ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bondsman-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bondsman, *bondsman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I called a very nice bondsman in Kendalville who put up the money for me.แม่โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ในแคนดัลวิลล์ เอาเงินมาประกันตัวแม่ Lonesome Jim (2005)
Mm-hmm. Who would want to bug a burly bail bondsman so badly?ใครกันที่อยากจะดักฟังผู้ค้ำประกันขนาดนี้ Under the Gun (2010)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bondsman \Bonds"man\, n.; pl. {Bondsmen}. [Bond, a. or n. +
   man.]
   1. A slave; a villain; a serf; a bondman.
    [1913 Webster]
 
       Carnal, greedy people, without such a precept, would
       have no mercy upon their poor bondsmen. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A surety; one who is bound, or who gives security,
    for another.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bondsman
   n 1: a male slave [syn: {bondman}, {bondsman}]
   2: someone who signs a bond as surety for someone else [syn:
     {bondsman}, {bondswoman}]
   3: a male bound to serve without wages [syn: {bondman},
     {bondsman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top