ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unclench*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unclench, -unclench-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unclench(อันเคลนชฺ') vi.,vt. คลายออก,ทำให้คลายออก,ทำให้ปล่อยออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right. Unclench his fingers.แกะนิ้วเขาออกมา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Get his shirt undone and unclench his fingers.และแกะนิ้วเขาด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Oh, will you unclench?โอ้ว... เธอไม่มั่นใจเหรอ? We're So Happy You're So Happy (2008)
We're over, Chuck. Unclench.เราจบกันแล้ว ชัค ปล่อยฉัน Dr. Estrangeloved (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
öffnento unclench [Add to Longdo]
offen {adj}unclenched [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unclench \Un*clench"\, v. t.
   Same as {Unclinch}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unclinch \Un*clinch"\, v. t. [1st pref. un- + clinch.]
   To cause to be no longer clinched; to open; as, to unclinch
   the fist. [Written also {unclench}.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top