Search result for

*warns*

(61 entries)
(1.4259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: warns, -warns-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have intel that I believe warns an immediate debrief.เราได้ข่าวที่ผมเชื่อว่า ควรรายงานโดยด่วน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's highly contagious and the police warns people to stay at least 20 meters away from this man.มันแพร่ติดต่อสู่คนอื่นได้ง่ายมาก ตำรวจได้ออกคำเตือนมาแล้ว ให้อยู่ห่างจากชายคนนี้ อย่างน้อย 20 เมตร District 9 (2009)
No one warns you about the food.แต่ไม่มีใครเคยเตือนคุณ เรื่องอาหาร Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
- His music warns me.- ดนตรีของเขาเตือนฉัน Inception (2010)
The Kabala warns that the 36 must not become self-aware... but your son is.คับบาลาห์ เตือนไว้ว่าทั้ง36\ จะต้องไม่รู้ตัวเอง... . แต่เป็นลูกคุณ Gyre, Part 1 (2012)
The mishna warns a married woman never to appear outside her home with her hair visible.Mishna เตือนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่เคยปรากฏให้เห็นอยู่นอกบ้านของเธอ ผมของเธอที่มองเห็นได้ Fading Gigolo (2013)
PURIFIER: The Necromonger in me warns you not to go back.ความเป็นเนโครมังเกอร์ หมายหัวเจ้าว่าอย่าแหยม The Chronicles of Riddick (2004)
Somebody wanted to destroy our area's only warning device.Jemand wollte das einzige Warnsystem in der Umgebung zerstören. The Kinfolk (1979)
As you have discovered by now our department inadvertently sent you a code-two warning apparatus designed for a major metropolitan area in this case, Richmond.Wie Sie sicher bereits festgestellt haben, hat Ihnen unser Amt versehentlich ein Code-2-Warnsystem übersandt, das für eine Großstadt bestimmt war, in diesem Fall, für Richmond. The Kinfolk (1979)
CRISIS AT ECKHERTS?"Warnsignal bei Eckhert?" The Lady Banker (1980)
Warning me?Du warnst mich? Coal Miner's Daughter (1980)
All I'm gonna do is fire a warning shot right across the bow.Ich feuere nur einen Warnschuss ab über die Bucht. Popeye (1980)
In fact we even fired shots in the air.Wir haben sogar Warnschüsse in die Luft geschossen. Dark Night of the Scarecrow (1981)
Fire a warning shot, right?Sie geben einen Warnschuss ab, richtig? Halloween II (1981)
So you can tip him off uh? Shitface!Damit du Mike warnst, Arsch? Cannibal Ferox (1981)
Danny, you warn Gino.Danny, wenn du Gino warnst... Prince of the City (1981)
You find Gino and you warn...Wenn du ihn findest und ihn warnst... Prince of the City (1981)
That was a warning shot, Rice.Das war ein Warnschuss, Rice. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Sir, airborne early warning radar reports a staggered sector scramble.Sir, das Radarfrühwarnsystem meldet die höchste Alarmstufe. Firefox (1982)
Look for the warning signs - giddiness, shortness of breath, claustrophobia.Beachtet die Warnsignale - Schwindel, Atemnot, Klaustrophobie. An Officer and a Gentleman (1982)
If you're lying, or if you warn Prince... we'll be back and pull your drapes for good.Wenn du lügst oder Prince warnst, dann kommen wir wieder und machen deinen Laden dicht. Bad Time on the Border (1983)
No, I just gave him a message.-Nein‚ das war nur ein Warnschuss. Short Notice (1983)
Our early-warning system will rule out the bomb having come from Russia or anywhere else.Unser Frühwarnsystem schließt aus, dass die Bombe aus Russland sein könnte oder sonst woher. Octopussy (1983)
One of you fire a warning shot.Jemand soll einen Warnschuss abfeuern. The Survivors (1983)
Fire a warning shot!Einen Warnschuss abfeuern! The Survivors (1983)
Several warning shots were fired across her bow.Mehrere Warnschüsse wurden abgefeuert. Es kam keine Antwort. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Pin him down in a crossfire and shoot to warn at my command.Nageln Sie ihn im Kreuzfeuer fest. Warnschüsse auf mein Kommando. Murder Between Friends (1985)
First one's a slug.Das war ein Warnschuss. Out of the Woods (1986)
Let's make an early-warning system. It'll let us know when Quayle's on the way.Ein Frühwarnsystem, wenn der Fuchs aus seinem Bau kommt. Deathlock (1986)
Seal all doors, Activate penetration recording.Alle Türen sichern! Alle Warnsysteme aktivieren! Flight of the Navigator (1986)
Both, l-I think.- Irgendwelche Warnschüsse? Heroes of the Revolution (1987)
Set them for a display blast 1 ,000 metres short of the surface.Warnschüsse vorbereiten. Detonation in Höhe von 1.000 Metern. Code of Honor (1987)
- Just a few bursts.'n paar Warnschüsse. Au Revoir les Enfants (1987)
- AWACS contact on four-hour intervals.- Kontakt zum Warnsystem alle vier Stunden. Predator (1987)
Fire a warning shot across her nose.Gebt ihr einen Warnschuss vor die Nase. Spaceballs (1987)
Fire phasers, a warning shot.Ein Phaserwarnschuss. The Survivors (1989)
Sir, we have a proximity warning light.Sir, das ist ein Näherungswarnsignal. The Abyss (1989)
The Gauls, whether if they come, but you didn't let me know.Die Gallier sind hier, und du warnst mich nicht? Asterix and the Big Fight (1989)
Can you get to Mercy Hospital and warn Dr Weitzman?Gehst du ins Mercy Hospital und warnst Dr. Weitzman? The Dream Team (1989)
I fired a warning shot and it hit you.- Ein Warnschuss, der Sie traf. Miami Blues (1990)
Ooh! You warn me?Du warnst mich? The Guardian (1990)
You don't fuckin' warn me. Bitch.Du warnst mich verdammt nochmal nicht Schlampe. The Guardian (1990)
So you tell the rebels not to contact the group.Du warnst die Rebellen davor, die Gruppe anzufunken. Havana (1990)
Fire a warning shot.Geben Sie einen Warnschuss ab. F/X2 (1991)
He went with a red light on his board. - Hearsay.- Er missachtete Warnsignale. Time and Time Again (1991)
It seems a single wayward crow... flew into our warning system.Scheint, als ob eine Krähe in unser Warnsystem geflogen wäre. Sehr gut. Homer Defined (1991)
I'll order warning beacons placed in orbit and on the surface, so no one else goes through what you did.Ich platziere Warnsonden auf der Umlaufbahn und dem Planeten. Niemand soll durchmachen, was Sie durchmachten. Identity Crisis (1991)
He's suffering from what we call hypohemia. It's a lack of blood.Das Design des Warnsystems basiert auf Autobahnschildern in Los Angeles. Blood Feud (1991)
It's an alert system.Es ist ein Warnsystem. Buffy the Vampire Slayer (1992)
Is it possible to have a serious condition where initial symptoms were so mild as to escape a physician during a routine medical exam?Könnten bei einem so schweren Leiden die Warnsignale so gering sein... dass Sie bei der Routineuntersuchung übersehen werden? A Few Good Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warnsThe sign warns us to look out for traffic.

CMU English Pronouncing Dictionary
WARNS    W AO1 R N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warns    (v) (w oo1 n z)
forewarns    (v) (f oo1 w oo1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warnschild {n}warning label; warning sign [Add to Longdo]
Warnschuss {m}warning shot [Add to Longdo]
Warnsignal {n} | Warnsignale {pl}warning signal | warning signals [Add to Longdo]
Warnstreik {m} | Warnstreiks {pl}token strike | token strikes [Add to Longdo]
Warnsystem {n}warning system [Add to Longdo]
warnen (vor) | warnend | gewarnt | er/sie warnt | ich/er/sie warnte | er/sie hat/hatte gewarntto warn (of) | warning | warned | he/she warns | I/he/she warnes | he/she has/had warned [Add to Longdo]
luftgestütztes FrühwarnsystemAWACS : Airborne Warning and Control System [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top