Search result for

*weins*

(85 entries)
(0.0454 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weins, -weins-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Crying?Weinst du? His Majesty Minor (2007)
Uh, Blair, we all know who my father is, and this girl here is Willa Weinstein.เอ่อ แบลร์ พวกเรารู้ว่าพ่อของฉันชื่ออะไร และคนนี้คือวิลล่า ไวน์สไตน์ ถ้าพ่อของเธอช่วยไม่ได้แล้ว The Last Days of Disco Stick (2009)
Steve Weinstein, a scientist at the Perimeter Institute, thinks it could be true and that it may solve another great mystery -- the riddle of quantum uncertainty.สตีฟเวนสไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่ ปริมณฑลสถาบัน คิดว่ามันอาจจะเป็นความจริง และมันอาจจะช่วยแก้ปริศนาอัน ยิ่งใหญ่อีก Does Time Really Exist? (2011)
I have Harvey Weinstein on the other line.ฉันมีฮารวีย์ ไวน์สเตน อยู่อีกสาย The Fasting and the Furious (2011)
Harvey Weinstein?มีฮารวีย์ ไวน์สเตน ? The Fasting and the Furious (2011)
Well, there's interest from major producers, like, uh, like, uh, Scott Rudin and Harvey Weinstein and, um, Brian Grazer, but we haven't made any decisions yet.นี่หละ ผู้สร้างดังๆต่างก็สนใจ เหมือน เออ... Scott Rudin และ Harvey Weinstein The Fasting and the Furious (2011)
But you must choose top three choices before Sylvia Weinstock, Queen of Cake, arrives.แต่คุณต้องเลือกที่ดีที่สุดสามอย่างเท่านั้นนะ ก่อนที่ราชินีแห่งเค้ก Sylvia Weinstock จะมาถึง Rhodes to Perdition (2011)
I serenaded Jonathan Weinstein from behind a tree.ฉันร้องให้ โจนาธาน ไวน์สตีน ฟังที่หลังต้นไม้ Before We Go (2014)
Jonathan Weinstein behind a tree.โจนาธาน ไวน์สตีน อยู่หลังต้นไม้ Before We Go (2014)
Weinsteins.ไวน์สตีน Before We Go (2014)
A room full of Jonathan Weinsteins.ห้องที่เต็มไปด้วย โจนาธาน ไวน์สตีน Before We Go (2014)
You've been crying.Du weinst ja. The Premonition (1980)
The Foreign Office is ready to go along with it as a quid pro quo fora deal overthe buttermountain, the wine lake, and the milk ocean,- Oh Gott, nein. Das Außenministerium wäre bereit, zuzstimmen, als ein quid pro quo für eine Einigung über den Butterberg, den Weinsee und das Milchmeer, The Writing on the Wall (1980)
- What are you crying about?- Warum weinst du? Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
What are you crying about?Über was weinst du, Ingrid? Solo Sunny (1980)
Oh no, you're crying?Was denn, weinst du? City of Women (1980)
For Micks, pig-eyed Micks, redneck terrorist scum.- Für Micks. Schweinsäugige Micks. Dieser irische Terroristenabschaum. The Long Good Friday (1980)
I don't care how much you cry.Mir ist egal, wenn du weinst. Private Benjamin (1980)
But here is a few coins, which should be enough to buy you two a meal.Es reicht nur für das Nötigste. Vielleicht für eine Schweinskopfsülze. The Young Master (1980)
We got the money. What are you crying...Wir haben das Geld und du weinst. Smokey and the Bandit II (1980)
Could you just write, ґTo Phyllis Weinstein, ґyou unfaithful, lying bitchґґґ?Könnten Sie schreiben: "Für Phyllis Weinstein, "du treulose, verlogene Kuh"? Stardust Memories (1980)
What does Mr. Weinstadt, your impresario, think of it?Wie denkt Herr Weinstadt, Ihr Impresario, darüber? Diva (1981)
Mr. Weinstadt, please.Herrn Weinstadt, bitte. Diva (1981)
Why do you cry?Warum weinst du denn? Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
Why do you cry?Warum weinst du? Conan the Barbarian (1982)
Are you crying?Weinst du? All Fired Up (1982)
I was looking for a draught of noble Norman wine, when down in the cellar I found this infidel.Ich suchte ein Fass guten normannischen Weins, als ich diesen Ungläubigen unten im Keller fand. Ivanhoe (1982)
So why are you crying, then?Warum weinst du denn? The Last American Virgin (1982)
What are you crying about?Weswegen weinst du denn? An Officer and a Gentleman (1982)
Why do you cry?Warum weinst du denn? The State of Things (1982)
Wine for the people's delegates, and quick!Camille, weinst du? Danton (1983)
What's the matter, my angel?Aber warum weinst du denn? The Island of the Bloody Plantation (1983)
- Where are you crying?- Du weinst? My Other Husband (1983)
Why are you crying, Johnny?Warum weinst du, Johnny? The Dead Zone (1983)
Was it a wine sauce?War es eine Weinsoße? Local Hero (1983)
Why don't you cry?Warum weinst du nicht? Fearless Hyena 2 (1983)
Mr. Weinstein, what were you like as a boy?Mr. Weinstein, wie waren Sie als Junge? Twilight Zone: The Movie (1983)
And I want to see you climb, Mr. Weinstein.Und ich will Sie klettern sehen, Mr. Weinstein. Twilight Zone: The Movie (1983)
I can not if you are crying.Ich ertrage es nicht, wenn du weinst. The Prophecy (1984)
The pork sausage will have to contain 75% lean pork.Da muss Schweinswurst zu 75% aus magerem Schweinefleisch bestehen. Party Games (1984)
We've swallowed the wine lake and the butter mountain, we've watched our French friends beating up British lorry drivers carrying British lamb to the French.Wir mussten den Weinsee, den Butterberg schlucken, britische LKW-Fahrer, die den französischen Bürgern gutes, britisches Landfleisch bringen wollten, wurden von unseren französischen Freunden verprügelt! Party Games (1984)
I'd like to help, but Weinstein's Majestic Bungalow Colony is a classy place.Ich würde dir gerne helfen, Danny, aber Weinsteins Majestic Bungalow Colony ist ein klasse Hotel. Broadway Danny Rose (1984)
Are you crying?Weinst du? Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Why are you crying?Warum weinst du? The Lonely Guy (1984)
Why don't you cry?Warum weinst du nicht? Moscow on the Hudson (1984)
Your breasts Clusters of grapes Your breath, sweet-scented as applesDeine Brüste wie Trauben am Weinstock und der Duft deines Atems wie Äpfel. Once Upon a Time in America (1984)
You better not pout I'm telling you why(SINGT) Du weinst besser nicht, du heulst besser nicht, ich sage dir, warum. Police Academy (1984)
Cry when you saw Bambi?Du weinst, weil du ein Bambi siehst? Starman (1984)
Robinson, why are you crying?Robinson, was weinst du? A Cruel Romance (1984)
I'll buy six pairs of shoes pigskin, leather, calfskin, yellow and black.Ich kauf mir von meinem Geld... sechs paar Schuh. Schweinsleder, Rindsleder, Kalbsleder und gelbe und schwarze. Fernweh - 1919-28 (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEINS    W IY1 N Z
WEINSTEIN    W AY1 N S T AY2 N
WEINSTEIN    W AY1 N S T IY2 N
WEINSTOCK    W AY1 N S T AA2 K
WEINSTEIN'S    W AY1 N S T AY2 N Z
WEINSTEIN'S    W AY1 N S T IY2 N Z
SCHWEINSBERG    SH W AY1 N S B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haxe {f}; Hachse {f}; Schweinshaxe {f}; Schweinshachse {f} [cook.]knuckle; knuckle of pork [Add to Longdo]
Rebe {f}; Rebstock {m}; Wein {m}; Weinstock {m} | Reben {pl}vine | vines [Add to Longdo]
Schweins...piggy [Add to Longdo]
Schweinsaugen {pl}piggy eyes [Add to Longdo]
Schweinskopf {m} [cook.]pig's head [Add to Longdo]
Schweinskotelett {n}; Schweinekotelett {n} [cook.]pork chop [Add to Longdo]
Schweinsleder {n}pigskin [Add to Longdo]
Schweinsohr {n}sow's ear [Add to Longdo]
Weinlokal {n}; Weinstube {f}wine bar [Add to Longdo]
Weinsäure {f} | Weinsäuren {pl}acidity of wine | acidities of wine [Add to Longdo]
Weinschlauch {m}wineskin [Add to Longdo]
Weinschorle {f}; Schorle {f}spritzer [Add to Longdo]
Weinstein {m}tartar (of wine); cream of tartar [Add to Longdo]
Weinstock {m}grapevine [Add to Longdo]
Weinstube {f} | Weinstuben {pl}wine tavern | wine taverns [Add to Longdo]
weinselig {adj}merry on wine; merry with wine [Add to Longdo]
Gruppe; Schule (Delfine; Schweinswale) [zool.]pod; school; group (dolphins; porpoises) [Add to Longdo]
Schnabel {m}; Rostrum {n} (eines Delfins oder Schweinswals) [zool.]beak; snout; rostrum (of a whale or dolphin) [Add to Longdo]
Springen (eines Delfins oder Schweinswals)porpoising; jumping (of a dolphin or porpoise) [Add to Longdo]
Cetaceen {pl} (Wale, Delfine und Schweinswale) [zool.]cetaceans (whales, dolphins, and porpoises) [Add to Longdo]
Schweinswale {pl} [zool.]porpoises [Add to Longdo]
Brillenschweinswal {m} [zool.]spectacled porpoise; Australophocaena dioptrica [Add to Longdo]
Burmeister-Schweinswal {m} [zool.]Burmeister's porpoise; black porpoise (Phocoena spinipinnis) [Add to Longdo]
Dall-Hafenschweinswal {m}; Weissflankenschweinswal {m} [zool.]Dall's porpoise; Dall's harbour porpoise; white-flanked porpoise; spray porpoise; True's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
Indischer Schweinswal {m} [zool.]finless porpoise; black porpoise; Jiangzhu (Neophocaena phocaenoides) [Add to Longdo]
Pazifischer Hafenschweinswal {m} [zool.]vaquita; cochito; Gulf of California porpoise (Phocoena sinus) [Add to Longdo]
Schweinswal {m}; Kleiner Tümmler; Braunfisch {m}; Meeresschwein {n} [zool.]harbour porpoise; common porpoise; puffing pig (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
豚カツ[とんかつ, tonkatsu] Schweinskotelett [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top