ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wahrnehmen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wahrnehmen, -wahrnehmen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So now, as i unwrap, i want you to keep your eyes open, and i want you to describe to me the various shadings of light as you perceive it.Sobald ich damit beginne, möchte ich, dass Sie Ihre Augen geöffnet lassen und ich möchte, dass Sie mir die verschiedenen Lichttöne beschreiben, wie Sie sie wahrnehmen. Eye of the Beholder (1960)
Well, it's now or never, do you want to remain aboard this ship permanently?Wir müssen die Gelegenheit wahrnehmen, oder wollen Sie auch hier an Bord bleiben wie dieser Strock? Master of the World (1961)
If you're suddenly aware of any such celestial aids, it means that you're under the beneficent care of one harmon cavender, guardian angel, and this message from lots of luck.Wenn Sie plötzlich irgendwelche himmlischen Hilfen wahrnehmen, dann stehen Sie unter der gütigen Obhut eines Schutzengels namens Harmon Cavender und dieser Botschaft aus der Twilight Zone. Viel Glück. Cavender Is Coming (1962)
But if honest men like you withdraw, the way will be open for those with no scruples and no vision, for Sedàra and his like, and everything will be as before for centuries to come.Wenn ehrenhafte Männer wie Sie die Aufgaben des Staates nicht wahrnehmen wollen, wird der Weg frei werden für Männer ohne Skrupel, für Leute wie diesen Sedara. Und alles wird wieder sein wie zuvor, für weitere Jahrhunderte. The Leopard (1963)
That's true. Their form here could be based on a different plane of vibrations.Möglich, dass es sich um eine entmaterialisierte Lebensform handelt, die wir Menschen nicht wahrnehmen können. Planet of the Vampires (1965)
Well, as I was saying, I have this certain ability to anticipate trouble, a kind of sixth sense.Ich kann außersinnliche Wahrnehmungen wahrnehmen. Eine Art sechster Sinn. Psychic Kommandant (1966)
You may have to turn your back on some things you see.Manches, was Sie sehen, dürfen Sie nicht wahrnehmen, ja? The Safecracker Suite (1966)
Thus the miniaturised course can be projected through the sublimator... much faster than the eye can record.Der miniaturisierte Kurs kann so durch den Subliminator projiziert werden 1.000 Mal schneller, als das Auge sie wahrnehmen kann. Many Happy Returns (1967)
There has to be some explanation for the fact the ship's sensors can't register anything but us, while we're picking up readings for multiple life forms.Es muss eine Erklärung geben, warum die Sensoren nur uns wahrnehmen, obwohl wir mehrere Lebensformen erkennen. Catspaw (1967)
Just as dogs are sensitive to certain sounds which humans cannot hear, these creatures evidently are sensitive to light which we cannot see.So, wie Hunde Töne wahrnehmen, die Menschen nicht hören, reagieren diese Wesen wohl auf Licht, das wir nicht sehen können. Operation - Annihilate! (1967)
"but my current occupation prevents me from travelling.""Wegen meiner derzeitigen Tätigkeit konnte ich sie nicht wahrnehmen." Very Happy Alexander (1968)
Mrs. Clutterbuck, please can I take this opportunity to apologize to you formally for what happened at the table?Mrs. Clutterbuck, darf ich die Chance wahrnehmen und mich offiziell bei Ihnen entschuldigen? The Party (1968)
You got a chance to get out easy. You better take it.Du solltest diese Chance wahrnehmen. Once Upon a Time in the West (1968)
It would seem that some force or agent only partly discernible to our instruments may have been responsible.Wie Compton. Es scheint, dass eine Kraft, die unsere Instrumente nur teilweise wahrnehmen, dafür verantwortlich ist. Wink of an Eye (1968)
Wait! Fellas, I realize that we're a long way from home and sort of on our own and all that, but even so, even though we don't have all the right things and don't even have a pony or anything, there are still certain proper traditions we should observe about birthdays, and one of them is this:Freunde, wir sind weit weg von zu Hause und unseren Familien, aber selbst wenn wir hier nicht alles haben, nicht mal ein Pony oder so, gibt es immer noch Traditionen, die man wahrnehmen kann und die Wichtigste davon ist, Happy Birthday, Dear Hogan (1969)
We live in peace, with full exercise of individual rights.Wir leben in Frieden und können unsere individuellen Rechte wahrnehmen. Let That Be Your Last Battlefield (1969)
Only Vulcan ears would find the noise discernible.Nur vulkanische Ohren können diese Geräusche wahrnehmen. The Cloud Minders (1969)
Gives off sound waves far above the range of the human ear.Er sendet Schallwellen, die Menschen nicht wahrnehmen können. Chico (1970)
I need a chance in life.Ich muss die Chance wahrnehmen. Red Sun (1971)
It'd have been wrong if I didn't take advantage of that.Die Gelegenheit musste ich doch wahrnehmen. Black Caesar (1973)
If you learn to give yourself at every opportunity.Du musst nur alles wahrnehmen, was das Leben dir bietet. House of 1000 Pleasures (1974)
She will not acknowledge you, Doctor.Sie wird Sie nicht wahrnehmen, Doktor. Captain Kronos - Vampire Hunter (1974)
It can be sensed like a pungent smell.Man kann sie wahrnehmen, wie einen beißenden Geruch. In jeden dringt sie ein, wie ein Nervengift. The Serpent's Egg (1977)
In the same way, there must also be countless realities. Not only the reality we perceive with our dull senses, but a tumult of realities arching above each other inside and outside.Es muss auch unendlich viele Realitäten geben... nicht nur die, die wir mit unseren stumpfen Sinnen wahrnehmen... sondern ein Realitätstumult, der Bogen schlägt, nach innen und außen. Autumn Sonata (1978)
I'll take my chances.Ich werde meine Chancen wahrnehmen. Kramer vs. Kramer (1979)
But all these vital tasks must be done with or without patients.Aber Minister. Diese lebenswichtigen Aufgaben muss man wahrnehmen. Egal ob mit oder ohne Patienten. The Compassionate Society (1981)
You can make fun if you want, but you all will admit that there's more to life than what we perceive with our five senses.Macht euch ruhig lustig. Ihr müsst doch zugeben, dass es im Leben mehr gibt, als wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Although you don't want to recognize it, we all are in the same boatAuch wenn du's nicht wahrnehmen willst, wir sitzen alle im selben Boot. The State of Things (1982)
I'm gonna see that you get that chance.Ich sorge dafür, dass Sie sie wahrnehmen können. The Verdict (1982)
In the universe, there are many energy fields which we cannot normally perceive.Im Universum gibt es viele Energiefelder, die wir normalerweise nicht wahrnehmen. The Meaning of Life (1983)
Mr. Gordon and I just wanted to take this opportunity to welcome you to Clearview.Mr. Gordon und ich wollten die Gelegenheit wahrnehmen, und Sie in Clearview willkommen heißen. Love at Second Sight (1986)
When you move in the field it can sense you.Wenn Sie sich im Feld bewegen, kann es Sie wahrnehmen. From Beyond (1986)
Oh, yes, but he won't know you're there.Aber ja, aber er wird Sie nicht wahrnehmen. Wally (1987)
You could at least acknowledge my existence.Du könntest mich zumindest wahrnehmen. Can't Buy Me Love (1987)
Microphone number 40 is somebody who hasn't had the opportunity to speak.Konnte jeder sein Rederecht wahrnehmen? Roger & Me (1989)
More like perception or observation or...Mehr Dinge wahrnehmen oder beobachten oder... Who's Harry Crumb? (1989)
It incenses me that our own people don't realize our own heritage, culture.Es empört mich, dass unsere Leute unsere Kultur nicht wahrnehmen. Mo' Better Blues (1990)
If my travels and if my books have any meaning ... If Geography itself has any significance ... It is that we are made to lift our eyes from our own small provincial selfs ... to the whole complex and magnificent world.Wenn meine Reisen und Bücher eine Bedeutung haben... wenn die Geographie eine Bedeutung hat... dann ist es die, dass wir aus unserem provinziellen Alltag aufblicken... und diese komplexe und prachtvolle Welt dort draußen wahrnehmen! Mountains of the Moon (1990)
Thank God I got sober so I'm hyper- conscious for these humiliations!Gott sei Dank bin ich clean und kann diese Demütigungen bewusst wahrnehmen. Postcards from the Edge (1990)
- Sonar wouldn't pick it up.- Sonar kann ihn nicht wahrnehmen. The Hunt for Red October (1990)
I can smell her miles away.Schon von weitem kann ich ihren Hurengeruch wahrnehmen. Raise the Red Lantern (1991)
I'm not gonna be able to make my interview on Friday.Ich kann den Termin für mein Vorstellungsgespräch nicht wahrnehmen. Doc Hollywood (1991)
Do you reverened? I mean how can I experience something that isn't there?Wie soll ich wahrnehmen, was es nicht gibt? Voyager (1991)
- And let's take advantage of it, okay?- Und die Gelegenheit wahrnehmen. Bachelor of the Month (1991)
I'd like to take this opportunity to ask you if you'd like to accompany me on a nature study this afternoon?Ich würde gerne die Gelegenheit wahrnehmen und Sie fragen, ob Sie mich zu einer Naturstudie heute Nachmittag begleiten würden? Episode #2.19 (1991)
Swallowing this time, and see what else we can discern.Diesmal schlucken, mal sehen, was wir noch wahrnehmen können. Episode #2.19 (1991)
No sound to us humans.Keinen Ton, den wir Menschen wahrnehmen könnten. Banking on Marcy (1993)
The probe does allow him to sense quantum fluctuations, subspace anomalies and other phenomena invisible to other sensors.Mit der Sonde kann Geordi Quantumfluktuationen, Subraumanomalien und anderes wahrnehmen, mehr als andere. Interface (1993)
There are nuances that only Kerelians can pick up.Es gibt Nuancen, die nur die Kerelianer wahrnehmen. Lessons (1993)
They seem to exist in some interphasic state just beyond our visual and sensor acuity.Sie existieren wohl in einem lnterphasenzustand, den wir visuell und sensorisch nicht wahrnehmen. Phantasms (1993)

German-Thai: Longdo Dictionary
wahrnehmen(vt) |nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen| รับรู้, ตระหนักรู้ เช่น Sicherheitsrichtlinien werden oft nicht wahrgenommen. มาตรการเพื่อความปลอดภัยมักจะไม่เป็นที่ตระหนักของผู้คน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenblick { m } | Augenblicke { pl } | im Augenblick; vorerst | im Augenblick | im letzten Augenblick | im ersten Augenblick; im ersten Moment | den günstigen Augenblick wahrnehmenmoment | moments | at the moment | at present; right now | in the nick of time; in the (very) last moment | for a moment | to seize the moment [Add to Longdo]
Belange { pl } | jds. Belange wahrnehmeninterests | to look after sb.'s interests [Add to Longdo]
Interesse { n } | Interessen { pl } | im Interesse von | von aktuellem Interesse | Interessen wahrnehmen | neues Interesse an etw. wecken | Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligteninterest | interests | on behalf of | of topical interest | to attend to interest | to revive interest in sth. | respective interests of the public and of the parties concerned [Add to Longdo]
zu Nutze (zunutze [ alt ]) machen; Vorteil wahrnehmento take advantage of [Add to Longdo]
Wahrnehmen { n }percipience [Add to Longdo]
bemerken; merken; anmerken; beachten; wahrnehmen | bemerkend; merkend; anmerkend; beachtend; wahrnehmend | bemerkt; gemerkt; angemerkt; beachtet; wahrgenommento notice | noticing | noticed [Add to Longdo]
beobachten; wahrnehmen; bemerken; überwachen | beobachtend; aufmerksam | beobachtet | beobachtetto observe | observing | observes | observed [Add to Longdo]
empfinden; fühlen; wahrnehmen; spüren | empfindend; fühlend; wahrnehmend; spürend | empfunden; gefühlt; wahrgenommen; gespürtto sense | sensing | sensed [Add to Longdo]
erkennen; wahrnehmen | erkennend | er/sie erkennt | ich/er/sie erkanntto discern | discerning | er/sie discerns | I/he/she discerned [Add to Longdo]
ermitteln; erkennen; wahrnehmen; detektierento detect [Add to Longdo]
wahrnehmend { adj }perceptive; perceptual; percipient [Add to Longdo]
wahrnehmend { adv }perceptively [Add to Longdo]
wahrnehmen; mit den Sinnen erfassen | wahrnehmend | wahrgenommen | er/sie nimmt wahr | ich/er/sie nahm wahr | er/sie hat/hatte wahrgenommento perceive | perceiving | perceived | he/she perceives | I/he/she perceived | he/she has/had perceived [Add to Longdo]
(Vorteil; Gelegenheit) wahrnehmento use; to seize [Add to Longdo]
(Interessen; Rechte) wahrnehmento protect; to safeguard [Add to Longdo]
wahrnehmen | wahrnehmend | wahrgenommen | nimmt wahrto descry | descrying | descried | descries [Add to Longdo]
wahrnehmen | wahrnehmend | wahrgenommen | nimmt wahr | nahm wahrto apprehend | apprehending | apprehended | apprehends | apprehended [Add to Longdo]
wahrnehmend { adv }perceptually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wahrnehmen /vaːrneːmən/
   to descry; to notice; to observe; to perceive; to sense

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wahrnehmen /vaːrneːmən/ 
   percipience

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top