ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wronging*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wronging, -wronging-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's punishing them for wronging him.เขาลงโทษพวกเขา เพราะพวกเขาดูถูกเขา Devil's Night (2010)
Wronging him?ดูถูกเขา? Devil's Night (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrongingHe accused us of wronging him.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wronging (v) rˈɒŋɪŋ (r o1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schadendwronging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrong \Wrong\ (?; 115), v. t. [imp. & p. p. {Wronged}; p. pr. &
   vb. n. {Wronging}.]
   [1913 Webster]
   1. To treat with injustice; to deprive of some right, or to
    withhold some act of justice from; to do undeserved harm
    to; to deal unjustly with; to injure.
    [1913 Webster]
 
       He that sinneth . . . wrongeth his own soul. --Prov.
                          viii. 36.
    [1913 Webster]
 
   2. To impute evil to unjustly; as, if you suppose me capable
    of a base act, you wrong me.
    [1913 Webster]
 
       I rather choose
       To wrong the dead, to wrong myself and you,
       Than I will wrong such honorable men. --Shak.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top