Search result for

*studios*

(60 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: studios, -studios-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sound studiosห้องบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Studios and dark roomsห้องถ่ายภาพและห้องมืด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Electric Lady Studios. Built by Jimi Hendrix in 1970.อีเล็กทริคเลดี้ สตูดิโอ ก่อตั้งขึ้นโดยจิมมี่ เฮนดริก ในปี1970 Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Captioning provided by abc studios and abc, inc....... Crime Doesn't Pay (2009)
So check gyms and spas, salons, yoga studios for employees fired in the last 2 years.ดังนั้นตรวจสอบยิมและสปา ซาลอน โยคะสตูดิโอ เพื่อหาลูกจ้างที่ถูกไล่ออก ภายในสองปีล่าสุด Today I Do (2011)
We are close to Universal Studios?นี่เราอยู่ใกล้กับ Universal Studio รึเปล่าคะ Checking In (2015)
Subtitles: BTI StudiosThai Subtitle Modified From Master By NongZEZA~@CtHts Frank & Lola (2016)
BTI StudiosBTI Studios Mine (2016)
-Over the hill here, by Burbank Studios.ได้มากกว่าเนินเขาที่นี่โดยเบอร์แบงก์สตูดิโอ Pulp Fiction (1994)
It is with regret that Ginei Studios, Ltd... announces its studio facility is obsolete and will be closed.น่าเศร้าสำหรับ จิเนอิ สตูดิโอ ... ประกาศว่า เครืองไม้เครื่องมือของสตูดิโอ พ้นสมัยไปแล้วและจะต้องถูกปิดลง. Millennium Actress (2001)
Uh... well, many years ago someone at Ginei Studios found it.เอ่อ... คือ, หลายปีมาแล้ว ใครบางคนที่ จิเนอิ สตูดิโอ เจอมันเข้าครับ. Millennium Actress (2001)
I'll never know... what the managing director of Ginei Studios... saw in a snub-nosed little girl on her way to school.ฉันก็ไม่รู้ว่า... อะไรที่ทำให้ผู้บริหาร แห่งสตูดิโอ จิเนอิ... เห็นในตัวเด็กสาวจมูกบี้ตัวเล็กๆ ที่กำลังเดินไปโรงเรียน. Millennium Actress (2001)
I'm distributed by studios that are owned by large corporate entities.ที่เป็นของบรรษัทยักษ์ใหญ่ The Corporation (2003)
I was here before conglomerates owned the studios.ผมมาที่นี่ก่อนที่กลุ่มธุรกิจ จะเป็นเจ้าของสตูดิโอ The Holiday (2006)
Let's now join Erica Bain in our WNKW studios.เชิญรับฟังเอริก้า เบน จากสตูดิโอ WNKW ของเรา The Brave One (2007)
Of a few songs down at Samson's Studios, and I was just wondering, if you were around next weekend, for, to, if you'd be interested in doing it.ซัก 2-3 เพลง ที่แซมซั่นสตูดิโอ เป็นไปได้มั้ยที่ผมจะเจอ พวกคุณแถวนี้สัปดาห์หน้า เผื่อว่า... Once (2007)
An apprenticeship, going into recording studios.มือใหม่ เข้าสตูดิโอบันทึกเสียง It Might Get Loud (2008)
A chauffeur drives her to the studios... where they´re shooting "Angels of Mercy" at night.Ein Fahrer bringt sie in die Studios nach Billancourt, wo nachts 'Engel der Barmherzigkeit' mit ihr als Hauptrolle gedreht wird. The Last Metro (1980)
The money was in different currencies and the music was always recorded in the neutral spaces of a studio, so it was to the slides that Bewick's family turned to search for clues of Bewick's whereabouts and state of health.Das Geld war in verschiedenen Währungen, und die Musik war immer in neutralen Tonstudios aufgenommen, also wandte sich Bewicks Familie den Dias zu, um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort, sein geistiges und körperliches Befinden zu suchen. The Falls (1980)
I own a couple of health clubs, barbells, hardware.Ich besitze Fitnessstudios, Hanteln, Geräte. The Howling (1981)
- Studios aren't usually this dull.Studios sind sonst nicht so öde. Scene Steelers (1983)
- ¢Ü¢Û¢Ü¢Û[Theme Song] - [Announcer] And now from the Channel 3 Studios... it's Spotlight News... featuring Hoop Tracy on sports, Uncle Tim with the weather... and investigative reporter Russell Stewart.Und jetzt aus unseren Kanal-3-Studios: die Nachrichten. Mit Hoop Tracy für den Sport, Onkel Tim mit dem Wetter und unserem Reporter Russell Stewart. Steele in the News (1983)
[Announcer] And now, from the Channel 3 Studios... it's Spotlight News with the new Spotlight News team... featuring Biff Lagerfeld with sports...Und nun, aus den Studios von Kanal 3, Spotlight News, mit dem neuen Team von Spotlight News. Steele in the News (1983)
UFA Studios. Berlin. 1926.UFA-Studios Berlin, 1926. Steele's Gold (1983)
. I broke into the special effects department of a movie.Ich brach in die Abteilung für Spezialeffekte eines Filmstudios ein. Two of a Kind (1983)
on trying to figure out who pulled that special effects robbery.Die Polizei stellte die Ermittlungen ein... wer in die Spezialeffektabteilung des Filmstudios einbrach. Frauen wie die treffe ich jeden Tag. Two of a Kind (1983)
But Miss Marple's pοint is that οne οf them must knοw mοre, that the Reeve girl was an average child and every average child has a special friend in whοm she cοnfides.Wenn man den Parkplatz des Studios verlässt, muss man an der Pförtnerloge vorbei. Und wie weit ist es von den Filmstudios bis St. Mary Mead? 20 Meilen. Part 3 (1984)
Some goes to Hollywood, and to the studios and to movies.Auch in Hollywood, in Studios und Filmproduktionen. The Cotton Club (1984)
A lot of places.In verschiedenen FitnessstudiosRunaway (1984)
I'm producing a new movie for King Studios.Ich produziere einen Film für King StudiosCindy (1985)
- We know. We`re on the way to the meeting.Andere Studios melden sich sicher, wenn sie hören, dass du frei bist. The Brightest Star (1985)
Peter Falk. Universal Studios, 1975.Peter Falk, Universal Studios, 1975. Stronger Than Steele (1985)
[Newscaster] So a happy ending for one man and his dog... and remember, we'll be back with an update in 2 hours, at midnight.UKBC FERNSEHSTUDIOS, LONDON (Mann) 'Ein gutes Ende für einen Mann und seinen Hund. 'Ich bin Alistair Forbes. Morons from Outer Space (1985)
Not McKee Studios, Bonnie.- Den McKee-Studios nicht, Bonnie. Fright Knight (1986)
And I am head of this studio.- Als Leiterin des Studios bestehe ich darauf, sonst kann ich ein- packen. Fright Knight (1986)
All right. Give me a schematic on the stage, will you?Zeig mir mal eine Abbildung des Studios, bitte. Fright Knight (1986)
Get me a fix on the north side of the stage.Untersuche die Nordseite des StudiosFright Knight (1986)
Dear listeners, I'm speaking from CSD studios' bar, to disclose something about today's "We are proud to present" show.Liebe Hörer, ich bin in der Kantine der CST Studios um Ihnen einen Vorgeschmack der heutigen Folge von Ginger and Fred (1986)
[People Chattering]Sie arbeitet in den Studios und... Warte, bis du sie hörst. Like a Hurricane (1987)
Ah, and our Mr. Amakasu... is the new chief of the Manchurian Motion Picture Studios.Und unser Herr Amakasu. Er ist der neue Direktor der mandschurischen FilmstudiosThe Last Emperor (1987)
Film studio workers, wardrobe specialists, and art designers have preserved for many years in warehouses or in private apartments whatever they managed to salvage from the destruction.Angestellte der Filmstudios, Garderobieren, Bühnenbildner, haben jahrelang die Überreste privat aufbewahrt, um sie vor der Zerstörung zu schützen. On the Silver Globe (1988)
Thank you.Der Präsident der WZZT-Studios, Ladys und Gentlemen. Hairspray (1988)
Eli CohenUntertitel: Elrom Studios The Summer of Aviya (1988)
No.- Bei den Studios? - Nein. Tut mir Leid. Memories of Me (1988)
The Pacific Red Car trolley line and the venerated Maroon Cartoon Studios.... die Red-Car-Straßenbahn und die Maroon Cartoon StudiosWho Framed Roger Rabbit (1988)
He is the head of the studio.Er ist der Chef des StudiosThe King of Clubs (1989)
And what brings you to Parade Studio?Und was führt Sie in die Parade StudiosThe King of Clubs (1989)
I'm the biggest box this studio has.Dabei bin ich der Kassenmagnet des StudiosThe King of Clubs (1989)
I'll sing to you, you college boy.Ich singe für dich, studiosus. Always (1989)
Hey, I've been hearing a lot about MGM Lynn Studios.Ich habe viel über die MGM Lynn Studios gehört. Make 'em Laugh (1990)
Here's an example of the work being made at I S Studios.Hier ist ein Beispiel für die Filme aus den I S StudiosItchy and Scratchy and Marge (1990)
You tell him to drop you off in front of JBN studios.Es soll sie vor den JBN-Studios absetzen. Jerico Games (1991)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUDIOS    S T UW1 D IY0 OW2 Z
STUDIOS'    S T UW1 D IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
studios    (n) (s t y uu1 d i@ u z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senderaum {m}; Studio {n} | Senderäume {pl}; Studios {pl}studio | studios [Add to Longdo]
Tonstudio {n} | im Tonstudiorecording studio | at the recording studios [Add to Longdo]
stud. : studiosus, Studentstudent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Studio \Stu"di*o\, n.; pl. {Studios}. [It. studio, properly,
   study. See {Study}.]
   The working room of an artist.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Studios [ʃtuːdiːoːs] (n) , pl.
   studios
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top