ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*surrealism*

S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: surrealism, -surrealism-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surrealism[N] ศิลปะและวรรณคดีที่เน้นหนักในเรื่องของจิตใต้สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrealismคติเหนือจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrealismลัทธิเหนือจริง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surrealismเซอร์เรียลิสม์ [TU Subject Heading]
Surrealism (Literature)เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a charming situation comedy, the Father of the Bride... he introduced another bit of surrealism... a dream revealing the anxieties beneath the surface of that most benign... and banal of ceremonies, a middle-class wedding.In einer charmanten Situationskomödie, Der Vater der Braut, verwendete er ein weiteres Stück Surrealismus, einen Traum, der die Ängste unter der Oberfläche der liebevollsten und alltäglichsten Zeremonie aufdeckt, der Mittelschicht-Hochzeit. The Men Who Made the Movies: Vincente Minnelli (1973)
Joan Miró, Hastings, an exponent of the surrealist vision.Joan Miró, Hastings. Ein Vertreter des Surrealismus. Four and Twenty Blackbirds (1989)
Predominantly in the area of French impressionism, surrealism, and dadaism. But this time I had a legitimate assignment....mit dem französischen Impressio- nismus, Surrealismus und Dadaismus." Schtonk (1992)
We broke off with surrealism... because Breton had created a surrealist respectablity... that we wanted to go beyond.Mit dem Surrealismus brachen wir, weil Breton ihm eine Ansehen verschafft hatte, von dem wir weg wollten. The Jodorowsky Constellation (1994)
In the beginning surrealism interested me very little.Um ehrlich zu sein, hatte ich zunächst wenig Interesse am Surrealismus. Regarding Buñuel (2000)
The greatest surrealism isn't French.Der beste Surrealismus ist nicht französisch. Regarding Buñuel (2000)
Surrealism was born in France, but was only theory.Surrealismus wurde in Frankreich geboren, kam aber nicht über die Theorie hinaus. Regarding Buñuel (2000)
Surrealism was above all a call heard by different people who were already using instinctive and irrational forms of expression, even before meeting each other.Surrealismus war vor allem ein Weckruf, den viele hörten, die bereits eine instinktive und irrationale Ausdrucksweise hatten, bevor sie sich trafen. Regarding Buñuel (2000)
I'm often asked what happened to surrealism.Ich werde oft gefragt, was aus dem Surrealismus wurde. Regarding Buñuel (2000)
Surrealism triumphed superficially but not essentially.Ich sage oft: Surrealismus triumphierte nur vordergründig, nicht essentiell. Regarding Buñuel (2000)
And now it's surrealism.Jetzt ist es nur noch Surrealismus. Ground State (2002)
FRENCH CENTRE FOR SURREALIST RESEARCHFranzösisches Zentrum für Surrealismusforschung Le pont des Arts (2004)
- It's a classic of surrealism.- Ein Klassiker des Surrealismus. We Got Us a Pippi Virgin (2004)
Honey, this is not surrealism or cubism, it's paint-by-numbers.Schätzchen, das ist weder Surrealismus noch Kubismus, das ist Malen nach Zahlen. The Break-Up (2006)
Fauvism, dadaism, cubism, surrealism, modernism.Fauvismus, Dadaismus, Kubismus, Surrealismus, Modernismus. Lassoed (2007)
You see, every great moment in history like Cubism, surrealism, they all began as outsider art.Wissen Sie, alle großen Bewegungen der Kunstgeschichte, wie Kubismus oder Surrealismus, begannen als Outsider Art. Mr. Monk Paints His Masterpiece (2008)
Surrealism.Surrealismus. The Homecoming (2011)
Besides, if I wanted to drink your blood, would I have written you this 10-page report on Freud and his influence on surrealist imagery?Und außerdem, wenn ich dein Blut trinken wollte, ...hätte ich dir dann dieses zehn-Seiten-Referat über Freud und seinen Einfluss auf den Surrealismus geschrieben? Vamps (2012)
Because I also wrote one on World War I and how it gave birth to Surrealism.Ich hab sogar noch einen geschrieben. Der Erste Weltkrieg und wie er den Surrealismus begründete. Vamps (2012)
- It kind of screwball-surreal. Is that right?Ist das Screwball-Surrealismus? Maggie's Plan (2015)
Screwball-surreal. That's it exactly!Screwball-Surrealismus trifft es genau. Maggie's Plan (2015)
It's feminist surrealism!Es ist feministischer Surrealismus. The Interestings (2016)
So sometimes, as in the rules of a surreal painting, surrealism works because there's reality.Wie bei surrealen Gemälden funktioniert der Surrealismus gerade wegen der realen Elemente. Es Devlin: Stage Design (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
SURREALISM    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M
SURREALISM    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M
SURREALISMS    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISMS    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISM'S    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISM'S    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrealism    (n) sˈərˈɪəʴlɪzəm (s @1 r i@1 l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surrealismus {m}surrealism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュルレアリスム(P);シュールレアリズム(P);シュールレアリスム;シュールリアリズム;シュレアリスム[, shururearisumu (P); shu-rurearizumu (P); shu-rurearisumu ; shu-ruriarizumu ; shurea] (n) surrealism; (P) [Add to Longdo]
超現実主義[ちょうげんじつしゅぎ, chougenjitsushugi] (n) surrealism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surrealism
   n 1: a 20th century movement of artists and writers (developing
      out of dadaism) who used fantastic images and incongruous
      juxtapositions in order to represent unconscious thoughts
      and dreams

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top