Search result for

*traurig*

(88 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: traurig, -traurig-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's sad.Wie traurigPort of Shadows (1938)
I feel sad.Ich bin traurigAlye parusa (1961)
Sad.TraurigFascination (1994)
Sad.TraurigCaesarion (2005)
-So sad.- TraurigJulie & Julia (2009)
-Sad.- TraurigShifting Equilibrium (2009)
Sad.TraurigPapadopoulos & Sons (2012)
So sad.So traurigThe Huntsman: Winter's War (2016)
Pity.TraurigI Belong (2012)
It's the saddest thing I ever heard.Die traurigste Nachricht, die ich je gehört habe. The Kinfolk (1979)
A young girl in distress called on me to defend her.Ein trauriges Kind rief mich zum Trutz Die Walküre (1980)
Sadly I sat while they were drinking.Traurig saß ich, während sie tranken Die Walküre (1980)
that was how the old man gazed at me in greeting when he consoled my sorrow.So blickte der Greis grüßend auf mich, als der Traurigen Trost er gab An dem Blick erkannt' ihn sein Kind Die Walküre (1980)
You seem dispirited and depressed.Trübe scheinst du und traurigDie Walküre (1980)
I am the saddest of all beings.Der Traurigste bin ich von allen! Die Walküre (1980)
Sweetest wife, saddest of all loyal women, against you the world rages in arms, and I, whom alone you trust,Weh! Süßestes Weib! Du traurigste aller Getreuen! Die Walküre (1980)
A smiling dream caresses her careworn frame.Der Traurigen kost ein lächelnder Traum Die Walküre (1980)
save this wretched woman!Rettet dies traurige Weib! Die Walküre (1980)
Should any of you dare to linger with her and sustain the stricken one despite me, that fool shall share her fate.Wer von euch wagte, bei ihr zu weilen wer mir zum Trotz zu der Traurigen hielt' die Törin teilte ihr Los: Die Walküre (1980)
The brave man's laments rang in my ears, the fearful despair of boundless love, the dauntless defiance of the saddest of souls.Tönend erklang mir des Tapfersten Klage: Freiester Liebe furchtbares Leid, traurigsten Mutes mächtigster Trotz! Die Walküre (1980)
There was this soldier in this awful battle and when he came home he had this limp and this sad, faraway look in his eyes.Da gab es diesen Soldaten in dem schrecklichen Kampf, und als er nach Hause kam, hinkte er und hatte diesen traurigen, entrückten Blick. The Furlough (1980)
It saddens me to think that I may not be able to see them much longer.Es macht mich traurig, dass ich sie schon bald nicht mehr sehen kann. The Inspiration (1980)
Never seen a boy so down in the dumps with school let out.Ich habe noch nie einen so traurigen Jungen gesehen, der schulfrei hat. The Outrage: Part 2 (1980)
A letter like that won't change his mind. It'll just make him unhappy.Ein solcher Brief ändert seine Meinung nicht, er macht ihn nur traurigThe Premonition (1980)
- You've heard the sad news?Haben Sie die traurige Nachricht gehört, Minister? Ja. The Official Visit (1980)
Erhuan, I know you're very sadErhuan, ich weiß, du bist sehr traurigTwo Champions of Death (1980)
You stood still for a while looking sadDu standst hier und sahst traurig aus. Two Champions of Death (1980)
Don't be too depressed on your ownSei nicht alleine traurigTwo Champions of Death (1980)
My melancholy beauty of what you dream?Traurig, meine schöne Freundin? Woran denken Sie? Le guignolo (1980)
Such a sad story!Das ist alles so traurigThe King and the Mockingbird (1980)
She'll leave alone and sad, just as I didSie wird allein und traurig gehen, ebenso wie ich. Every Man for Himself (1980)
It's because of the sad fact that we can't have any children. We can't even adopt any.Ich meine, mit der traurigen Tatsache, dass wir keine Kinder bekommen und sie nicht mal adoptieren können. From the Life of the Marionettes (1980)
Are you unhappy?Bist du traurigFrom the Life of the Marionettes (1980)
I suddenly had the feeling that you were terribly unhappy.Plötzlich kam mir der Gedanke, dass du wahnsinnig traurig bist. From the Life of the Marionettes (1980)
I'm not sure if I'm sorry that I broke down. I don't think so.Dass ich über meine Zusammenbrüche besonders traurig bin, glaub ich nicht. From the Life of the Marionettes (1980)
Suddenly so sad, so silent?Warum so still und traurigBad Timing (1980)
- Mmm. - So sad, so silent.Ja, so still und traurigBad Timing (1980)
How sad!Wie traurigThe Lady Banker (1980)
Underneath the sadness he's rather calm.Er ist traurig, aber im Grunde ist er von gelassener Natur. The Lady Banker (1980)
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.Es macht mich traurig und verletzt mich ... dass die beiden jungen Männer, die ich erzogen habe ... an die zehn Gebote zu glauben ... zu mir zurückkehren als zwei Diebe ... mit übler Rede und verkommenen Ansichten. The Blues Brothers (1980)
I feel a little sad insideIch bin ein bisschen traurig The Blues Brothers (1980)
I feel a little sad insideIch bin ein bisschen traurig The Blues Brothers (1980)
"I laugh when you're happy I cry when you're blue""Ich lache, wenn du glücklich bist Ich weine, wenn du traurig bist" Bronco Billy (1980)
I want to extend my deepest sympathy in this hour of tragedy.Ich möchte dir mein Mitgefühl in dieser traurigen Stunde aussprechen. Bronco Billy (1980)
"Cry when you're blue""Wein, wenn du traurig bist" Bronco Billy (1980)
I feel sad.Ich bin traurigLa Cage aux Folles II (1980)
Don't be jealous.Oh, mein Freund, mache doch nicht so ein trauriges Gesicht. House on the Edge of the Park (1980)
I warn this dismal, hollow, worn-out Sultan that we're neither marionettes nor fiendsDieser traurige, finstere, abgeschlaffte Pascha! Wir sind keine Marsmenschen! City of Women (1980)
A pity, because 10% of my private life is more fun than 10% of my wages.Ich hab mit deinem Privatleben nichts zu tun... Traurig, 10% meines Privatlebens sind viel lustiger als 10% meiner Gage. The Umbrella Coup (1980)
I hate to see her so upset.- Sie war so traurig und verstört. The Last Metro (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trauer {f}; Traurigkeit {f} | ein Gefühl von Traurigkeitsorrow | a feeling of sorrow [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}dolorousness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}lugubriousness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}mournfulness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}sadness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}sorrowfulness [Add to Longdo]
betrübt; traurigsorry [Add to Longdo]
leid; traurig; betrübt; bekümmertsorry [Add to Longdo]
schmerzlich; traurig {adj}sad [Add to Longdo]
tieftraurig {adj}deeply sad; desolate [Add to Longdo]
todtraurig {adj}extremeley sad [Add to Longdo]
traurigsorrowful [Add to Longdo]
todtraurig {adv}extremeley sadly; with extreme sadness [Add to Longdo]
traurig {adv}dolefully [Add to Longdo]
traurig {adv}funereally [Add to Longdo]
traurig; betrübt (über) {adj} | trauriger | am traurigstensad (at; about) | sadder | saddest [Add to Longdo]
traurig {adv}sadly [Add to Longdo]
traurigpathetical [Add to Longdo]
traurig {adv}tearily [Add to Longdo]
traurig; bedauerlich; beklagenswert; elend {adj}woeful [Add to Longdo]
traurigdoleful [Add to Longdo]
traurigfunereal [Add to Longdo]
trauriglugubrious [Add to Longdo]
traurig {adv}lugubriously [Add to Longdo]
traurigmournful [Add to Longdo]
traurig {adv}mournfully [Add to Longdo]
traurigplaintive [Add to Longdo]
traurig {adv}plaintively [Add to Longdo]
traurig {adv}sorrowfully [Add to Longdo]
traurig {adv}woefully [Add to Longdo]
traurig aussehento look blue [Add to Longdo]
traurig stimmento sadden [Add to Longdo]
Welch traurige Geschichte!How sad a fate! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
哀話[あいわ, aiwa] traurige_Geschichte [Add to Longdo]
悲しい[かなしい, kanashii] traurig [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] traurig, ungluecklich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  traurig [trauriç]
     doleful; funereal; lugubrious; lugubriously; mournful; mournfully; plaintive; plaintively; sad; sadly; sorrowful; sorry
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top