Search result for

*tabla*

(67 entries)
(0.8583 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tabla, -tabla-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entablature[N] ส่วนที่อยู่ระหว่างเสาและหลังคาในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Salvatore, the torches!- Salvatore, die Stablampen! Ginger and Fred (1986)
It's got RAMs and bytes, and it's got a hat rack.Er hat RAMs und Bytes und eine Hutablage... The Dateless Amigo (1989)
Her species may have a perception that goes beyond linear time.Vielleicht erkennt ihre Spezies mehr als den linearen Zeitablauf. Yesterday's Enterprise (1990)
The tunnels on Forlat III had strong deposits of kelbonite, yes.Die Tunnel auf Forlat Ill hatten starke Kelbonitablagerungen, ja. Silicon Avatar (1991)
I am Pahasatira Nahasapeemapetilon... and tonight I will be playing 'Mac Arthur Park' on the tabla.Ich bin Pahasatira Nahasapeemapetilon... und spiele Ihnen heute Abend "MacArthur Park" auf der Tabla vor. Lisa the Beauty Queen (1992)
Fatty deposits - left, right atria.An der rechten und linken Herzkammer massive Fettablagerungen. Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)
- lt's a penlight.- Eine Stablampe. Fire and Water (1997)
Maximum terrain 220 meters over mean surface, largely cinder and gypsum with some evaporite deposits.Planetenoberfläche liegt 220 m über Durchschnitt, besteht aus Schlacke und Kalk, mit ein paar Sedimentablagerungen. Pitch Black (2000)
And everything within the bubble is cut off from the normal flow of time.Und alles in der Blase wird vom normalen Zeitablauf abgeschnitten. Window of Opportunity (2000)
The air release pipe can deliver coolant deep enough to the core.Durch das Luftablassrohr könnten wir Kühlwasser tief genug in den Kern leiten. K-19: The Widowmaker (2002)
Apparently, there's still some questions surrounding the timeline of the shooting.Offensichtlich haben sie noch Zweifel am Zeitablauf der Schießerei. Coming Home (2003)
I'm just giving you the timeline, man.Ich erzähle Ihnen nur den Zeitablauf. Moving On (2003)
It looks like an adipose deposit, it could be a cyst. No.Es könnte eine Fettablagerung sein, eine Zyste. The Motorcycle Diaries (2004)
Let's take a look at the timeline.Sehen wir uns mal den Zeitablauf an. The Bourne Supremacy (2004)
Skin like an old tire, airbags under her eyes and hair like straw. Your Majesty!Haut wie 'n Winterreifen 2 Airbags untern Augen und 'ne Frisur wie die Hutablage vom Golf Diesel. Seven Dwarves (2004)
Turbulence in the time stream.Turbulenzen im Zeitablauf. Storm Front (2004)
Blood cultures and the timeline rule out most bacteria.Blutkulturen und Zeitablauf schließen die meisten Bakterien aus. Fidelity (2004)
Fleet Admiral Krell will not extend his deadline.Flottenadmiral Krell wird den Fristablauf nicht verschieben. Divergence (2005)
Give me the timeline.Okay. Geben Sie mir den Zeitablauf. Mr. Monk and the Garbage Strike (2006)
Yo, Viv, we have a little bit of a time gap.Hey, Viv. Wir haben 'ne Lücke im Zeitablauf. Stolen (2006)
- Well, I've cobbled together a rough time line which seems to indicate that the statue wasn't the initial source either.Ich hab einen Zeitablauf zusammengestellt, der darauf hindeutet, dass auch die Statue nicht der Ausgangspunkt war. All That Glitters (2007)
Did I drop the pills when I put them on the bed tray?Habe ich die Pillen fallengelassen als ich sie auf die Bettablage stellte? 97 Seconds (2007)
That's gotta be a fat deposit.Das muss eine Fettablagerung sein. It's a Wonderful Lie (2008)
MM. HIGH CHOLESTEROL,Mhm. Hoher Cholesterinspiegel, erhöhte Blutablagerungsrate. The Miracle Job (2008)
Blood deposit on the yucca on the assailant's escape route.Blutablagerungen auf der Yucca-Palme, ... auf dem Fluchtweg des Angreifers. Remains to Be Seen (2009)
There were these discrepancies in the timing on the day he got fired.Es gab da diese Diskrepanzen im Zeitablauf, am Tag, als er gefeuert wurde. Past & Future Tense (2010)
Why don't we go back over the timeline again?Warum sprechen wir nicht weiter über den Zeitablauf? Withdrawal (2010)
Spiderweb representing the passage of time.Die Spinnweben stellen den Zeitablauf dar. Red Carpet Treatment (2010)
You need to develop a standard deviation algorithm that controls for a testing bias, and if you don't mind, I think I can tweak your methodology.Du musst einen Standartabweichungsalgorhytmus konfigurieren, das den Testablauf kontrolliert, und falls es dir nichts ausmacht, ich denke ich kann die Methodik optimieren. No Ordinary Mobster (2010)
And then I let her tie my legs to your hat rack.Dann habe ich sie meine Beine an deiner Hutablage festbinden lassen. Verden banket på, jeg låste (2010)
He's the thief I saw in Gregorovitch's Wand Shop.Das ist der Dieb aus Gregorowitschs Zauberstabladen. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
- Outside Gregorovitch's Wand Shop.In Gregorowitschs Zauberstabladen. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I've got fatty deposits on my arteries.Ich habe Fettablagerungen auf der Arterie. Page Eight (2011)
Hey, Mike?Startablaufschritt 12 bestätigt. - Hey, Mike? The Countdown Reflection (2012)
That hat rack that I bought...Diese Hutablage, die ich gekauft habe... Episode #2.2 (2013)
It just means the timing changed, not the motive.Das heißt nur, dass sich der Zeitablauf geändert hat, aber das Motiv nicht. Unfinished Business (2013)
How is it that a consultant for the NYPD can be so confused over something as simple as a timeline?Wie kann es sein, dass ein Berater für das NYPD so verwirrt über so etwas Einfaches wie einen Zeitablauf sein kann? On the Line (2013)
The timeline has nothing to do with the clot.Der Zeitablauf hat nichts mit dem Gerinnsel zu tun. Tremors (2013)
And at no point did DCI Eastwood suggest that visiting you in your hotel room was part of Olson's timeline.- Und zu keiner Zeit deutete DCI Eastwood an, dass ein Besuch in Ihrem Hotelzimmer zu Olsons Zeitablauf gehörte. These Troublesome Disguises (2014)
That's the correct timeline, right?Das ist der korrekte Zeitablauf, oder? This Is Rome (2014)
I need a detailed timeline of that night as we have no other witnesses to Mr. Lahey's movements.Ich brauche von dieser Nacht einen detaillierten Zeitablauf, da wir sonst keine Zeugen zu Mr. Laheys Aktivitäten haben. The Night Lila Died (2015)
Given the timing, they're the only ones who could've dosed Holly.Angesichts des Zeitablaufs sind sie die einzigen, die es Holly hätten verabreichen können. Flight of the Living Dead (2015)
He knows the consequences of not meeting his deadlines.Er kennt die Konsequenzen, wenn er seinen Fristablauf verpasst. Sundae, Bloody Sundae (2015)
So I found grease residue in the fracture.Ich habe Fettablagerungen in der Fraktur gefunden. The Psychic in the Soup (2015)
Computer, display these failures over time.Computer, zeig mir alle Ausfälle im Zeitablauf. Passengers (2016)
Processing timeline.Zeitablauf wird generiert. Passengers (2016)
If you want to eat with your hands, you need to use the naan, like a spoon.- "Stablampe". Willst du mit den Fingern essen? - Nimm das Brot als Löffel. Lion (2016)
I found a flashlight.Ich habe 'ne Stablampe gefunden. Lights Out (2016)
Cellular structure's a lot like skin... with, uh, traces of toxic residue that are definitely animal-based.Der Zellenaufbau ähnelt sehr einer Haut... mit Spuren von Giftablagerungen, die definitiv von Tiere stammen. The Moon and the Star (2016)
I'll make sure I work on the timing of that, promise.Ich werde mich bemühen, an meinem Zeitablauf zu arbeiten, versprochen. Fighting Fire with Fire (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLATURE    T AE1 B L AH0 CH ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fettablagerungen {pl}fat deposits [Add to Longdo]
Fristablauf {m}expiry of the term [Add to Longdo]
Gebälk {n}; Hauptgesims {n}entablature [Add to Longdo]
Kondensatablauf {m}; Kondensatableiter {m}condensation drain; steam trap [Add to Longdo]
Oberteil {n}entablature [Add to Longdo]
Schuttabladen {n}dumping [Add to Longdo]
Stablampe {f}inspection lamp [Add to Longdo]
Zeitablauf {m}timing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンタブレチュア[, entaburechua] (n) entablature [Add to Longdo]
タブラ[, tabura] (n) tabla (Indian hand drums) (hin [Add to Longdo]
タブラチュア[, taburachua] (n) tablature [Add to Longdo]
データブレード[, de-tabure-do] (n) {comp} DataBlade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データブレード[でーたぶれーど, de-tabure-do] DataBlade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tray
 
 1. tepsi, sini
 2. tabla
 3. sandık bölmesi.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 tabla
   shelf
   lath; slat
   board; plank
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top