Search result for

*urals*

(62 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: urals, -urals-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is no standard. There are no naturals.มันไม่มีมาตรฐาน มันไม่ใช่ธรรมชาติ Junior (1994)
All supernaturals, we got a natural resistance.พวกเหนือมนุษย์ทุกประเภท เรามีแรงต้านธรรมชาติ Release Me (2009)
If all the supernaturals would stop squabbling among themselves and unite we could conquer humans in a matter of days.ถ้าพวกมีพลังหยุด ทะเลาะกันเอง และรวมตัวกัน เราจะเอาชนะมนุษย์ได้ เมื่อวันใดวันหนึ่ง I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Paint murals and let the kids sing whatever they want.จะระบายสีกำแพง และปล่อยให้เด็กๆร้องเพลงกันตามใจ The Substitute (2010)
What plurals usually mean.ต่างๆ ตามปกติก็หมายความว่า Number Crunch (2011)
Charlie, the murals are changing.ชาร์ลีภาพวาดกำลังเปลี่ยนแปลง Prometheus (2012)
A movement has to start somewhere so you need to have the guts to stand up and be counted because then you'll inspire the other supernaturals to do the same.ต้องมีผู้เริ่ม การเคลื่อนไหว คุณต้องมีความกล้า และรวมพวกพ้อง เพราะคุณจะเป็นแรงบันดาลให้กับ พวกเหนือธรรมชาติอื่นทำตาม The Sun (2013)
V. URALSKY K. BOCHORISHVILI, B. PITSEKW. URALSKI, K. BOTSCHORISCHWILI, B. PITZEK Father of a Soldier (1965)
"Attention. In approximately 1 1 days' time, you'll pass through the Urals Province where White Guard unitsi aided by foreign interventionists and other criminal reactionary elements have recently been active."In ungefähr 1 1 Tagen werdet ihr durch die Uralsprovinzen kommen, wo Weißgardisten, unterstützt von ausländischen Reaktionären und anderen kriminellen Elementen, ihr Unwesen getrieben haben. Doctor Zhivago (1965)
I. VASSILENKO I. ZHEVAGO, V. URALSKYLWASILENKO, LSHEWAGO, W.URALSKI The Diamond Arm (1969)
Kid Natural's training camp.Kid Naturals Trainingslager. The Main Event (1979)
Victor URALSKY as Nikolai's FatherVater von Nikolaj - Viktor URALSKI Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
He's indeed heading north along here, utilizing the eastern slopes of the Urals.Er fliegt Richtung Norden, an der östlichen Gebirgskette des Urals entlang. Firefox (1982)
I can furnish the nanites with a schematic design of my neurological structure.Ich könnte den Naniten ein vereinfachtes Schema meiner Neuralstruktur vermitteln. Evolution (1989)
Deactivating neural callipers.Ich deaktiviere den Neuralscanner. Samaritan Snare (1989)
Farek is about to begin the neural scan.Farek will das Neuralsystem meiner Mutter scannen. Ménage à Troi (1990)
The cybernetic connection into Picard's neural-net pathway has been established.Wir konnten Verbindung zu Captain Picards Neuralsystem herstellen. The Best of Both Worlds: Part II (1990)
Lal suffered complete neural-system failure at 1 300 hours.Um genau 13 Uhr brach bei Lal das gesamte Neuralsystem zusammen. The Offspring (1990)
Your neurofibre waves are functioning almost normally again.Ihr gesamtes Neuralsystem funktioniert wieder fast normal. Transfigurations (1990)
The neural scanner still seems off. Let's check the calibrations.Der Neuralscanner muss neu kalibriert werden. Imaginary Friend (1992)
Our train was sliding down the icy tracks of the Ural mountains.Unser Zug glitt die eisigen Gleise des Urals hinunter. My Father the Hero (1994)
I could use a neural stimulator but that might cause irreversible brain damage. I don't recommend it.Ich kann den Neuralstimulator einsetzen, aber das kann zu Hirnschäden führen. The Adversary (1995)
Give us an offer on our best selection of pussy.Die beste Auswahl an Pussies jenseits des UralsFrom Dusk Till Dawn (1996)
eventually, his entire neural structure will collapse, resulting in brain death.Seine Neuralstruktur bräche zusammen und es käme zum Gehirntod. Flashback (1996)
It's the neural stimulator, it caused a reflex in his cerebellum.Das ist der Neuralstimulator. Er hat einen Reflex im Kleinhirn ausgelöst. The Magnificent Ferengi (1998)
Find me more neural stimulators!Sucht mir weitere Neuralstimulatoren! The Magnificent Ferengi (1998)
You neural-surged.Sie stehen unter Neuralspannung! eXistenZ (1999)
I was forced to trust you, and you panicked and you neural-surged and you blew my pod.aber nicht panisch. Ich war auf Sie angewiesen, Sie bekamen Panik, standen unter Neuralspannung und brannten meine Pod durch...! eXistenZ (1999)
I did not neural-surge. I didn't.Ich hatte keine Neuralspannung. eXistenZ (1999)
She's going into neural shock.Sie hat einen Neuralschock. Warhead (1999)
Cardio-stimulator, neural shock kit.Kardiostimulator, Neuralschockgerät. Marauders (2002)
If I hadn't met you, and gone into partnership with you, my invention would still have been languishing amongst the Barnacles, instead of galvanising every factory west of the Urals, and making us both a fortune! Eh! Eccolo!Wenn ich Sie nicht kennen gelernt hätte und keine Partnerschaft mit Ihnen eingegangen wäre, würde meine Erfindung heute noch bei den Barnacles vermodern, anstatt jede Fabrik, die es westlich des Urals gibt, anzutreiben, und dadurch uns beiden ein wahres Vermögen zu bringen. Episode #1.14 (2008)
Experts believe that this will make blood unobtainable to many citizens across the country, and create what could only be described asa subsiderepidemic.Experten glauben, dass dadurch Blut für viele Bürger in dem ganzen Land unbezahlbar wird und dass dadurch etwas geschaffen wird, wasmannurals Subsider-Epedemiebezeichnenkann.. Daybreakers (2009)
The forests of the Urals are so vast and impenetrable that wolves and bears can still hunt here, undisturbed.Die Wälder des Urals sind so riesig und undurchdringlich, dass hier noch Wölfe und Bären ungestört auf Jagd gehen können. Russland - Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane (2011)
Based on DARPA jet fighter neural systems.Basierend auf den Kampfiet-Neuralsystemen des Verteidigungsministeriums. Pacific Rim (2013)
In February 1959, nine hikers Russians traveled to the Urals .Im Februar 1959 wanderten neun russische Bergsteiger in die Wildnis des UralsDevil's Pass (2013)
Vladimir Uralsky, and, oh... Aleksanteri Ahola-Valo.Vladimir Uralsky und Aleksanteri Ahola-Valo. The Limo (2013)
Grant, it's just intramurals.Grant, es sind nur die IntramuralsBalls Out (2014)
But I diversified and now own more than 200 Big Naturals grocery stores nationwide.Dann wurde ich vielseitiger, und nun gehören mir landesweit 200 Big-Naturals-Filialen. Kimmy Goes to College! (2017)
Mr. Goodman, we already have a Big Naturals here in East Dogmouth.Wir haben schon einen Big Naturals hier in East Dogmouth, Mr. Goodman. Kimmy Goes to College! (2017)
No, they left... after voting unanimously to support Big Naturals.Nein, die sind gegangen. Nachdem sie für Big Naturals stimmten. Kimmy Goes to College! (2017)
[dramatic music]BIG NATURALS BIO-LEBENSMITTEL Kimmy Steps on a Crack! (2017)
And he's rich.Und er ist reich, ihm gehört nämlich die "Big NaturalsKimmy Goes to Church! (2017)
[Lillian] Big Naturals is donating water to refill New Jersey's many above-ground pools.Big Naturals hilft mit Wasserspenden für die Planschbecken in New Jersey. Kimmy Does a Puzzle! (2017)
...councilwoman who's leading the fight against a new Big Naturals superstore in East Dogmouth....die Stadträtin kämpft gegen den neuen Big-Naturals-Laden in East Dogmouth. Kimmy Learns About the Weather! (2017)
Do you even know this Big Naturals is not a strip club?Wisst ihr denn, dass Big Naturals gar kein Stripclub ist? Kimmy Learns About the Weather! (2017)
That's why we brought the Uralsky with us.Wozu haben wir den Uralsky mitgenommen? - Wir? Congress Dances (1931)
- alright, in heaven's name, send the Uralsky to the balcony.- Also, schicken Sie in Gottes Namen den Uralsky auf'n Balkon. Congress Dances (1931)
Uralsky!Uralsky! Congress Dances (1931)
Uralsky!Uralsky! Congress Dances (1931)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทือกเขายูราล[n. prop.] (theūakkhao Yūrān) EN: Urals   FR: Oural [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
URALS    Y UH1 R AH0 L Z
MURALS    M Y UH1 R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murals    (n) (m y u@1 r @ l z)
plurals    (n) (p l u@1 r @ l z)
naturals    (n) (n a1 ch r @ l z)
gutturals    (n) (g uh1 t @ r @ l z)
inaugurals    (n) (i1 n oo1 g y u r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einführung {f} | Einführungen {pl}inaugural | inaugurals [Add to Longdo]
Kehllaut {m} | Kehllaute {pl}guttural sound; guttural | gutturals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畳語[じょうご, jougo] (n) {ling} syllable repetition (indicating plurals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Urals
   n 1: a mountain range in western Russia extending from the
      Arctic to the Caspian Sea; forms part of the traditional
      boundary between Europe and Asia [syn: {Urals}, {Ural
      Mountains}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top