชตระกูลครูซิเฟอร์ [TU Subject Heading]
Islands of the Pacificหมู่เกาะแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Areaภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Area cooperationความร่วมมือของภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Oceanมหาสมุทรแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific settlement of international disputesการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี [TU Subject Heading]
Pacifismสันตินิยม [TU Subject Heading]
Prostate-specific antigenแอนติเจนจำเพาะจากต่อมลูกหมาก [TU Subject Heading]
Specific performanceเอกเทศสัญญา [TU Subject Heading]
Specification writingการเขียนข้อกำหนด [TU Subject Heading]
Specificationsข้อกำหนด [TU Subject Heading]
Asia-Pacific Economic Cooperationกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย -แปซิฟิก, Example: ประกอบด้วยสมาชิก 18 ประเทศ (ปี2538) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เม็กซิโก ปาปัวนิวกีนี และชิลี โดยเริ่มกำเนิดขึ้นจากการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในภูมิภาคเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ เพื่อความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้า ของภูมิภาคและของโลกขยายความร่วม มือในกสาขาเศรษฐกิจที่มีความสนใจร่วมกัน พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่ายของแกตต์ ลดอุปสรรคในการค้าสินค้าและบริการ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ [สิ่งแวดล้อม]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacificคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แปซิฟิก, Example: องค์กรถาวรของสหประชาชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เอสแคปกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 สาขาของงานที่เอสแคปให้ลำดับความสำคัญมาก มี 6 สาขา ได้แก่ อาหารและการเกษตร พลังงาน วัตถุดิบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาชนบท เอสแคปมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ มีสมาชิกในภูมิภาครวม 39 ประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Pacific Raimประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิก, Example: ประเทศและหมู่เกาะต่างๆ ที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก รวม 34 ประเทศ และ 23 หมู่เกาะ มีพื้นที่กว่า 70 ล้านตารางไมล์ มีประชากรกว่า 2.5 พันล้านคน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ประเทศในภูมิภาคนี้มีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในอนาคตสูงและยังมีทรัพยากรอยู่มาก ประเทศที่สำคัญๆ ในแถบรมมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น จนผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยอมรับว่า ศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเป็นสตวรรษของประเทศที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Century) เพราะจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Age Specific Rateอัตราเฉพาะอายุ, Example: เป็นการคำนวณหาอัตราทางด้านประชากร เฉพาะของประชากรกลุ่มอายุนั้น ๆ หรือเฉพาะของประชากรรายอายุ นั้น ๆ ผิดกับอัตราหยาบ (crude rate) ซึ่งคำนวณอัตราของประชากรรวมทั้งหมด เช่น อัตราเจริญพันธุ์เฉพาะอายุ (age-specific fertility rate), อัตราเกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate), อัตราตายเฉพาะอายุ (age-specific death rate) [สิ่งแวดล้อม]
Cause-Specific Death Rateอัตราตายเฉพาะสาเหตุ, Example: เป็นการคำนวณสัดส่วนระหว่างจำนวนการตาย เฉพาะสาเหตุต่อประชากร 1, 000 คน สำหรับอัตราส่วนของจำนวนการตายเฉพาะสาเหตุต่อจำนวนการตาย รวมทุกสาเหตุนั้นเรียกว่า อัตราส่วนการตายเฉพาะสาเหตุ (cause-specific death ratio) คำที่ใกล้เคียงกันคือ ภาวะการตายเฉพาะสาเหตุ (cause specific mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Africa, Caribean and Pacific Countriesกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา หมู่เกาะในแคริบเบียน และแปซิฟิก ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป [การทูต]
Asia-Pacific Inter-Governmental Consultations on Refugees Displaced Persons and Migrantsกรอบการหารือระหว่างรัฐบาลในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วย ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และผู้โยกย้ายถิ่น [การทูต]
Asia Pacific Economic Cooperationความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก " เป็นกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีเป้าหมายในการเปิดการค้าเสรีและการลงทุน ภายในปี พ.ศ. 2553 สำหรับสมาชิกพัฒนาแล้ว และปี พ.ศ. 2563 สำหรับสมาชิกกำลังพัฒนา ขณะนี้มีสมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน ดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกก่อตั้ง " [การทูต]
Council for Security and Cooperation in the Asia-Pacificชมรมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก เป็นสถาบันเอกชนก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2536 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (Institute of Security and International Studies : ISIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันก่อตั้งร่วมกับสถาบันอื่น ๆ จากประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก CSCAP เป็นกลไกที่ไม่ใช่เป็นทางการ เพื่อให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฐานะส่วนตัวและบุคคลอื่นได้อภิปรายปัญหาทางการเมืองและ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacificคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและ แปซิฟิก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Pacific Charterคือกฎบัตรแปซิฟิค ซึ่งประกาศ ณ กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ในโอกาสที่มีการตกลงกันทำสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asia Defense Treaty-SEATO ) ประเทศที่ลงนามเป็นภาคีในสนธิสัญญา คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาสาระสำคัญในสนธิสัญญาดังกล่าว หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SEATO (ซีโต้) นั้นคือ ทุกประเทศภาคีจะร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมาตรฐานการครอง ชีพสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และมีสวัสดิภาพสังคมที่ดี แต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคามสนธิสัญญาคือ บรรดาประเทศภาคีตกลงที่จะป้องกันหรือตอบโต้ความพยายามใด ๆ ที่จะล้มล้างเสรีภาพที่มีอยู่ในเขตสนธิสัญญา หรือทำลายอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งเขตแดนของประเทศภาคี พูดอย่างสั้น ๆ ก็คือฝ่ายโลกเสรีอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ ต้องการกีดกันมิให้ประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าไปมีอำนาจครอบงำดินแดนเขต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างสงครามเย็น (Cold War ) โดยวิธีรุกรานหรือวิธีอื่นใดก็ตาม [การทูต]
pacific settlement of disputesการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี [การทูต]
Pacific Settlement of International Disputesหมายถึง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี คงจะจำกันได้ว่า ในตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในโลกฝ่ายเสรีซึ่งเป็นผู้ชนะ ต่างมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะหาทางมิให้เกิดสงครามขึ้นอีกในโลก จึงตกลงร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (Charter of the United Nations)ดังนั้น ข้อ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องหาทางระ งังกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และข้อ 33 ของกฎบัตรก็ได้บัญญัติไว้ว่า ?1. ผู้เป็นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดำเนินอยู่ต่อไป น่าจะเป็นอันตรายแก่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจักต้องแสวงหาการแก้ไขโดยการเจรจา ไต่สวน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การหันเข้าอาศัยทบวงการตัวแทน การตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธีประการอื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก 2. เมื่อเห็นว่าจำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจักเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่น ว่านั้น? [การทูต]
Pacific Islands ForumPIF เป็นองค์กรระดับภูมิภาคของประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาลและความมั่นคง ปัจจุบันมีสมาชิก 16 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นาอูรู หมู่เกาะคุก ตองกา ฟิจิ ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะมาร์แชลล์ ปาปัวนิวกีนี วานูอาตู ปาเลา ไมโครนีเซีย คิริบาส นีอูเอ และตูวาลู มีประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) จำนวน 12 ประเทศและ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไทย และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังมีประเทศผู้สังเกตการณ์ (Observer Status) อีก 3 ประเทศ คือ ติมอร์เลสเต นิวแคลิโดเนีย และเฟรนซ์โปลินีเซีย สำนักเลขาธิการ PIF ตั้งอยู่ที่กรุงซูวา ประเทศฟิจิ [การทูต]
South Pacific Forumเวทีหารือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก ไมโครนีเซีย คีรีบาส หมู่เกาะมาร์แชล เนารู นิวซีแลนด์ นุย ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลู ซามัวตะวันตก วานูอาตู ตองกา ฟิจิ " [การทูต]
specific gravityความถ่วงจำเพาะ, เป็นอัตราส่วนของน้ำหนักของเหลวเมื่อเทียบน้ำหนักที่ปริมาตรเดียวกัน แต่ปริมาณของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ดังนั้นการบอกค่าความถ่วงจำเพาะจึงต้องระบุอุณหภูมิ เช่นน้ำมัน ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันนิยมใช้ค่าอนุพันธ์ความถ่วงจำเพาะในรูปของ API gravity [ปิโตรเลี่ยม]
Specific gravityความถ่วงจำเพาะ สามารถคำนวนได้จากอัตราส่วนของความหนาแน่นของสารหรือวัสดุหารด้วยความหนา แน่นของน้ำ ปกติจะเท่ากับความหนาแน่นของสารนั้น แต่ไม่มีหน่วย (เนื่องจากสมมติฐานที่ว่าน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.00 g/mL) [เทคโนโลยียาง]
Activity, Specificความว่องไวจำเพาะ [การแพทย์]
Acute Nonspecificแบบเฉียบพลันไม่จำเพาะ [การแพทย์]
Adsorption of Ions, Specificการเลือกดูดซับไอออนส์ [การแพทย์]
Allergens, Specificสารภูมิแพ้จำเพาะ [การแพทย์]
Antibodies, Nonspecificแอนติบอดีย์ที่ไม่จำเพาะ [การแพทย์]
Antibodies, Reagenic, Specificสร้างแอนติบอดีย์จำเพาะต่อแมลงชนิดนั้นๆ [การแพทย์]
Antibodies, Reaginic, Specificสร้างแอนติบอดีย์จำเพาะ [การแพทย์]
Antibodies, Specificตัวต้านโรคเฉพาะเชื้อโรคแต่ละชนิด, แอนติบอดีจำเพาะ [การแพทย์]
Antibody, Specificแอนติบอดีย์จำเพาะ [การแพทย์]
Antidotes, Specificสารทำลายพิษโดยเฉพาะ [การแพทย์]
Antigen Specificityความจำเพาะในการรวมกับแอนติเจน [การแพทย์]
Antigenic Specificityลักษณะจำเพาะของอณู [การแพทย์]
Antigens, Group Specificแอนติเจนจำเพาะพวก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
coronary calcification(n) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ
Lucifer[ลูซิเฟอร] (n) ลูซีเฟอร หรือซาตาน เป็นคนที่ก่อเหตชั่วร้ายให้กับมนุษย์ เป็นบิคาแห่งความชั่ว ตามความเชื่อศาสนาคริสต มันมีหลายชื่อ เช่น ดาวประจำกลางวัน มาร พญามาร งูดึกดำบรรณ ซาตาน
pacifier(n) จุกนมปลอมสำหรับเด็ก
specification(vt) รายละเอียด
The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit Univer(adj) The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit University provides short-term capacity-building training courses to development professionals from governments, NGOs, development banks and UN agencies.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No specific style - that's left to the imagination.เมื่อไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ก็ได้แต่จินตนาการกันไป Night and Fog (1956)
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Be specific.เฉพาะเจาะจง Yellow Submarine (1968)
Sir, he specifically requested two niggers but to tell a family secret, my grandmother was Dutch.ท่านเจาะจงให้ส่งนิโกรไป... ...แต่จะบอกความลับให้ ยายผมเป็นดัทช์ Blazing Saddles (1974)
-Yes, he was very specific.ครับผม ท่านบอกอย่างชัดเจน Oh, God! (1977)
Did God specify the Los Angeles Times?พระเจ้า ระบุว่าต้องลอสแอนเจลิสไทม์เหรอ Oh, God! (1977)
-God specified me? -Yes.พระเจ้าระบุว่าต้องเป็นผม Oh, God! (1977)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
Code unspecified.รหัสที่ไม่ได้ระบุ เรามี Mad Max (1979)
And your writings are specifically listed.ซึ่งรวมทั้งบทความของคุณ Gandhi (1982)
We have to specify it. Very complicated.เราต้องระบุไว้ มีความซับซ้อนมาก Idemo dalje (1982)
I am unable to answer that without more specific information.ฉันไม่สามารถที่จะตอบว่า โดยไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มากขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์ Stand by Me (1986)
¶ 'Cause I'm married to the fella ¶ who's on the crucifix ¶เพราะฉันแต่งงานกับ คนที่ถูกตรึงกางเขน Punchline (1988)
This is a very non-specific voice out there, and he's starting to piss me off.เรย์ เสียงที่ไม่มีตัวตนของคุณ... เริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ Field of Dreams (1989)
There are no rules here. You're a pacifist!ที่นี่ไม่มีกฎ Field of Dreams (1989)
The cup that caught His blood at the Crucifixion and was entrusted to Joseph of Arimathea.จอกนี้ยังเคยรองรับพระโลหิตของพระองค์ ตอนถูกตรึงกางเขน และได้ มอบความรับผิดชอบให้โจเซฟแห่งอารามาเทีย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The secret of the Grail has been safe for a thousand years, and for all that time, the Brotherhood of the Cruciform Sword have been prepared to do anything to keep it safe.ความลับของจอกศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี มากว่า 1, 000 ปี, และตลอดเวลานั้น, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But if you told me you were going to murder someone specifically and I thought you were serious then, yes, I'd go to the police.แต่ถ้าคุณบอกผมว่าคุณกำลังจะ ฆาตกรรมใครซักคนโดยจงใจ... ...และผมคิดว่าคุณเอาจริง... ...อย่างนั้น ใช่ ผมจะแจ้งตำรวจ Basic Instinct (1992)
Oh, merciful God, พระเจ้าผู้ทรงมีเมตตา Wuthering Heights (1992)
Grant this, we beseech Thee, O merciful Father, through Jesus Christ, โปรดทรงรับเรา เราขอคารวะท่าน พระบิดาผู้มีเมตตา ผ่านทางพระเยซูเจ้า Wuthering Heights (1992)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction.ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ? The Lawnmower Man (1992)
Specifically. - By name.โดยเฉพาะ / ตามรายชื่อ The Nightmare Before Christmas (1993)
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 , 200 kilograms of barbed wire, มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง... Schindler's List (1993)
What I can do, if I'm any sort of a man, is the next most merciful thing.ก็คือความเมตตาขั้นรองลงมา ยิงเธอให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด Schindler's List (1993)
I was thinking maybe we could go down someplace in the South Pacific.ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะไปลงที่ไหนสักแห่งในแปซิฟิกใต้ Pulp Fiction (1994)
All this other shit you could've set on fire, but I specifically reminded you not to forget the fucking watch.ทั้งหมดนี้อึอื่น ๆ ที่คุณจะได้จุดไฟ แต่ผมเตือนเฉพาะที่คุณจะไม่ลืมนา​​ฬิการ่วมเพศ Pulp Fiction (1994)
I specifically reminded her- bedside table, on the kangaroo.ฉันเฉพาะเตือน her- โต๊ะข้างเตียงในจิงโจ้ Pulp Fiction (1994)
A little place on the Pacific Ocean.สถานที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก The Shawshank Redemption (1994)
You know what the Mexicans say about the Pacific?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่ชาวเม็กซิกันพูดเกี่ยวกับมหาสมุทรแปซิฟิกหรือไม่ The Shawshank Redemption (1994)
The Pacific Ocean?มหาสมุทรแปซิฟิก? The Shawshank Redemption (1994)
Andy Dufresne, headed for the Pacific.แอนดี้ Dufresne, มุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก The Shawshank Redemption (1994)
I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams.ฉันหวังว่าแปซิฟิกเป็นสีฟ้าตามที่ได้รับอยู่ในความฝันของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
Tell me specifically, which part was the fun part?ช่วยบอกให้ละเอียดที ส่วนไหนเหรอที่ว่าสนุกน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
Are we crucifying someone tonight?เราตรึงคนคืนนี้? The Birdcage (1996)
Why don't you hold the crucifix? It's the prop for martyrs.ทำไมคุณไม่ถือไม้กางเขนหรือไม่ มันเป็นเสาสำหรับสักขี The Birdcage (1996)
So this is hell. And there's a crucifix in it.ดังนั้นนี่คือนรก และมีไม้กางเขนในนั้น The Birdcage (1996)
Just the crucifix and a lot of good, warm, family feeling.เพียงแค่ไม้กางเขนและมากของดีความรู้สึกอบอุ่นในครอบครัว The Birdcage (1996)
Technically, the Pacific is larger.ในทางเทคนิค มหาสมุทรแปซิฟิกใหญ่กว่า James and the Giant Peach (1996)
No, we can't leave. Our orders are specific.เราไปไม่ได้ เราต้องทำตามหน้าที่ Event Horizon (1997)
You have specified hazel eyes, dark hair and a fair skin.เธอมีตาสีน้ำตาล, ผมดำ แล้วก็... . ผิวขาว Gattaca (1997)
Specifically, bounded harmonic functions.โดยเฉพาะสมการที่คล้ายคลึงกัน Good Will Hunting (1997)
In the heart of London, on a train in the middle of the country on the edge of a giant volcano in the biggest church in the world counting the columns and staring up at the crucifixesใจกลางของลอนดอนบ้าง บนรถไฟสายผ่านกลางประเทศบ้าง ไม่ก็ที่ขอบภูเขาไฟยักษ์ ในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Legend of 1900 (1998)
Izu Pacific Landอิซู แปซิฟิก แลนด์ Ringu (1998)
Izu Pacific Landอิซู แปซิฟิค แลนด์ Ringu (1998)
bwi. Pacific.กำลังเดินทางไปไหนซักที่ ด้วยความเร็ว 60ไมล์ ต่อชั่วโมง Fight Club (1999)
I know my wife. She was specifically attacking me.ฉันรู้จักเมียฉันดี หล่อนว่า ฉันตรง ๆ เลย The Story of Us (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cifThe important point concerning the complementary distribution is to specify the environment where the individual sounds occur.
cifWill you please make a specific statement?
cifHe has no specific aim.
cifThe crew prepared for the voyage across the Pacific Ocean.
cifI will be flying over the Pacific about this time tomorrow.
cifSpecifications and price are subject to change.
cifI want specific information.
cifPlease give him detailed and specific directions.
cifLanguage is a specifically human characteristic.
cifIs this the right bus for Pacific Boulevard?
cifThe plane we were aboard was flying over the Pacific toward Wake Island at a height of 3, 000 meters.
cifInstead of giving Alex a nut each time he said something, she'd only give it when he specifically said "nut."
cifThe Pacific is the largest ocean in the world.
cifI've always hoped to sail across the Pacific in a yacht.
cifThe Pacific is very wide.
cifHawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."
cifThe goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.
cifThe ship made for the Pacific Ocean.
cifThe boat sailed across the Pacific Ocean.
cifIn American football the defense has a specific job.
cifThe Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.
cifA soft answer is a specific cure of anger. [ Proverb ]
cifAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
cifWe are flying over the Pacific.
cifThis river falls into the Pacific Ocean.
cifHe failed in the attempt to sail across the Pacific Ocean.
cifShe is merciful.
cifI enjoyed the voyage across the Pacific.
cifThe job advertisement specifically requested female.
cifThe canal connects the Atlantic with the Pacific.
cifHe was the first man to cross the Pacific.
cifIt took courage to sail across the Pacific single-handed.
cifBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.
cifHe crossed the Pacific Ocean in a sailboat.
cifHe didn't specify when he would return.
cifLucifera Vampirella is cute.
cifLet's study a specific example.
cifThe Pacific Ocean is one of the five oceans.
cifAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
cifHe has twice flown the Pacific.
cifWe enjoy a long voyage across the Pacific Ocean.
cifThe lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.
cifFar away across the Pacific lies the American Continent.
cifHe offered no specific explanation for his strange behavior.
cifThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
cifHer name is Lucifera.
cifOur plane was flying over the Pacific Ocean.
cifIt is believed that the festival comes from the South Pacific islands.
cif2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
cifGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ.พ.(n) specific gravity, Syn. ความถ่วงจำเพาะ, Thai Definition: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น โดยทั่วไปใช้น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 ํ ซ. เป็นสารมาตรฐาน
หักมุม(v) culminate, See also: have the specified final conclusion, come together, Example: นิยายเรื่องนี้หักมุมในตอนจบได้ถึงใจจริงๆ, Thai Definition: ผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
เพ้อฝัน(adj) fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai Definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
ระเบ็งเซ็งแซ่(adv) noisily, See also: vociferously, tumultuously, clamorously, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
ระเบ็งเซ็งแซ่(adj) noisy, See also: vociferous, tumultuous, clamorous, Syn. อื้ออึง, Example: เสียงระฆังบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้นพร้อมกับเสียงระเบ็งเซ็งแซ่ของเด็กๆ
วิสามัญ(adj) extraordinary, See also: special, unusual, uncommon, specific, particular, Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง, Example: รัฐบาลจะประสานงานกับประธานสภา เพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 13 กรกฎาคม, Count Unit: สามัญ
ลักษณะเฉพาะ(n) particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count Unit: ลักษณะ
สะท้าน(adv) loudly, See also: noisily, vigorously, vociferously, uproariously, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: เขาส่งเสียงร้องดังสะท้านคล้ายหัวใจจะแตกสลาย
หนวกหู(adj) noisy, See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud, Syn. หนกหู, หนกขู, หนวกหู, Example: บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู
เอ็นดู(v) be loving, See also: be kind, be merciful, Syn. ปรานี, เมตตา, รักใคร่, Example: คุณยายเอ็นดูหลานๆ เพราะสงสารที่พ่อแม่ทิ้งไป, Thai Definition: มีใจรักใคร่
ชี้ชัด(v) specify, See also: indicate, mention, stipulate, Syn. บ่งชัด, Example: หลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่า เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ระบุหรือแสดงให้รู้โดยเจาะจงอย่างแจ่มแจ้ง
ขีดเส้น(v) stipulate, See also: specify, settle, require, Syn. กำหนด, Example: นักการเมืองกำลังทำงานภายใต้กรอบของพรรคที่ถูกคนอื่นขีดเส้นไว้โดยผู้นำพรรคและสมาชิกพรรค
กล่าวลอยๆ(v) say nonspecifically, See also: say groundlessly, Syn. พูดลอยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐานมิใช่กล่าวลอยๆ, Thai Definition: พูดโดยไม่มีหลักฐาน หรือไม่มีเหตุผลมาสนับสนุนให้น่าเชื่อถือ
ระบุชื่อ(v) mention by name, See also: specify, name, Syn. เจาะจงชื่อ, ออกชื่อ, Example: คุณต้องระบุชื่อคนนั้นในตอนต้นของจดหมายด้วย
เข้าแบบ(v) conform to specification, See also: conform to the pattern, conform to convention, Syn. เข้าแบบเข้าแผน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคของเราจวนจะเข้าแบบต่างประเทศยิ่งขึ้นเป็นลำดับ, Thai Definition: ถูกต้องตามแบบแผน
แปซิฟิก(n) Pacific, Syn. แปซิฟิค, Example: แม่น้ำใหญ่ของจีนเกือบทุกสายไหลสู่มหาสมุทรโดยเฉพาะไหลออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น แม่น้ำฉางเจียง แม่น้ำหวงเหอ แม่น้ำเฮยหลงเจียง
มี่(adj) noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
เอะอะ(adj) boisterous, See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: เพื่อนของเขาส่งเสียงเอะอะหาเรื่องคนอื่นเวลาเมาทุกที, Thai Definition: ที่อึกทึก, ที่ทำเสียงดังโวยวาย
แปซิฟิก(n) Pacific, Syn. แปซิฟิค, Example: แม่น้ำใหญ่ของจีนเกือบทุกสายไหลสู่มหาสมุทรโดยเฉพาะไหลออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น แม่น้ำฉางเจียง แม่น้ำหวงเหอ แม่น้ำเฮยหลงเจียง, Thai Definition: ชื่อมหาสมุทร
มี่(adj) noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
สำรวมใจ(v) calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai Definition: ทำใจให้แน่วแน่
โดยเฉพาะ(adv) specially, See also: especially, particularly, specifically, Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Example: นักเรียนมาขอคำแนะนำเรื่องการเลือกวิชาเรียนโดยเฉพาะ
ตรึง(v) transfix, See also: fix, bind, fasten, tie up, crucify, Syn. ผูก, รัด, ยึด, Example: พระเยซูกลับฟื้นคืนพระชีพภายหลังเมื่อถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ไป, Thai Definition: ทำให้อยู่กับที่, ทำให้อยู่คงที่
ถูลู่ถูกัง(adv) ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai Definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
เจาะจง(v) specify, See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially, Syn. ระบุ, กำหนด, ชี้เฉพาะ, Example: ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบ้านเถ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ
บ่งชี้(v) indicate, See also: point out, show, point to, specify, Syn. ชี้, ระบุ, Example: ผู้วิจัยไม่อาจบ่งชี้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอัตราการแท้งลูกเพิ่มสูงขึ้น, Thai Definition: ชี้ให้เห็นชัด
บัวหลวง(n) Nelumbo nucifera, Example: บัวหลวงเป็นบัวที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ ในบึงทั่วไป, Count Unit: ดอก, Thai Definition: พรรณบัวน้ำชนิดหนึ่ง มีอยู่ทั่วในเมืองไทย มีเหง้าอยู่ในโคลนเลน ใบกลมหนาแข็งก้านใบเป็นหนาม
ไม้กางเขน(n) cross, See also: crucifix, cruciform, rood, Example: บาทหลวงคนกลุ่มนี้จะเคารพไม้กางเขนเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระเจ้า, Count Unit: อัน, Thai Definition: วัตถุเป็นรูปเหมือนคนยืนกางแขน ✗ ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น เป็นเครื่องหมายคริสต์ศาสนา
ไม่เจาะจง(v) unfixed, See also: non-specify, non-appoint, not particular, not specific, Ant. เจาะจง, Example: เขาไม่เจาะจงว่าใครเป็นผู้กระทำผิด, Thai Definition: ไม่ได้กำหนดหรือระบุเฉพาะลงไป
เฉพาะ(v) be specific, See also: be particular, be peculiar to, be limited, Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว, Ant. โดยรวม, Example: ที่นั่งตรงนี้เขาเฉพาะไว้สำหรับพระภิกษุและคนชราเท่านั้น
เฉพาะ(adv) specifically, See also: especially, particularly, Syn. จำกัด, เท่านี้, เท่านั้น, Example: การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ในเรื่องทางจิตวิทยาจะศึกษาเฉพาะสิ่งที่ผู้ศึกษาทำการสังเกตได้เท่านั้น
เฉพาะกิจ(adj) specific, See also: particular, special, Syn. เจาะจง, ระบุ, Example: ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น, Thai Definition: เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น หน่วยปราบปรามเฉพาะกิจ
เฉพาะเจาะจง(adv) specifically, See also: specially, Syn. เฉพาะ, เจาะจง, Example: โดยมากโปรแกรมตรวจหาเหล่านี้จะรู้จักเจ้าไวรัสเฉพาะเจาะจงเป็นตัวๆ ไป
เฉพาะที่(adj) particular, See also: specific, distinct, limited, Example: โปรแกรมต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น ก็เพื่อสนองความต้องการใช้งานเฉพาะที่
เฉพาะราย(adv) individually, See also: specifically, particularly, Syn. รายตัว, เฉพาะตัว, Example: ได้มีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งจะไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเฉพาะรายนั้น ว่ากันว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้
เฉพาะเรื่อง(adv) particularly, See also: only, specifically, Example: การประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดเจาะจงเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะพูดกว้างๆ ก็ยังไม่ทราบ
เฉพาะเจาะจง(v) specify, See also: be specific, Syn. เฉพาะ, เจาะจง, ระบุ, Example: ที่ผมทำเรื่องร้องไปนั้นไป เป็นการร้องไปแบบเลื่อนลอย ไม่เฉพาะเจาะจงว่าหน่วยไหนมีการโกงเท่าไรๆ
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้(n) Department of American and South Pacific Affairs
กระจองอแง(adv) vociferously, See also: blubber, noisy, loud, boisterous, Syn. งอแง, Example: เสียงเด็กร้องไห้กระจองอแง, Thai Definition: เสียงเด็กร้องไห้ ก่อให้เกิดความรำคาญ, ใช้เรียกลูกเล็กเด็กแดงที่ยังต้องอุ้มต้องจูงอยู่ว่า กระจองอแง
กรุณา(v) kind, See also: merciful, have mercy on, favor, Syn. เมตตา, ปราณี, เอื้ออารี, เอื้ออาทร, Example: เราควรกรุณาต่อผู้ที่ร่างกายพิการ
กำหนด(v) specify, See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint, Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ, Example: ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าทุกคนต้องมาทำงานก่อนเวลา 9.00 น.
กำหนด(n) specification, See also: determination, assignation, fix, set, Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด, Example: ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
กำหนดกฎเกณฑ์(v) specify, See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint, Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ, Example: ภาษาที่มนุษย์ใช้นั้นมีวากยสัมพันธ์ซึ่งซับซ้อนจนไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนได้
ครืนครั่น(adv) clamorous, See also: uproariously, vociferously, loudly, Syn. ครื้นครั่น, กึกก้อง, สนั่น, Example: เสียงดนตรีดังครืนครั่นไปทั่วงาน
ความถ่วงจำเพาะ(n) specific gravity, Example: น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นสารมาตรฐานในการหาความถ่วงจำเพาะ, Thai Definition: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น
จำเพาะ(v) be particular, See also: be specific, be limited, Syn. ุเฉพาะ, เจาะจง, บังเอิญ, เฉพาะเจาะจง, Example: ทำไมผู้อำนวยการถึงจำเพาะเลือกคุณยุวดีไปรับตำแหน่งเลขานุการิณี
ระบุ(v) identify, See also: give the name, specify, mention, name, Syn. เจาะจง, Example: ผู้ถูกประเมินจะต้องระบุปฏิกิริยา หรือคำตอบของเขาลงไปในแบบสอบถาม
หัวนม(n) child's pacifier, See also: nibble, comforter, Syn. จุกนม, Example: เด็กดูดนมแล้วสำลักเพราะหัวนมแตก, Thai Definition: ของที่ทำด้วยยางเป็นต้น มีรูปคล้ายหัวนม สำหรับสวมขวดบรรจุน้ำนมหรือน้ำเป็นต้นเพื่อให้เด็กดูด
เอเปค(n) APEC, See also: Asia-Pacific Economic Cooperation, Syn. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค, Thai Definition: องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการบริการระหว่างกัน ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อกัน ปัจจุบันมีสมาชิก 21 ประเทศ
สเปค(n) specification, Example: กระทรวงแต่ละแห่งจะต้องกำหนดสเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อ, Thai Definition: คุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[bongchī] (v) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify  FR: indiquer ; montrer
ชะงัด[cha-ngat] (adj) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific  FR: efficace ; garanti ; adapté
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[chaphǿ] (adj) EN: specific ; particular ; peculiar  FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[chaphǿ jǿjong] (v, exp) EN: specify ; be specific
เฉพาะเจาะจง[chaphǿ jǿjong] (adv) EN: specifically ; specially
เฉพาะกิจ[chaphǿkit] (adj) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc  FR: ad hoc
เฉพาะราย[chaphǿ rāi] (adv) EN: individually ; specifically ; particularly
เฉพาะเรื่อง[chaphǿ reūang] (adv) EN: particularly ; only ; specifically
เฉพาะที่[chaphǿthī] (adj) EN: particular ; specific ; distinct ; limited
โดยเฉพาะ[dōi chaphǿ] (adv) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically  FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเจาะจง[dōi jǿjong] (x) EN: be specific
เอกลักษณ์[ēkkalak] (n) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic  FR: identité [ f ]
เอกเทศสัญญา[ēkkathēt sanyā] (n, exp) EN: specific contract
เอ็นดู[endū] (v) EN: be loving ; be kind ; be merciful  FR: affectionner ; aimer
เอเปค[Ēpēk] (org) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
หินปะการัง[hin pakārang] (n, exp) EN: coral reef  FR: récif de corail [ m ]
หินโสโครก[hinsōkhrōk] (n, exp) EN: submerged rocks ; submerged reefs  FR: récif [ m ]
จำเพาะ[jamphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be limited  FR: centrer ; axer
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
แก่ง[kaeng] (n) EN: islet ; isle ; reef  FR: îlot [ m ] ; récif [ m ]
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]
กางเขน[kāngkhēn] (n) EN: Cross ; cross of Jesus Christ  FR: croix [ f ] ; crucifix [ m ]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik] (org) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[kān yū ruam kan yāng santi] (n, exp) EN: peaceful co-existence  FR: coexistence pacifique [ f ] ; cohabitation pacifique [ f ]
กติกาสัญญาแปซิฟิก[Katikāsanyā Paēsifik] (n, prop) EN: Pacific Pact
โขมง[khamōng] (adv) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously  FR: bruyamment
ขนาด[khanāt] (n) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format  FR: taille [ f ] ; dimension [ f ] ; format [ m ] ; magnitude [ f ] ; mesures [ fpl ] ; calibre [ m ]
ขีดเส้น[khītsen] (v) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ความเฉพาะ[khwām chaphǿ] (n) EN: specificity
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik] (n, prop) EN: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
ความสามารถเฉพาะ[khwāmsāmāt chaphǿ] (n, exp) EN: specific competencies
ความสามารถพิเศษ[khwāmsāmāt phisēt] (n, exp) EN: talent ; gift ; specific competencies  FR: talent [ m ] ; don [ m ]
กว้าง ๆ[kwāng-kwāng] (adv) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically
หลักของความเฉพาะ[lak khøng khwām chaphǿ] (n, exp) EN: principle of specificity
ลักษณะเฉพาะ[laksana chaphǿ] (n, exp) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic  FR: spécificité [ f ] ; particularité [ f ] ; caractéristique particulière [ f ]
โลมาขาวเทา[lōmā khāo-thao] (n, exp) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin
มหาสมุทรแปซิฟิก = มหาสมุทรแปซิฟิค[Mahāsamut Paēsifik] (n, prop) EN: Pacific Ocean  FR: océan Pacifique [ m ] ; Pacifique [ m ]
ไม่ระบุ[mai rabu] (v, exp) FR: non précisé ; non mentionné ; non spécifié
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[nok aen taphōk khāo hāng chaēk] (n, exp) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift  FR: Martinet de Sibérie [ m ] ; Martinet du Pacifique [ m ] ; Martinet à queue fourchue [ m ]
นกหัวโตหลังจุดสีทอง[nok hūa tō lang jut sī thøng] (n, exp) EN: Pacific Golden Plover ; Lesser Golden Plover  FR: Pluvier fauve [ m ] ; Pluvier du Pacifique [ m ] ; Pluvier doré du Pacifique [ m ]
นกจมูกหลอดหางพลั่ว[nok jamūk løt hāng phlūa] (n, exp) EN: Wedge-tailed Shearwater  FR: Puffin fouquet [ m ] ; Puffin du Pacifique [ m ] ; Puffin à queue en coin [ m ] ; Puffin à queue fine [ m ] ; Puffin à queue pointue [ m ] ; Fouquet [ m ]
นกโจรสลัดใหญ่[nok jōnsalat yai] (n, exp) EN: Great Frigatebird  FR: Frégate du Pacifique [ f ] ; Grande frégate [ f ]
นกกระแตผีชายหาด[nok krataē phī chāihāt] (n, exp) EN: Beach Thick-knee  FR: Œdicnème des récifs [ m ]
นกนางแอ่นแปซิฟิค[nok nāng-aen Paēsifik] (n, exp) EN: Pacific Swallow  FR: Hirondelle de Tahiti [ f ] ; Hirondelle du Pacifique [ f ]
นกยางทะเล[nok yāng thalē] (n, exp) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret  FR: Aigrette sacrée [ f ] ; Aigrette des récifs (de l’est) [ f ] ; Héron des palétuviers [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIFRA S IH1 F R AA0
PACIFY P AE1 S AH0 F AY2
PACIFIC P AH0 S IH1 F IH0 K
SPECIFY S P EH1 S AH0 F AY2
CRUCIFY K R UW1 S AH0 F AY2
LUCIFER L UW1 S AH0 F ER0
CIFELLI S IH0 F EH1 L IY2
CALCIFY K AE1 L S AH0 F AY2
SCIFRES S AY1 F ER0 Z
SPECIFIC S P IH0 S IH1 F IH0 K
PACIFICO P AA0 CH IY0 F IY1 K OW0
PACIFIED P AE1 S AH0 F AY2 D
MERCIFUL M ER1 S IH0 F AH0 L
PACIFIER P AE1 S AH0 F AY2 ER0
PACIFISM P AE1 S IH0 F IH2 Z AH0 M
FANCIFUL F AE1 N S IH0 F AH0 L
PACIFIST P AE1 S IH0 F IH0 S T
CRUCIFIX K R UW1 S AH0 F IH2 K S
PACIFICA P AH0 S IH1 F IH0 K AH0
SPECIFIC S P AH0 S IH1 F IH0 K
PACIFIERS P AE1 S AH0 F AY2 ER0 Z
PACIFISTS P AE1 S IH0 F IH0 S T S
PACIFIC'S P AH0 S IH1 F IH0 K S
CRUCIFIED K R UW1 S AH0 F AY2 D
CALCIFIED K AE1 L S AH0 F AY2 D
CIFUENTES S IY0 F W EH1 N T EH0 S
SPECIFICS S P IH0 S IH1 F IH0 K S
SPECIFIED S P EH1 S AH0 F AY2 D
SPECIFIES S P EH1 S AH0 F AY2 Z
PERCIFIELD P ER1 S IH0 F IY0 L D
CRUCIFIXES K R UW1 S AH0 F IH2 K S IH0 Z
SPECIFYING S P EH1 S AH0 F AY2 IH0 NG
MERCIFULLY M ER1 S IH0 F AH0 L IY2
VOCIFEROUS V OW0 S IH1 F ER0 AH0 S
PACIFICORP P AH0 S IH1 F IH0 K AO0 R P
VOCIFERATE V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T
PACIFICARE P AH0 S IH1 F IH0 K EH2 R
UNMERCIFUL AH0 N M ER1 S IH0 F AH0 L
VOCIFERATED V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T AH0 D
SPECIFICITY S P EH2 S AH0 F IH1 S AH0 T IY0
NONPACIFIST N AA2 N P AE1 S IH0 F IH0 S T
CRUCIFIXION K R UW2 S IH0 F IH1 K SH AH0 N
AUTOPACIFIC AO2 T OW0 P AH0 S IH1 F IH0 K
NONSPECIFIC N AA2 N S P AH0 S IH1 F IH0 K
HALLICIFORN HH AH0 L IH1 S IH0 F AO0 R N
UNSPECIFIED AH0 N S P EH1 S AH0 F AY2 D
VOCIFERATES V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T S
PACIFICATION P AE2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
NONPACIFISTS N AA2 N P AE1 S IH0 F IH0 S T S
VOCIFEROUSLY V AH0 S IH1 F ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cif (n) sˌiːˌaɪˈɛf (s ii2 ai2 e1 f)
Recife (n) rˈɛsˈiːfə (r e1 s ii1 f @)
pacify (v) pˈæsɪfaɪ (p a1 s i f ai)
Lucifer (n) lˈuːsɪfər (l uu1 s i f @ r)
Pacific (n) pˈəsˈɪfɪk (p @1 s i1 f i k)
calcify (v) kˈælsɪfaɪ (k a1 l s i f ai)
crucify (v) krˈuːsɪfaɪ (k r uu1 s i f ai)
pacific (j) pˈəsˈɪfɪk (p @1 s i1 f i k)
specify (v) spˈɛsɪfaɪ (s p e1 s i f ai)
Lucifers (n) lˈuːsɪfəz (l uu1 s i f @ z)
crucifix (n) krˈuːsɪfɪks (k r uu1 s i f i k s)
fanciful (j) fˈænsɪfəl (f a1 n s i f @ l)
merciful (j) mˈɜːʳsɪfəl (m @@1 s i f @ l)
pacified (v) pˈæsɪfaɪd (p a1 s i f ai d)
pacifies (v) pˈæsɪfaɪz (p a1 s i f ai z)
pacifism (n) pˈæsɪfɪzəm (p a1 s i f i z @ m)
pacifist (n) pˈæsiːfɪst (p a1 s ii f i s t)
specific (n) spˈəsˈɪfɪk (s p @1 s i1 f i k)
calcified (v) kˈælsɪfaɪd (k a1 l s i f ai d)
calcifies (v) kˈælsɪfaɪz (k a1 l s i f ai z)
crucified (v) krˈuːsɪfaɪd (k r uu1 s i f ai d)
crucifies (v) krˈuːsɪfaɪz (k r uu1 s i f ai z)
cruciform (j) krˈuːsɪfɔːm (k r uu1 s i f oo m)
pacifists (n) pˈæsiːfɪsts (p a1 s ii f i s t s)
pacifying (v) pˈæsɪfaɪɪŋ (p a1 s i f ai i ng)
specifics (n) spˈəsˈɪfɪks (s p @1 s i1 f i k s)
specified (v) spˈɛsɪfaɪd (s p e1 s i f ai d)
specifies (v) spˈɛsɪfaɪz (s p e1 s i f ai z)
calcifying (v) kˈælsɪfaɪɪŋ (k a1 l s i f ai i ng)
crucifixes (n) krˈuːsɪfɪksɪz (k r uu1 s i f i k s i z)
crucifying (v) krˈuːsɪfaɪɪŋ (k r uu1 s i f ai i ng)
fancifully (a) fˈænsɪfəliː (f a1 n s i f @ l ii)
mercifully (a) mˈɜːʳsɪfəliː (m @@1 s i f @ l ii)
specifying (v) spˈɛsɪfaɪɪŋ (s p e1 s i f ai i ng)
unmerciful (j) ˈʌnmˈɜːʳsɪfəl (uh1 n m @@1 s i f @ l)
unspecific (j) ˌʌnspəsˈɪfɪk (uh2 n s p @ s i1 f i k)
vociferate (v) vˈəsˈɪfərɛɪt (v @1 s i1 f @ r ei t)
vociferous (j) vˈəsˈɪfərəs (v @1 s i1 f @ r @ s)
crucifixion (n) krˌuːsɪfˈɪkʃən (k r uu2 s i f i1 k sh @ n)
pacifically (a) pˈəsˈɪfɪkliː (p @1 s i1 f i k l ii)
specifiable (j) spˌɛsɪfˈaɪəbl (s p e2 s i f ai1 @ b l)
specificity (n) spˌɛsɪfˈɪsɪtiː (s p e2 s i f i1 s i t ii)
unspecified (j) ˈʌnspˈɛsɪfaɪd (uh1 n s p e1 s i f ai d)
vociferated (v) vˈəsˈɪfərɛɪtɪd (v @1 s i1 f @ r ei t i d)
vociferates (v) vˈəsˈɪfərɛɪts (v @1 s i1 f @ r ei t s)
crucifixions (n) krˌuːsɪfˈɪkʃənz (k r uu2 s i f i1 k sh @ n z)
pacification (n) pˌæsɪfɪkˈɛɪʃən (p a2 s i f i k ei1 sh @ n)
specifically (a) spˈəsˈɪfɪkliː (s p @1 s i1 f i k l ii)
unmercifully (a) ˈʌnmˈɜːʳsɪfəliː (uh1 n m @@1 s i f @ l ii)
vociferating (v) vˈəsˈɪfərɛɪtɪŋ (v @1 s i1 f @ r ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific #770 [Add to Longdo]
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] steady; stable; stability; to pacify #897 [Add to Longdo]
规范[guī fàn, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ, / ] norm; standard; specification; regulation; rule; within the rules; to fix rules; to regulate; to specify #1,303 [Add to Longdo]
[ān, ㄢ, ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An #1,449 [Add to Longdo]
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] individual; specific; respective; just one or two #3,947 [Add to Longdo]
比重[bǐ zhòng, ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, ] proportion; specific gravity #4,013 [Add to Longdo]
特定[tè dìng, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄥˋ, ] special; specific; designated; particular #4,984 [Add to Longdo]
格式[gé shì, ㄍㄜˊ ㄕˋ, ] form; specification; format #5,432 [Add to Longdo]
规格[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, / ] standard; norm; specification #5,467 [Add to Longdo]
太平洋[Tài píng yáng, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] the Pacific Ocean #6,893 [Add to Longdo]
亚太[Yà Tài, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] Asia-Pacific #7,784 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] compassionate; gentle; merciful; kind; humane #8,240 [Add to Longdo]
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, / ] specialist; person appointed for specific task #10,114 [Add to Longdo]
阿弥陀佛[Ē mí tuó Fó, ㄜ ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, / ] Amitabha Buddha; the Buddha of the Western paradise; may the lord Buddha preserve us!; merciful Buddha! #11,781 [Add to Longdo]
比值[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, ] specific value; ratio #13,191 [Add to Longdo]
安抚[ān fǔ, ㄢ ㄈㄨˇ, / ] to placate; to pacify; to appease #14,128 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] pacify; quiet #14,895 [Add to Longdo]
西洋[xī yáng, ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] the West; Europe; the Pacific (West from China) #15,282 [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor #18,527 [Add to Longdo]
钙化[gài huà, ㄍㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] calcify; calcification #21,176 [Add to Longdo]
银耳[yín ěr, ㄧㄣˊ ㄦˇ, / ] white mushroom; silver tree-ear fungus; Tremella fuciformis #21,276 [Add to Longdo]
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, ] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful #24,292 [Add to Longdo]
平定[píng dìng, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˋ, ] to pacify; (N) Pingding (place in Shanxi) #25,260 [Add to Longdo]
神庙[shén miào, ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] a temple (not specific) #25,959 [Add to Longdo]
斐济[Fěi jì, ㄈㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] Fiji (tropical volcanic island in southwest Pacific) #27,539 [Add to Longdo]
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, ] cross; crucifix; yoke one has to endure #29,213 [Add to Longdo]
关岛[Guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, / ] Guam (US Pacific island) #32,408 [Add to Longdo]
汤加[Tāng jiā, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ, / ] Tonga, south pacific archipelago kingdom #33,357 [Add to Longdo]
国泰[Guó tài, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ, / ] Cathay Pacific (Hong Kong airline) #36,025 [Add to Longdo]
[suí, ㄙㄨㄟˊ, / ] pacify #36,971 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] Torreya nucifera #40,499 [Add to Longdo]
特为[tè wèi, ㄊㄜˋ ㄨㄟˋ, / ] for a specific purpose; specially #42,255 [Add to Longdo]
罗素[Luó sù, ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨˋ, / ] Russell (name); Bertrand Arthur William, 3rd Earl Russell (1872-1970), British logician, rationalist philosopher and pacifist #42,454 [Add to Longdo]
所罗门群岛[Suǒ luó mén qún dǎo, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Solomon Islands in southwest Pacific #43,492 [Add to Longdo]
西太平洋[Xī tài píng yáng, ㄒㄧ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, 西] the Western pacific #44,192 [Add to Longdo]
钟点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] hour; specified time #48,368 [Add to Longdo]
专任[zhuān rèn, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˋ, / ] full time; to appoint sb to a specific task #48,637 [Add to Longdo]
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, ] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability) #53,742 [Add to Longdo]
绥靖[suí jìng, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] to pacify; to appease; appeasement #57,142 [Add to Longdo]
厄尔尼诺[È ěr Ní nuò, ㄜˋ ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] El Niño, equatorial climate variation in the Pacific #58,198 [Add to Longdo]
专责[zhuān zé, ㄓㄨㄢ ㄗㄜˊ, / ] specific responsibility #58,923 [Add to Longdo]
瓦努阿图[Wǎ nǔ ā tú, ㄨㄚˇ ㄋㄨˇ ㄚ ㄊㄨˊ, / ] Vanuatu in south pacific (formerly New Hebrides) #68,328 [Add to Longdo]
漆树[qī shù, ㄑㄧ ㄕㄨˋ, / ] lac tree (Rhus vernicifera) #68,782 [Add to Longdo]
申述[shēn shù, ㄕㄣ ㄕㄨˋ, ] to state; to assert; to allege; to specify #70,520 [Add to Longdo]
环太平洋[Huán Tài píng yáng, ㄏㄨㄢˊ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, / ] Pacific Rim #73,408 [Add to Longdo]
比热[bǐ rè, ㄅㄧˇ ㄖㄜˋ, / ] specific heat #81,788 [Add to Longdo]
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, ] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals) #83,257 [Add to Longdo]
路西法[Lù xī fǎ, ㄌㄨˋ ㄒㄧ ㄈㄚˇ, 西] Lucifer (Satan's name before his Fall in Jewish and Christian mythology) #83,566 [Add to Longdo]
瑙鲁[Nǎo lǔ, ㄋㄠˇ ㄌㄨˇ, / ] Nauru, volcanic island of Micronesia in southwest pacific #89,202 [Add to Longdo]
比容[bǐ róng, ㄅㄧˇ ㄖㄨㄥˊ, ] specific volume #98,754 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] TH: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง  EN: specification (vs)
明記[めいき, meiki] TH: รายละเอียด  EN: specification (vs)
指定[してい, shitei] TH: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ  EN: specification
元年[がんねん, gannen] TH: ปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง  EN: first year (of a specific reign)
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] TH: มหาสมุทรแปซิฟิก  EN: Pacific Ocean

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmeprüfung { f }specification test [Add to Longdo]
Adresse { f } [ comp. ] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Angabe { f }; nähere Angabespecification [Add to Longdo]
Arbeitsanforderung { f }job specification [Add to Longdo]
besondere Art der baulichen Nutzungspecific land-use type [Add to Longdo]
Ausrüstungsspezifizierung { f }equipment specification [Add to Longdo]
Ausschreibungstext { m }tender specification [Add to Longdo]
Baugebiet { n } | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area [Add to Longdo]
Befriedigung { f }; Beschwichtigung { f }pacification [Add to Longdo]
Bereichsangabe { f }area specification [Add to Longdo]
Beruhigung { f }pacification [Add to Longdo]
Beschreibung { f }specification [Add to Longdo]
Besonderheiten { pl }specifics [Add to Longdo]
Branchenstruktur { f }structure of the branch; structure of the specific sectors [Add to Longdo]
Dichte { f }; Wichte { f }; spezifisches Gewicht [ phys. ]specific gravity (S.G.) [Add to Longdo]
Einzelbestimmung { f }specify [Add to Longdo]
Einzelzulassung { f }approval for specific use [Add to Longdo]
Enthalpie { f } [ phys. ] | spezifische Enthalpieenthalpy | specific enthalpy [Add to Longdo]
Entkalkung { f }decalcification [Add to Longdo]
Entkalkungsmittel { n }decalcifier [Add to Longdo]
Friedensstifter { m }pacifier [Add to Longdo]
Genauigkeit { f }specificity [Add to Longdo]
Geschrei { n }vociferation [Add to Longdo]
Glasur { f } (Keramik) | Glasur aufrühren | glänzende Glasur { f } | weiße japanische Glasur { f } | schuppige; flockige Glasur | seidenmatte Glasur | getrübte Glasur { f }glaze | to stir a glaze | shiny glaze | shino glaze | flaked glaze | silk-matt glaze | opacified glaze [Add to Longdo]
Grund { m }; Ursache { f }; Anlass { m } | Gründe { pl } | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds { pl } | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
Kennwert { m } | Kennwerte { pl }characteristic value; specific value | characteristic values; specific values [Add to Longdo]
Kreuz { n } (als Anhänger)crucifix [Add to Longdo]
Kreuzigung { f } | Kreuzigungen { pl }crucifixion | crucifixions [Add to Longdo]
Kundenspezifikation { f }client specifications [Add to Longdo]
Last { f }; Belastung { f }; Ladung { f }; Beladung { f } | kritische Last | statische Last | zulässige Last | dynamische Belastung | vorgeschriebene Belastung | zulässige Belastungload; loading | critical load | static load | design load | dynamic loading | specified load | maximum rated load [Add to Longdo]
Leistungsbeschreibung { f }specifications for tenders [Add to Longdo]
Leistungsverzeichnis { n } (LV)specifications [Add to Longdo]
Lieferzeit { f } | Lieferzeiten { pl } | innerhalb der Lieferzeit liefendelivery time; time of delivery | delivery times | to deliver within the specified time [Add to Longdo]
Luftdruck { m } | zu geringer Luftdruck | vorgeschriebener Luftdruckair pressure; inflation pressure | under-inflation | specified inflation pressure [Add to Longdo]
Maßnahme { f } | spezifische Maßnahmen | sich zu Maßnahmen gezwungen sehenaction | specific action | to be forced to take action [Add to Longdo]
Materialbenennung { f } | allgemeine Materialbenennung { f } | spezifische Materialbenennung { f }material designation | general material designation | specific material designation [Add to Longdo]
Modellpflege { f } (z.B. bei Autos)improving the specification (of a car) [Add to Longdo]
Patentschrift { f } | Patentschriften { pl }patent specification | patent specifications [Add to Longdo]
Pazifismus { m }pacifism [Add to Longdo]
Pazifist { m } | Pazifisten { pl }pacifist | pacifists [Add to Longdo]
Pflichtenheft { n }customer requirement specification; specification [Add to Longdo]
Rechenvorschrift { f }calculation specification [Add to Longdo]
Schnuller { m }comforter; dummy; pacifier [ Am. ] [Add to Longdo]
Sollmaß { n }specified size [Add to Longdo]
Spezifikation { f }; Spezifizierung { f } | Spezifikationen { pl }; Spezifizierungen { pl }specification | specifications [Add to Longdo]
Spezifikationssymbol { n }specifier; specificator [Add to Longdo]
Spezifität { f }specificity [Add to Longdo]
Stellenbeschreibung { f }job description; job specification [Add to Longdo]
Technische Datentechnical specifications [Add to Longdo]
Testmethode { f }test specification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
おしゃぶり[oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
どちらにせよ[dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アカギンザメ[akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アカククリ[akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アジア太平洋[アジアたいへいよう, ajia taiheiyou] (n) Asia-Pacific (region) [Add to Longdo]
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争, 太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
アジア太平洋地域[アジアたいへいようちいき, ajia taiheiyouchiiki] (n) Asia-Pacific region [Add to Longdo]
アズマギンザメ[azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar) [Add to Longdo]
アマビリス樅[アマビリスもみ;アマビリスモミ, amabirisu momi ; amabirisumomi] (n) (uk) Pacific silver fir (Abies amabilis) [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アメリカフウ[amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
アンコウザメ[ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[ansupeshifaidobittoreito] (n) { comp } unspecified bit rate [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イジュティハード[ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
イヌザメ[inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
イレズミニザ[irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
インド太平洋[インドたいへいよう, indo taiheiyou] (n) Indo-Pacific [Add to Longdo]
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) { comp } extended memory specification; XMS [Add to Longdo]
エスカップ[esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP [Add to Longdo]
エルゴカルシフェロール[erugokarushifero-ru] (n) (See ビタミンD2) ergocalciferol [Add to Longdo]
オオテンジクザメ[ootenjikuzame] (n) tawny nurse shark (Nebrius ferrugineus, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
オグロ[oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific) [Add to Longdo]
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish [Add to Longdo]
オナガドチザメ[onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
オニテングハギ[onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
オハグロハギ[ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
オモナガフタホシハゼ[omonagafutahoshihaze] (n) Eviota partimaculata (species of Indo-Pacific pygmy goby) [Add to Longdo]
オヤビッチャ[oyabiccha] (n) Indo-Pacific sergeant-major fish (Abudefduf vaigiensis) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
カマヒレザメ[kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr) [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification [Add to Longdo]
パシフィックテレシス[ぱしふぃっくてれしす, pashifikkutereshisu] Pacific Telesys [Add to Longdo]
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] file specification [Add to Longdo]
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific [Add to Longdo]
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] program specification [Add to Longdo]
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information [Add to Longdo]
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] functional specification [Add to Longdo]
技術仕様書[ぎじゅつしようしょ, gijutsushiyousho] technical specification [Add to Longdo]
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] formal specification [Add to Longdo]
個別記号[こべつきごう, kobetsukigou] specific symbol [Add to Longdo]
仕様[しよう, shiyou] means, specification [Add to Longdo]
仕様書[しようしょ, shiyousho] specification [Add to Longdo]
種の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term [Add to Longdo]
属性指定[ぞくせいしてい, zokuseishitei] attribute specification [Add to Longdo]
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list [Add to Longdo]
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list [Add to Longdo]
直接色指定[ちょくせついろしてい, chokusetsuiroshitei] direct colour (specification) [Add to Longdo]
直前指定要素[ちょくぜんしていようそ, chokuzenshiteiyouso] previous specified element [Add to Longdo]
特定の処理[とくていのしょり, tokuteinoshori] specific task [Add to Longdo]
特定マシン向け[とくていマシンこくないむけ, tokutei mashin kokunaimuke] machine-specific (a-no) [Add to Longdo]
特定割付け構造[とくていわりつけこうぞう, tokuteiwaritsukekouzou] specific layout structure [Add to Longdo]
特定文字データ実体[とくていもじデータじったい, tokuteimoji de-ta jittai] specific character data entity [Add to Longdo]
特定用途向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC [Add to Longdo]
特定論理構造[とくていろんりこうぞう, tokuteironrikouzou] specific logical structure [Add to Longdo]
日本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference [Add to Longdo]
不特定記憶単位[ふとくていきおくたんい, futokuteikiokutan'i] unspecified storage unit [Add to Longdo]
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
文書型指定[ぶんしょがたしてい, bunshogatashitei] document type specification [Add to Longdo]
未規定[みきてい, mikitei] unspecified [Add to Longdo]
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
無指定ビットレート[むしていビットレート, mushitei bittore-to] unspecified bit rate (UBR) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  CIFS
         Common Internet File System (TCP/IP)
         

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top