Search result for

*suffolk*

(52 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suffolk, -suffolk-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
DMV records show Ricker living in Suffolk County under the name Simon Strocker.กรมขนส่งทางบกมีข้อมูลของริคเกอร์ เขาอาศัยอยู่ที่ซัลฟอร์ค คันทรี่ ภายใต้ชื่อ ซิมมอน สโตรกเกอร์ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Oh, hey, I got an interview at Suffolk County.นี่ ฉันได้นัดสัมภาษณ์ที่ ซัฟโฟล์ค เคาท์ตี้ ด้วย Something to Watch Over Me (2011)
I'm sorry, Lieutenant Debra, her royal fucking majesty Fifth Earl of Suffolk.ขอโทษที ต้องเป็นผู้หมวดเด็บบร้า สุดยอดแห่งตำรวจ... ในสามโลกนี้เลย Just Let Go (2011)
"of Suffolk County State Prison has died in custody."ของเรือนจำรัฐซัฟโฟค เค้าท์ตี้ ตายในขณะถูกคุมขัง" The Ties That Blind (2012)
Yeah, we got robbed, 'cause that's what this day needed. - Suffolk County Police.เราถูกปล้น เพราะวันนี้เป็นวันซวยไงล่ะ Justice (2012)
Here's to my pop, the hardest working man in Suffolk County.สำหรับพ่อของผม ชายที่ทำงานหนักที่สุด ในเขตซัฟฟอล์ค Legacy (2012)
They took her to Suffolk Memorial.เขาส่งตัวเธอไป โรงพยาบาลซัฟฟอล์ค Intuition (2012)
Amanda Clarke, daughter of terrorist David Clarke and a recent addition to Victoria Grayson's family fold, has been rushed to Suffolk Memorial with serious but unspecified injuries.อแมนด้า คลาร์ก ลูกสาวของผู้ก่อการร้าย เดวิด คลาร์ก และล่าสุดได้กลายเป็น ส่วนหนึ่งในครอบครัวของวิคตอเรีย เกรย์สัน ได้ถูกพาส่ง ที่โรงพยาบาล Suffolk Memorial Intuition (2012)
Manhattan, the Suffolk Hotel, room 1458, 5:00 PM tomorrow.Manhattan, the Suffolk Hotel ห้อง 1458, \ ห้าโมงเย็นพรุ่งนี้ Relevance (2013)
The storm warning is for the coastal areas of Nassau and Suffolk counties, including East and South Hampton and Owen Island.เตือนพายุในเขตพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ของเมือง Nassau Nand Suffolk รวมถึงทิศตะวันออกและทิศใต้ของเกาะ Hampton Nand Owen Proteus (2013)
Payments on the beach property and a train ticket to Suffolk County, all in the last 24 hours.ใช้จ่ายสำหรับที่ชายหาด เเล้วก็ตั๋วรถไฟ ไปที่ซัฟฟอล์ค เค้าน์ตี้ ทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อ 24 ชม.ที่ผ่านมานี้เอง Proteus (2013)
RAF BASE LAKENHEALTH (Air Base) Suffolk , ENGLAND."ฐานราฟ เลเคนฮีธ ซัฟโฟล์ค" Criminal (2016)
You met Tamerlan in a bar your sophomore year - at Suffolk University.คุณพบกับทาเมอร์ลันตอนเรียนอยู่ปีสอง Patriots Day (2016)
The Superior Court of Suffolk County is now in session.The Superior Court of Suffolk County is now in session. Legally Blonde (2001)
Suffolk County police. May I help you?ตำรวจเขตซัฟโฟลค ให้ช่วยอะไรค่ะ ? The Amityville Horror (2005)
Suffolk County police have charged 23-year-old Ronald Defeo Jr.จำเลยอ้างว่า เค้าได้ยินเสียง... The Amityville Horror (2005)
It's the testimony of Joan Jordan at the witch trial of Olive Barthram, Suffolk Assizes, of 1599.มันเป็นคำยืนยันของ โจน จอร์แดน ตอนมีการไต่สอนหาความผิด แม่มด ที่ โอลีฟ เบร์ธเรม ซัฟโฟล์ค แอสสิซส์ An American Haunting (2005)
Constance has two houses side by side on the coast at Southwold, Suffolk.Constance besitzt zwei nebeneinander liegende Häuser in Southwold, SuffolkThe Falls (1980)
As at site number 119, the railway bridge and electricity station at Cloudheath, Suffolk, where Tulse Luper says the information on signs is significant.Wie bei Schauplatz Nr. 119, Eisenbahnbrücke und Elektrizitätswerk bei Cloudheath, Suffolk, wo gemäß Tulse Luper die Information auf Aushängeschildern relevant ist. The Falls (1980)
Raskado Fallcastle was a retired ship's navigator turned farmer who invented maps from the black-and-white hides of his dairy herd.Raskado Fallcastle war ein pensionierter Steuermann, der Farmer in Suffolk wurde und Landkarten aus den Häuten seiner Kuhherde anfertigte. The Falls (1980)
With money from the knacker's yard, he bought building materials and attempted to reconstruct the wash house on his Suffolk property as a memorial to Gandy Ova.Mit dem Geld vom Abdecker kaufte er Baumaterial und versuchte, auf seinem Besitz in Suffolk das Waschhaus zu rekonstruieren, als Gedenkstätte für Gandy Ova. The Falls (1980)
14 passenger trains a day stopped at Diss Railway Station, in Suffolk.14 Personenzüge hielten pro Tag in Diss in SuffolkThe Falls (1980)
- And for my Lord the Duke of Suffolk.- Und für meinen Herzog von SuffolkLady Jane (1986)
You might think, Father, that the first born of the House of Suffolk might be considering her future in her sixteenth year, you might think.Man könnte denken, Vater, die Erstgeborene des Hauses Suffolk denkt als 1 6-Jährige vielleicht über ihre Zukunft nach. Lady Jane (1986)
Behold, the next in line becomes my Lady, the Duchess Frances Suffolk, who would, of course, relinquish all her dues and rights in favour of her daughter, Jane.Und siehe da, die Nächste in der Linie, Mylady, wäre Herzogin Frances Suffolk, die natürlich alle ihre Ansprüche und Rechte aufgeben würde für ihre Tochter Jane. Lady Jane (1986)
My Lord I will sign this if the words "our father Henry, Duke of Suffolk" are struck out and "our well-trusted councillor, John, Duke of Northumberland" put in.Mylord ... ich unterzeichne, wenn man die Worte "Henry, Herzog von Suffolk" tilgt und "unser Vertrauter, Ratsherr John, Herzog von Northumberland", einfügt. Lady Jane (1986)
The Duke of Suffolk was arrested by the forces of the Crown two hours ago at Temple Bar.Der Herzog von Suffolk wurde durch die Truppen der Krone verhaftet, vor zwei Stunden bei Temple Bar. Lady Jane (1986)
"Edward, the duke of York, "the earl of Suffolk,Eduard, der Herzog von York, der Graf von SuffolkHenry V (1989)
- Dr. Lucus Lupardus, chief forensic toxicologist, Suffolk County, says people who take lots of aspirin every day never reach that level.- Laut Dr. Lucus Lupardus, Toxikologe am Suffolk County Krankenhaus, wird selbst bei ständigem Missbrauch kein so hoher Spiegel im Blut erreicht. Reversal of Fortune (1990)
Oh, yes, another place, big house in Suffolk.Ja. Und an einem anderen Ort, einem großen Haus in SuffolkDeath in the Clouds (1992)
According to the staff, Miss De Vil left earlier... for a family property in Suffolk.Ms De Vil soll unterwegs nach Suffolk sein. 101 Dalmatians (1996)
Ferguson was the only son of a slain New York State trooper and was on the waiting list for the New York City and Suffolk County Police Departments.Ferguson war der einzige Sohn eines ermordeten New Yorker Polizisten und er stand auf der Warteliste für die New Yorker und die Suffolk County Polizeiwache. Sleepers (1996)
-She works at Suffolk.- Sie arbeitet dort, in SuffolkCompromising Positions (1997)
The robots have taken Suffolk County!Die Roboter haben Suffolk County eingenommen! How Hermes Requisitioned His Groove Back (2000)
Suffolk County police.Suffolk County Polizei. The Amityville Horror (2005)
Suffolk County police have charged 23-year-old Ronald Defeo Jr.Die Polizei von Suffolk County hat den 23-jährigen Sohn angeklagt. The Amityville Horror (2005)
Suffolk, nights?Suffolk? Abendschule? The Departed (2006)
- Before I went to fucking Suffolk.- So von meiner Zeit vor SuffolkThe Departed (2006)
I can't wait to see you explain this to a Suffolk County jury you fucking cocksucker.Ich kann kaum erwarten, was du den Geschworenen in Suffolk County erklären willst, du Schwanzlutscher. The Departed (2006)
You'll get so much writing done it's got the boats we used in Suffolk do you know how long you might want it for?Ingonish Cove. Dort kannst du viel schreiben. Diese Boote hatten wir in SuffolkHalf Light (2006)
Jointly with the Duke of Suffolk.Gemeinsam mit dem Herzog von SuffolkThe Death of Wolsey (2007)
Duke of Suffolk.Herzog von SuffolkWolsey, Wolsey, Wolsey! (2007)
Perhaps it would be a good idea to include the Duke of Suffolk in our plans.Womöglich wäre es eine gute Idee... den Herzog von Suffolk in unsere Pläne miteinzubeziehen. Wolsey, Wolsey, Wolsey! (2007)
- I haven't forgiven my Lord Suffolk.- Ich habe Suffolk nicht vergeben. True Love (2007)
That reminds me, the Duke of Suffolk came to see me.Das erinnert mich daran, dass mich der Herzog von Suffolk besucht hat. True Love (2007)
I've received a petition from the dukes of Suffolk, Norfolk and Lord Boleyn saying the divorce has the support of the people of England.Ich erhielt eine Bittschrift von den Herzögen von Suffolk, Norfolk... und Lord Boleyn, darin steht, das Volk unterstütze die Scheidung. Truth and Justice (2007)
Like the Duke of Suffolk, they are Wolsey's sworn enemies and everyone at court knows it.Wie der Herzog von Suffolk sind sie Wolseys erbitterte Feinde... und jeder bei Hofe weiß das. Truth and Justice (2007)
Send in the Duke of Suffolk.Schickt den Herzog von Suffolk herein. Truth and Justice (2007)
- Norfolk, Suffolk and Rochford.- Norfolk, Suffolk und Rochford. Look to God First (2007)
The Duke of Suffolk has taken it upon himself to repeat the gossip about you and Mr. Wyatt.Der Herzog von Suffolk hat sich erdreistet, die Gerüchte... über dich und Mr. Wyatt zu erwähnen. Tears of Blood (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFOLK    S AH1 F AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Suffolk    (n) (s uh1 f @ k)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top