ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bodywork-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bodywork, *bodywork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bodywork[N] โครงด้านนอกของรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just give us a minute. I'll sort out your bodywork for you. I need a word with you.ขอเวลาผมไม่นาน ผมจะจัดการรอยนี่ให้ Cassandra's Dream (2007)
He said, "Light bodywork damage..."- เขาบอก"ทำความเสียหายได้เล็กน้อย" Episode #18.3 (2012)
Try and get the bodywork off the wheel.พยายามเอาชิ้นส่วนออกจากล้อสิ Episode #18.4 (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bodywork (n) bˈɒdɪwɜːʳk (b o1 d i w @@ k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bodywork \bodywork\ n.
   1. the exterior body of a motor vehicle.
    [WordNet 1.5]
 
   2. the work of making or repairing vehicle bodies.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bodywork
   n 1: the exterior body of a motor vehicle
   2: the work of making or repairing vehicle bodies

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top