ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tischler*

T IH1 SH AH0 L ER0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tischler, -tischler-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a qualified cabinetmaker. Right, qualified.- Obwohl du gelernter Kunsttischler bist. Big Deal on Madonna Street (1958)
- Why? Someone giving you glue these days...- Na, Mensch, bevor heute einer Tischlerleim rausrückt... The Bridge (1959)
- Why don't you get a carpenter?- Warum nehmen Sie sich keinen TischlerCan-Can (1960)
- I don't think I'd be happy with a carpenter.- Mit einem Tischler wäre ich nicht glücklich. Can-Can (1960)
- You still need a carpenter.- Sie brauchen immer noch einen TischlerCan-Can (1960)
As you can see, we have a very enthusiastic woodwork section too.Hier haben wir unsere Tischlerei. Two Way Stretch (1960)
Carpentry, you see, is a skill, and the state provides considerable leeway for people who possess certain skills.Sehen Sie, Tischlerei ist eine Fähigkeit, und der Staat gewährt Menschen mit gewissen Fähigkeiten einen erheblichen Spielraum. The Obsolete Man (1961)
Plumber-works, cooking, carpenters...Klempnerarbeiten, Kochen, Tischlern... The Devil and the Ten Commandments (1962)
Carpenter.TischlerLe Bonheur (1965)
Once upon a time there was a carpenter.Es war einmal ein TischlerFor a Few Dollars More (1965)
You don't think a carpenter can make money, eh? No?Wisst ihr, wie ein Tischler sein Glück machen kann? For a Few Dollars More (1965)
To get it made the banker goes to our carpenter for the job, and one day, as destiny has it, the carpenter's in El Paso.Ja, und dafür brauchte unser Schlaukopf die Hilfe unseres Tischlers. Und eines Tages lässt das Schicksal ihn gerade nach El Paso kommen. For a Few Dollars More (1965)
He happens to walk into the bank there, and what does he find?Unser Tischler geht auch in jene Bank. Und was steht da? For a Few Dollars More (1965)
Sure, you think that carpenter was lucky the way things work out. That he was lucky to go in just that bank.Sicher denkt ihr jetzt alle, der Tischler hatte verdammtes Glück, dass er gerade in diese Bank ging. For a Few Dollars More (1965)
Right. Kinch, bring me the cabinetmaker Right. and Scotty, bring the petty theft man here.Holt den Tischler und den Taschendieb. Go Light on the Heavy Water (1965)
I'd better be a joiner.Ich wäre lieber ein TischlerAndrei Rublev (1966)
Van Gogh was more important than the carpenter who made the easel on which he painted, even if it was beautiful.Van Gogh war wichtiger als der Tischler, der van Goghs Staffelei gezimmert hat, auch wenn es eine gute Staffelei war. Le dinosaure et le bébé, dialogue en huit parties entre Fritz Lang et Jean-Luc Godard (1967)
You prefer to see yourself as a carpenter...Sehen Sie sich selbst als TischlerLe dinosaure et le bébé, dialogue en huit parties entre Fritz Lang et Jean-Luc Godard (1967)
Not as a carpenter, but as a hard worker.Nicht als Tischler, aber als harter Arbeiter. Le dinosaure et le bébé, dialogue en huit parties entre Fritz Lang et Jean-Luc Godard (1967)
I finished my woodworking class in Barracks Five.Mein Tischlerkurs in Baracke 5 ist zu Ende. An Evening of Generals (1967)
On that evening, he met a young lady, Magda Tischler, with whom he became romantically involved.An dem Abend traf er eine junge Frau namens Magda Tischler, mit der er eine Liebesbeziehung einging. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
Yankel, the fat one, is apprenticed to a carpenter.Jankel, der kleine Dicke, ist bei einem Tischler in der Lehre. Fiddler on the Roof (1971)
A student wouldn't be worth much if he couldn't outwit a carpenter.Ein Student sollte fähig sein, einen Tischler hereinzulegen. The Canterbury Tales (1972)
The carpenter hasn't been seen all day.Beim Tischler ist keiner daheim. Die Diener hat er nach London geschickt. The Canterbury Tales (1972)
Here we have... a tube of carpenter's glue.Hier haben wir ein Tübchen Tischlerleim. Hier Büroleim, damit sollen wir wohl die Brötchen zusammenkleben. Eolomea (1972)
- What kind of work you do?- TischlerThe Harder They Come (1972)
- You can do carpentry work?Kannst du tischlern? The Harder They Come (1972)
I'm a carpenter.Ich bin Tischler von Beruf. The Five Days (1973)
- Pay the seller, then rent a house in the district of carpenters.Und von dem Rest mietest du ein Haus im Tischlerviertel. Arabian Nights (1974)
Try the workshop.- Fahren wir in die Tischlerei. Vincent, François, Paul and the Others (1974)
He went into industrial woodwork.Und zusätzlich die Tischlerei. Vincent, François, Paul and the Others (1974)
- Where are you parked?Immerhin habe ich Tischler gelernt. - Wo hast du geparkt? Vincent, François, Paul and the Others (1974)
And I ride a bike every morning.Wie bei mir in der Tischlerei. Morgens fahre ich Rad. Vincent, François, Paul and the Others (1974)
In my trade as a carpenter, I never needed to. Why?Ich als Tischler, brauche sie doch nicht, oder? They Fought for Their Country (1975)
Evening, Corky. You looking for me?WESTHAM TISCHLEREI 'n Abend, Corky. The Estrangement (1975)
I bought these tools from a carpenter for 1300 Forint.Ich habe mir diese Werkzeuge von einem Tischler für 1300 Forint gekauft. Portrait of a Champion (1977)
[Announcer] And so Dr. Bob has tuned to carpentry.Und so kam Dr. Bob zur Tischlerei. Rich Little (1977)
(swanky music)Das sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Wolltest du nicht mal Tischler werden? Charleston (1977)
We don't do no carpentry work in here, so we don't need no hammers.Wir machen keine Tischlerarbeiten hier, wir brauchen keinen Hammer. Pretty Baby (1978)
Thursdays, on the Tischlergasse.- Immer donnerstags, in der Tischlergasse. The Tin Drum (1979)
The carpentry shop.In der Tischlerwerkstatt. Escape from Alcatraz (1979)
Sergeant, you will take Mr Dane to barrack seven and escort Miss Delmar to the guests' quarters next to the carpenter's shop.- Bringen Sie Mr. Dane in Baracke 7 unter. Und geben Sie Miss Del Mar unsere Gästewohnung neben der Tischlerwerkstatt. Escape to Athena (1979)
He was a carpenter, now!Der war ein guter TischlerOblomov (1980)
Rien, I'm twenty and a carpenter.- Rien, 20, Tischler. - Gut. Und du? Spetters (1980)
I'm Hans, also twenty and also a carpenter...- Ich heiße Hans. 20, auch TischlerSpetters (1980)
I didn't steal, I earn money by working for Carpenter CheungNein, ich habe es erarbeitet. Bei Tischler Cheung. Fearless Hyena 2 (1983)
He hired you to be a carpenter and you teach his workers to be lazyEr hat dich als Tischler angestellt und du stiftest seine Arbeiter zur Faulheit an. Fearless Hyena 2 (1983)
I'm not a carpenter.Ich bin kein Tischler, Mademoiselle. One Deadly Summer (1983)
I'll give you a name.- Ich schreib Ihnen eine Tischlerei auf. One Deadly Summer (1983)
We're not exactly carpenters, either.Wir sind auch keine TischlerSemi-Friendly Persuasion (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
TISCHLER    T IH1 SH AH0 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischler {m}; Tischlerin {f}; Schreiner {m}; Schreinerin {f} | Tischler {pl}; Schreiner {pl} | Kunsttischler {m}joiner; carpenter | joiners; carpenters | cabinetmaker [Add to Longdo]
Tischlerarbeiten {pl}joineries [Add to Longdo]
Tischlerei {f}; Schreinerei {f} | Tischlereien {pl}; Schreinereien {pl}joinery | joineries [Add to Longdo]
Tischlerhammer {m}claw hammer [Add to Longdo]
Tischlerleim {m}solid glue [Add to Longdo]
Zimmerhandwerk {n}; Zimmerarbeit {f}; Zimmererarbeit {f}; Tischlerarbeit {f}carpentry [Add to Longdo]
tischlern | tischlernd | getischlertto do woodwork; to do joiner's work | doing woodwork; doing joiner's work | done woodwork; done joiner's work [Add to Longdo]
zimmern; tischlern | zimmernd; tischlernto carpenter; to build of wood | carpentering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tischler /tiʃlr/ 
   joiner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top