ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thumped*

TH AH1 M P T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thumped, -thumped-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, no, you guys are lucky you didn't get thumped.โอ้ ไม่ พวกคุณโชคดี ที่ไม่ได้โดนทับ Bears Will Be Bears (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thumpedHe thumped his hat flat.

CMU English Pronouncing Dictionary
THUMPED TH AH1 M P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thumped (v) θˈʌmpt (th uh1 m p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hämmern; heftig pochen (gegen) | hämmernd; pochend | gehämmert; gepochtto thump (at; on) | thumping | thumped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, v. t. [imp. & p. p. {Thumped}; p. pr. & vb. n.
   {Thumping}.]
   To strike or beat with something thick or heavy, or so as to
   cause a dull sound.
   [1913 Webster]
 
      These bastard Bretons; whom our hathers
      Have in their own land beaten, bobbed, and thumped.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top