ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cantor-

K AE1 N T ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cantor, *cantor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cantor[N] ผู้ที่เป็นนักร้องนำในโบสถ์ยิว

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTOR K AE1 N T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cantor (n) kˈæntɔːr (k a1 n t oo r)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cantor \Can"tor\, n. [L., a singer, fr. caner to sing.]
   A singer; esp. the leader of a church choir; a precentor.
   [1913 Webster]
 
      The cantor of the church intones the Te Deum. --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cantor
   n 1: the musical director of a choir [syn: {choirmaster},
      {precentor}, {cantor}]
   2: the official of a synagogue who conducts the liturgical part
     of the service and sings or chants the prayers intended to be
     performed as solos [syn: {cantor}, {hazan}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 cantor
  singer

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 cantor
  singer(kantisto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top