Search result for

*ufos*

(54 entries)
(0.0983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ufos, -ufos-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think UFOs are time machines.ชั้นคิดว่ายูเอฟโอเป็นไทม์แมชชีน My Sassy Girl (2008)
You know, there are over 1 1 million people that have either reported seeing or know someone who has seen UFOs since the 1930s.คุณรู้ไหมว่า,มีคนมากกว่า 11 ล้าน มีรายงานการพบเห็น หรือรู้ว่าคนที่ได้พบ กับ UFO ตังแต่ปี 1930. The Fourth Kind (2009)
MAN 14 I have never been a believer of UFOs in my entire life, and I just seen a minimum of nine this morning with my own eyes, and, I mean, I am a believerผมไม่เคยเชื่อเรื่องยูเอฟโอมาตลอดชีวิตของผม และผมก็เพิ่งได้เห็นอย่างน้องก็9แหล่ะ เมื่อเช้านี้ กับตาของผมเอง The Fourth Kind (2009)
How many times do I have to tell you this UFOs don't exist and we are never gonna see...ต้องให้ฉันบอกนายกี่ครั้งว่า UFO ไม่มีจริง/Nแล้วเราก็จะไม่มีทางได้เห็น Monsters vs. Aliens (2009)
The only country UFOs ever seem to land inประเทศเดียวที่ดูเหมือนว่าจานบินมาลงจอด Monsters vs. Aliens (2009)
Some people who chase UFOs believe in alien abductions.หลายคนที่ตามล่า UFO เชื่อเรื่องการถูกจับตัวไปจากเอเลี่ยน The X in the File (2010)
I was looking for UFOs.ผมไปตามหา UFO The X in the File (2010)
She was out looking for UFOs, but found this instead.เธอออกไปตามหา ยาน UFO แต่พบเรื่องนี้แทน The X in the File (2010)
You read your books about ufos and roswellคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับ ยูเอฟโอ และรอสเวล Northwest Passage (2010)
Ufos and conspiracy theories.ยูเอฟโอ กับ ทฤษฎีสมคบคิด Northwest Passage (2010)
Yeah. UFOs and shit.ใช่,จานบิน อะไรยังงี้ I Am Number Four (2011)
No, Milton. UFOs and Bigfoot and ghosts, that's bullshit.มิลตัน ยูเอฟโอและ Bigfoot และผี ที่ bullshit Drive Angry (2011)
UFOs.UfosField Trip (1999)
I told you it would work. everybody knows about ufos.บอกแล้ว ต้องได้ผล ทุกคนรู้จักเอเลี่ยนกับ UFO Spies Like Us (1985)
People that have sighted UFOs reported unexplained time loss.เราถูกลักพา ! Deep Throat (1993)
To look for UFOs?เพื่อหาดู UFOs เหรอ ? Squeeze (1993)
Everybody thinks that they're UFOs.ได้ซิ ทุกคนคิดว่านั่นเป็น UFOs Squeeze (1993)
Mulder, are you suggesting that the military is flying UFOs?Mulder คุณกำลังบอกว่า กองทัพ กำลังทำการบิน UFO เหรอ? Squeeze (1993)
What do you think they were? Just because I can't explain it, doesn't mean I'm going to believe they were UFOs.เพียงเพราะว่า ฉันอธิบายไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า ฉันเชื่อว่า นั่นคือ UFOsSqueeze (1993)
Think there are UFOs?คิดว่า UFO มีจริงมั๊ย Nobody Knows (2004)
If Martians exist, so do UFOsถ้า มาเที่ยน มีจริง ก็มี UFO จริงๆแหละ Nobody Knows (2004)
Raufoss.กระสุนรอฟัส Goodbye to All That (2008)
The consensus is that I'm spending too much of the taxpayer's money tracking down UFOs.Die Meinung ist, dass ich zuviel Steuergelder ausgebe um UFOs aufzuspüren. Spaceball (1980)
Sheriff, that Air Force fellow who came all the way out here when they heard that UFO sighting...Sheriff, der Kerl von der Luftwaffe, der hier rausgekommen ist, hat was von UFOs erzählt. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Can we get back to the subject of UFOs?Reden wir wieder über UFOsStardust Memories (1980)
I still think it was UFOs, them cattle mutilations.Das waren sicher UFOs - diese verstümmelten Rinder. The Howling (1981)
You believe in spaceships?- Glaubst du an UfosThe Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Well, that's from the Bible. That's what the Bible says about spaceships in Ezekiel.Das sagt Hesekiel in der Bibel über UfosThe Best Little Whorehouse in Texas (1982)
And I don't see flying saucers, like a certain General "Galloping" Wombat.Und ich sehe auch keine UFOs, wie ein gewisser General Wombat. Wrong Is Right (1982)
Do you believe in UFOs, astral projections mental telepathy, ESP, clairvoyance spirit photography, telekinetic movement full-trance mediums, the Loch Ness monster and the theory of Atlantis?Glauben Sie an UFOs, Astralprojektionen, Telepathie... Telekinese, Volltrancemedien... das Loch-Ness-Monster und die Atlantis-Theorie? Ghostbusters (1984)
UFOs, how the Mayans invented TV, that kind of thing?Ufos, wie die Mayas das Fernsehen erfunden haben und so etwas. Repo Man (1984)
You should see the shots I've got... of U.F.O. s flying through San Francisco.Sie sollten meine Bilder von UFOs in San Francisco sehen. Steele Blushing (1985)
Numerous UFO sightings.Viele haben UFOs gesehen. Explorers (1985)
Everybody knows about UFOs.Jeder kennt UFOsSpies Like Us (1985)
Why UFOs do not show themselves in their true colors to humans on Earth, although they've been observed many times?Warum zeigen UFOs den Menschen auf Erden nicht ihre richtige Farbe, obwohl sie viele Male beobachtet wurden? Ginî piggu 3: Senritsu! Shinanai otoko (1986)
You know, he's right, Sam.Ein Experte für UFOsClose Encounters of the Heavenly Kind (1986)
Oh, boy.Ich habe eine ganze Reihe Bücher über UFOs. Sehr gerne. Close Encounters of the Heavenly Kind (1986)
Does your sister see U.F.O.'s at midnight?Sieht deine Schwester nachts UFOsSuburban Steele (1986)
I've been getting all sorts of calls about UFOs in the area.Ich bekomme die ganze Zeit Anrufe wegen UFOsCritters (1986)
U.F.O. 's, close encounters, alien abductions.UFOs, Begegnungen oder Entführungen mit oder durch Außerirdische. Missing Hours (1987)
If you get any more citizen's calls on the saucer, give me a scream.Wenn du noch mehr Anrufe wegen des UFOs bekommst, meld dich. Missing Hours (1987)
It's rumoured your son was abducted by UFOs.Es heißt, Ihr Sohn sei von UFOs entführt worden. Raising Arizona (1987)
Men at least see UFOs, something useful for mankind.Männer sehen wenigstens UFOs, etwas Nützliches für die Menschheit. I'm Going to Sweatland (1988)
Well, I think we see UFOs because we have to.Ich glaube, wir sehen UFOs, weil wir es müssen. I'm Going to Sweatland (1988)
Next week it'll be flying saucers!Demnächst reden sie über UFOsAnother Woman (1988)
Bunch of folks hereabout think they came from one of those unidentified flying UFOs or some such.Einige Leute hier glauben, sie kamen von UFOs oder so was. Critters 2 (1988)
Spooks spooked, goblins gobbled, UFOs KO'd, aliens alienated vampires evaporated and monsters remonstrated.Geister entgeistern, Kobolde verhobeln, UFOs KO schlagen, Außerirdische veräußern, Vampire flambieren und Monster demonstrieren. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
Spooks spooked, goblins gobbled, UFOs KO'd, aliens alienated vampires evaporated and monsters remonstrated.Geister entgeistern, Kobolde verhobeln, UFOs KO schlagen, Außerirdische veräußern, Vampire flambieren und Monster demonstrieren. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
Spooks spooked, goblins gobbled, UFOs KO'd, aliens alienated vampires evaporated and monsters remonstrated.Geister entgeistern, Kobolde verhobeln, UFOs KO schlagen, Außerirdische veräußern, Vampire flambieren und Monster demonstrieren. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
I do not believe in UFOs but if they do exist, then we are trapped in one right now.Ehrlich gesagt, ich glaube nicht an UFOs, aber wenn sie wirklich existieren, dann befinden wir uns mitten in so einem Ding. Killer Klowns from Outer Space (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ufosSome believe in UFOs and others do not.
ufosDo you believe in UFOs?
ufosIf UFOs were to attack the earth, what would become of us?

Japanese-English: EDICT Dictionary
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top