ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-beadle-

B IY1 D AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beadle, *beadle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beadle[N] ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี

English-Thai: Nontri Dictionary
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Beadle calls on her, all polite...เจ้าหน้าที่มารับเธอไป อย่างสุภาพยิ่ง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Will Beadle Bamford be the judge?เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ดจะกรุณาเป็นกรรมการให้ได้หรือไม่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You will be welcome, Beadle Bamford...ยินดีที่จะได้ต้อนรับคุณ เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Why doesn't the Beadle come?ทำไมไอ้เจ้าหน้าที่ไม่มาซะที Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
So, do we have a deal, or should I run down the street to me old pal Beadle Bamford?งั้น คุณจะรับข้อเสนอของผมมั้ย หรือว่าผมควรจะโร่ไปบอกเพื่อนผม เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
These premises are hardly prepossessing and yet the Beadle tells me...ที่นี่ออกจะไม่ค่อยน่าดู แต่เจ้าหน้าที่บอกฉันว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Tell it to the Beadle and the police as well!ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ และแจ้งตำรวจด้วย! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We gotta find the Beadle and get the law here.เราต้องไปเรียกเจ้าหน้าที่ ให้กฎหมายมาจัดการ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEADLE    B IY1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beadle    (n) bˈiːdl (b ii1 d l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchendiener {m} | Kirchendiener {pl}beadle | beadles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beadle \Bea"dle\, n. [OE. bedel, bidel, budel, OF. bedel, F.
   bedeau, fr. OHG. butil, putil, G. b["u]ttel, fr. OHG. biotan,
   G. bieten, to bid, confused with AS. bydel, the same word as
   OHG. butil. See. {Bid}, v.]
   1. A messenger or crier of a court; a servitor; one who cites
    or bids persons to appear and answer; -- called also an
    {apparitor} or {summoner}.
    [1913 Webster]
 
   2. An officer in a university, who precedes public
    processions of officers and students. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense the archaic spellings bedel (Oxford) and
      bedell (Cambridge) are preserved.
      [1913 Webster]
 
   3. An inferior parish officer in England having a variety of
    duties, as the preservation of order in church service,
    the chastisement of petty offenders, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beadle
   n 1: a minor parish official who serves a ceremonial function
   2: United States biologist who discovered how hereditary
     characteristics are transmitted by genes (1903-1989) [syn:
     {Beadle}, {George Beadle}, {George Wells Beadle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top