Search result for

*stunk*

(59 entries)
(0.0743 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stunk, -stunk-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stunk[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stunk(สทังคฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stink

English-Thai: Nontri Dictionary
stunk(vi) pt และ pp ของ stink

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three words... stink, stank, stunk.สามคำเลยนะ เหม็น น่ารังเกียจ โสโครก The Glamorous Life (2010)
It stunk like shit.กลิ่นเหม็นชิบหาย Pain & Gain (2013)
Saddle stunk of butcher's boy for weeks.ҹ繡硹 oann' The Children (2014)
the lamb war, and the cod stink.den Lammkrieg und den KabeljaustunkThe Writing on the Wall (1980)
Six-hundred feet high, bright red and smelled terrible.200 m hoch! War knallrot. Und er hat furchtbar gestunken! Time Bandits (1981)
- What are you doing? stop that!- Macht keinen StunkHot Bubblegum (1981)
Say, what's up with you and Nurit?Darf ich mal raten? Stunk mit Sally. Hot Bubblegum (1981)
- Nothing, why?- Ich sag dir, Stunk gibt's überall! Hot Bubblegum (1981)
I remember my mama breaking dishes over Papa's head when he'd come home drunk and smelling of cheap perfume.Ich weiß noch, dass meine Mutter meinem Vater einen Teller übergezogen hat als er betrunken nach Hause kam und nach billigem Parfüm gestunken hat. The Nesting (1981)
If we don't kick up a stink, we give the blighters permission to do it again.Wenn wir keinen Stunk machen, werden die Bastarde es wieder tun. Victory (1981)
I'm not gonna make a stink.Ich mache keinen StunkMissing (1982)
I have to go, or they'll be mad at me at home.Zu Hause wirds Stunk geben. Pulnocní kolotoc (1983)
As far as I'm concerned it finishes all the shit between us.Was mich betrifft beendet das den Stunk zwischen uns. Against All Odds (1984)
It was all stinky.Es hat alles schrecklich gestunken! A Private Function (1984)
- These other fellas started it.- Die zwei fingen mit dem Stunk an. Silverado (1985)
What a stink.Wie das gestunken hat. Tampopo (1985)
You made a right mess up that day Dad Yeah I know. I'm sorryDu hast neulich mächtig Stunk gemacht. Mona Lisa (1986)
Your friends showed up stinking of chocolate and cigarettes.Deine Freundinnen haben nach Rauch und Pralinen gestunken. Earth Angel (1987)
He stunk to high heaven and wanted to do it doggy style...Hat gestunken wie Sau und wollt es auch noch von hinten. Nekromantik (1987)
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.Der verstunkene Königssohn hat mich gefeuert, und herzlichen Dank, dass ihr diese schmerzhafte Sache erwähnt. The Princess Bride (1987)
And besides, why would you want someone the King's stinking son fired?Und davon abgesehen, wieso kommt ihr zu jemand, den dieser verstunkene Prinz gefeuert hat? The Princess Bride (1987)
We're in trouble.- Ralston. - Das gibt StunkRoxanne (1987)
Look, I was hanging with you fungi in a vain effort to cool you out, but all I am getting is breeze, so c'eSt la vie.Ich habe vergebens versucht, hier für coole Stimmung zu sorgen, aber ihr macht hier nur Stunk. C'est la vie. Some Kind of Wonderful (1987)
You make me an officer and give me some money or I'll stink up the place.Ernenn mich zum Offizier und gib mir Geld, oder ich mache richtig StunkWalker (1987)
He fabricated that whole story.Das ist alles erstunken und erlogen. The Challenge (1989)
I don't want any problems with you.Ich möchte mit Ihnen keinen StunkCasualties of War (1989)
Making noise at this point is just not worth it.Jetzt Stunk zu machen, lohnt doch nicht. Crazy People (1990)
Almost all of them were gimmies. They just gave it up, no problem.Meist übergaben ihm die Fahrer die Ware, ohne Stunk zu machen. Goodfellas (1990)
Trouble with the cops, deliveries, Tommy... he can call Paulie.Stunk mit den Bullen, mit Lieferanten, Tommy: Paulie sorgt für Abhilfe. Goodfellas (1990)
Plus, I knew Sandy would get on my ass.Ich wusste, Sandy würde Stunk machen. Goodfellas (1990)
Having trouble with the missis?Haben wir Stunk mit der Alten? Hook (1991)
- They were smelly.- Sie haben gestunken. Slacker (1990)
Oh, but before you leave, give me the recipe for these chilies.Geh nicht, ohne mir das Rezept der Chili in Nusstunke zu geben. Like Water for Chocolate (1992)
I'm gonna give you till the count of three, to get your lousy lying lowdown, four-flushing carcass out my door!Du hast Zeit, bis ich bis 3 gezählt habe. Schaff deinen lausigen verlogenen ehrlosen, verstunkenen Kadaver aus der Tür! Home Alone 2: Lost in New York (1992)
I'm gonna give you till the count of three to get your lousy lying, low-down four-flushing carcass out my door!Du hast Zeit, bis ich bis 3 gezählt habe. Schaff deinen lausigen verlogenen, ehrlosen verstunkenen Kadaver aus der Tür! Home Alone 2: Lost in New York (1992)
Hm, corn relish!Maistunke. Leap of Faith (1992)
I hate corn relish.Ich hasse Maistunke! Leap of Faith (1992)
Kotzestunk.Gott sei Stunk... Schtonk (1992)
#Then you go home to your castle # # But your queen won't cut you slack #Und bist du dann im trauten Heim Macht dein Schatz nur Stunk Colonel Homer (1992)
# But your queen won't cut you slack #Bist du dann im trauten Heim Macht dein Schatz nur Stunk Colonel Homer (1992)
Anwalt was not happy you filed that report with the AEC.Anwalt hat dein Bericht an die AEC gestunken. Blue Sky (1994)
He wanted to see the fur fly!Er wollte Stunk machen! Hercule Poirot's Christmas (1994)
We like it up here.Wir machen keinen StunkLa Haine (1995)
Shit's happenin'!Es gibt StunkLa Haine (1995)
- All lies of course.- Natürlich alles erstunken und erlogen. The Dad Who Came in from the Cold (1996)
I got sick of that, I went to law school.Aber es hat mir gestunken, da hab ich Jura studiert. The Rainmaker (1997)
Three roving patrols will wander through the park... to take care of any troublemakers.Die restlichen Patrouillen durchpflügen den Park... und kümmern sich um die, die Stunk machen. 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)
Our two Scots stank of garlic.Diese Schotten haben gestunken! Lautrec (1998)
-Don't be trying to blow up the spot!Fangen Sie keinen Stunk an. He Got Game (1998)
This fucker thinks he runs the show.Meint, er kann hier Stunk machen! Kommt sich toll vor. I Stand Alone (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNK    S T AH1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunk    (v) (s t uh1 ng k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stinken (nach) | stinkend | gestunken | er/sie/es stinkt | ich/er/sie/es stank | er/sie/es hat/hatte gestunken | ich/er/sie/es stänketo stink {stank, stunk; stunk} (of) | stinking | stunk | he/she/it stinks | I/he/she/it stank | he/she/it has/had stunk | I/he/she/it would stink [Add to Longdo]
nach etw. stinken | stinkend | gestunken | er/sie/es stinktto reek of sth. | reeking | reeked | he/she/it reeks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, v. i. [imp. & p. p. {Stunk}, {Stank}, p. pr. &
   vb. n. {Stinking}.] [AS. stinkan to have a smell (whether
   good or bad); akin to OHG. stinchan, G. & D. stinken to
   stink; of uncertain origin; cf. Icel. st["o]kkva to leap, to
   spring, Goth. stigqan to push, strike, or Gr. ? rancid. Cf.
   {Stench}.]
   To emit a strong, offensive smell; to send out a disgusting
   odor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunk \Stunk\,
   imp. & p. p. of {Stink}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top