Search result for

*zoos*

(65 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zoos, -zoos-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zoosemiotics[N] การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารของสัตว์, See also: วิชาว่าด้วยการสื่อสารของสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
azoospermiaน้ำกามไร้ตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoospermiaน้ำกามมีตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoosporangiumอับซูโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoosporeซูโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoosสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Open-air zoosสวนสัตว์เปิด [TU Subject Heading]
Asthenozoospermiaไม่มีการเคลื่อนตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเลย [การแพทย์]
Azoospermiaไม่มีตัวอสุจิ, น้ำอสุจิบกพร่อง, ไม่มีตัวอสุจิเลย, สามีเป็นหมัน, การไม่มีตัวอสุจิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, man. I don't like Zoos.ไม่ล่ะเพื่อน ฉันไม่ชอบสวนสัตว์๋ Logorama (2009)
So does he hate zoos?งั้นแดวุงก็เกลียดสวนสัตว์น่ะสิ Episode #1.13 (2010)
Thanks. I mean, I don't know anything about animals and zoos.ขอบคุณ ฉันหมายความว่าฉันไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับสัตว์และสวนสัตว์ We Bought a Zoo (2011)
He built the enclosures that set the standards for modern zoos all across America.เขาสร้างเปลือกที่กำหนดมาตรฐาน สำหรับสวนสัตว์ที่ทันสมัย? ทั่วอเมริกา We Bought a Zoo (2011)
Why don't we just play it on kazoos?ทำไมเราไม่ โชว์แบบ คาซูส? Original Song (2011)
I do not like zoos.. ฉันไม่ชอบสวนสัตว์ The Tiger in the Tale (2012)
Like being in one of them damn zoos.เหมือนอยู่ในหนึ่งของมัน ประณามสวนสัตว์ The Magnificent Seven (2016)
We rescue animals from slaughterhouses, zoos, labs.เราช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ จากโรงฆ่าสัตว์ สวนสัตว์ ห้องทดลอง Okja (2017)
You sell them to zoos?ฉันสั่งให้เก็บแล้วไง King Kong (2005)
Before long she met Van Hoyten, the Head of the Ornithological Department of Amsterdam zoo and they were living together at the time of the VUE.Bald darauf traf sie Van Hoyten, den Leiter der ornithologischen Abteilung des Amsterdamer Zoos, und zum Zeitpunkt des GUE lebten sie zusammen. The Falls (1980)
But they won't rot in lousy zoos to fill Poulakis's pockets.So versauern sie nicht in Zoos, und Poulakis verdient nichts dran. L'Africain (1983)
She didn't approve of zoos, did she?Sie mochte keine Zoos, nicht wahr? A Zed & Two Noughts (1985)
- I disapprove of zoos.- Ich mag keine ZoosA Zed & Two Noughts (1985)
Near the zoo.in der Nähe des Krankenhauses... des ZoosA Zed & Two Noughts (1985)
Are any of them allocated to the National Zoo?Sind irgendwelche in der Nähe des ZoosThe Khrushchev List (1987)
Here, Steph, you forgot the rest of your zoo.Da, Steph, du hast die Hälfte deines Zoos vergessen. The Seven-Month Itch: Part 2 (1988)
Tonight, an unemployed househusband and self-described man of nature thinking that the last Caribbean pygmy turtle born in captivity was unhappy broke into the zoo aquarium, stole the turtle and released it into Lake Michigan.Heute Abend hat ein arbeitsloser Hausmann... und nach eigenen Angaben Mann der Natur... im Glauben, dass die letzte karibische Meeresschildkröte... in Gefangenschaft unglücklich war... im Aquarium des Zoos eingebrochen, die Schildkröte gestohlen... und im Lake Michigan ausgesetzt. At the Zoo (1989)
I've never seen one before, outside the circus or the zoo.Ich habe noch nie einen außerhalb des Zirkus oder Zoos gesehen. White Hunter Black Heart (1990)
There are seven dragons in zoos outside Indonesia."/i"Es leben sieben Warane in Zoos außerhalb Indonesiens." The Freshman (1990)
I'm a New Zealand zoo official, and this monkey is going to Newtown.Ich bin ein Beauftragter des Neuseeland-Zoos, und dieser Affe geht nach Newtown. Dead Alive (1992)
We have all the problems of a major theme park and a major zoo and the computers aren't even on their feet yet.Wir haben die gleichen Probleme von Vergnügungsparks und Zoos, und die Computer sind noch nicht mal einsatzbereit. Jurassic Park (1993)
I told Jesse post office address of former employee Salt Lake City Zoo... and latitude/longitude coordinates of abandoned uranium mine.Ich gab Jesse die Anschrift eines Ex-Angestellten des Zoos von Salt Lake City und die Koordinaten einer verlassenen Mine. Slaughter of the Innocents (1993)
# The chimpanzees in the zoos do it# The chimpanzees in the zoos do it Tank Girl (1995)
Well, a federal employee was fatally injured last night, and there seems to be a case developing around the elephant that escaped from your zoo.Ein Mann wurde tödlich verletzt. Vielleicht vom Elefanten Ihres ZoosFearful Symmetry (1995)
It was Ed Meecham's practice. It reflected an old, nonprogressive zoo policy.Das waren Ed Meechams Methoden, früher machte man das so in ZoosFearful Symmetry (1995)
The animals are being shipped out to other zoos starting Monday.Die Tiere werden zu anderen Zoos gebracht. Fearful Symmetry (1995)
- For zoos and collectors.- Für Zoos und Sammler. Anaconda (1997)
That's the purpose of your little zoo, isn't it?Das ist doch der Zweck Ihres kleinen Zoos, oder nicht? Dark City (1998)
Normally this is installed in zoos.Normalerweise ist das in Zoos installiert. The Big Lock-Out (2000)
Why do you need that in zoos?Warum brauchen Sie das in ZoosThe Big Lock-Out (2000)
They live in zoos and do what we say.Unsere Affen leben in Zoos. Sie tun, was wir ihnen sagen. Planet of the Apes (2001)
The "zoos" you speak of--Diese Zoos, was sind das? Planet of the Apes (2001)
-Our last apes are in zoos.In den Zoos befinden sich... - unsere letzten Affen. Planet of the Apes (2001)
Every zoo in the country had a job for him.Die Zoos baten ihn um Rat. Dr. Dolittle 2 (2001)
- I love zoos.-ich liebe ZoosRed Dragon (2002)
I'm with the Tasmanian Zoology Foundation.Ich bin von der Tasmanischen Zoostiftung. Borrowed Time (2002)
Except it was me who opened the cages and let everybody out of the Manticore zoo.Aber ich war diejenige, die die Tore des Manticore-Zoos geöffnet hat. Love in Vein (2002)
Like the desperate pacing of giant cats in the zoos of ancient times.Fast wie das verzweifelte Hin und Her großer Katzen in den Zoos früher. Episode #1.2 (2003)
Ladies and gentlemen, children of all ages, the Central Park Zoo proudly presents:Meine Damen und Herren, Kinder jeden Alters, nun zur Attraktion des Central Park ZoosMadagascar (2005)
Doesn't it bother you guys that you don't know anything about life outside this zoo?Macht es euch gar nichts aus, dass ihr keine Ahnung vom Leben außerhalb des Zoos habt? Madagascar (2005)
Are zoos valuable educational and conservation institutions?Sind Zoos wertvolle Institutionen der Bildung und Arterhaltung? Earthlings (2005)
ZOOSZOOS Earthlings (2005)
Sure, zoos are interesting, but they are only educational in the sense that they teach a disregard for the natures of other living beings.Sicher, Zoos sind interessant, aber sie sind nur bildend in dem Sinne, dass sie die Missachtung der Natur anderer Lebewesen beibringen. Earthlings (2005)
Zoos exist because we are intrigued by exotic things, and to zoo-goers, zoo animals are just that: things.Zoos existieren, weil wir von exotischen Dingen fasziniert sind. Und für die Zoobesucher sind die Zootiere genau das: Dinge. Earthlings (2005)
In both cases, at circuses or zoos, wild and exotic animals are captured, caged, transported and trained ... to do what humans want them to do.In beiden Fällen, bei Zirkussen und Zoos, werden wilde und exotische Tiere gefangen, in Käfigen gehalten, transportiert und trainiert, um das zu tun, was Menschen von ihnen wollen. Earthlings (2005)
You sell them to zoos?An wen verkaufen Sie die? An ZoosKing Kong (2005)
Zoo, circus.Zoos, Zirkus. King Kong (2005)
You're that Buzu. You know more than one Buzu?Kennst du mehrere BoozoosA Vineyard Valentine (2006)
And hatsAber keine Kazoos. Die mag ich nicht. The Birthday (2008)
I've checked the local zoos, private menageries, there's no reports of anything missing.- Tja, ich habe die lokalen Zoos überprüft, private Menagerien, es gibt keine Berichte von irgendwelchen Vermissten. Bloodless (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zoosCondors have never bred in zoos.
zoosSome animals are producing offspring in zoos.

CMU English Pronouncing Dictionary
ZOOS    Z UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zoos    (n) (z uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azoospermie {f}; Fehlen von Spermien im Ejakulat [med.]azoospermia; lack of sperm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊走子[ゆうそうし, yuusoushi] (n) zoospore [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top