Search result for

*steller*

(119 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: steller, -steller-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A writer.Ein SchriftstellerThe Lost Weekend (1945)
Cast:DarstellerJamilya (1969)
Writer.-SchriftstellerThe Medusa Touch (1978)
Writer.SchriftstellerPretty Dead (2011)
He's that writer I told you about.Dieser Schriftsteller, von dem ich dir erzählt habe. Don't Go Near the Park (1979)
I guess being a writer gives you a head start on being perceptive.Als Schriftsteller hat man einen Vorteil, was die Wahrnehmung angeht. The Furlough (1980)
It's just that I've never seen a writer before.Ich habe einfach noch nie einen Schriftsteller gesehen. The Furlough (1980)
He loves money better than reputation, honour, and virtue and the sight of anyone making demands upon his purse sends him into convulsionsEr liebt das Geld mehr als guten Namen, Ehre und Tugend, Bittsteller machen ihm Krämpfe. The Miser (1980)
You can go into Government service, or in for business, or be a writer.Du kannst Angestellter, Kaufmann, Schriftsteller werden. Oblomov (1980)
You don't know geography well for a writer.Für 'nen Schriftsteller hast du keine Ahnung. The Big Red One (1980)
She was a portrait photographer, a writer and an illustrator.Sie war Porträtfotografin, Schriftstellerin und Illustratorin. The Falls (1980)
"Then, against advice, she allowed her name to be used by a plastic-swimming-pool manufacturer and the hospital discharged her.""Dann gestattete sie einem Hersteller von Plastikschwimmbecken, ihren Namen zu benutzen, woraufhin die Klinik sie entließ." The Falls (1980)
He was a designer and manufacturer of VUE novelties.Er war Designer und Hersteller von GUE-Artikeln. The Falls (1980)
He knew that the man who threw himself off the Eiffel tower in April 1911 was not the patriot airman Nathan Isole Dermontier, nor the Welsh baritone called Van Riquardt, but was an Austrian clothing manufacturer called Reichelt testing a parachute-coat of his own design.Er wusste, dass der Mann, der sich im April 1911 vom Eiffelturm gestürzt hatte, nicht der Patriot Nathan Isole Dermontier war, auch nicht der walisische Bariton Van Richardt, sondern ein österreichischer Textilhersteller namens Reichelt, der einen Fallschirmmantel eigenen Entwurfs testete. The Falls (1980)
Some performers can make love to the camera.Manche Darsteller können mit der Kamera Liebe machen. Fame (1980)
Performers aren't safe.Darsteller sind nie sicher. Fame (1980)
- Think of the picture! - I am! - And the sanity of my leading lady!- Ich denke an die Hauptdarstellerin. The Mirror Crack'd (1980)
But who chooses the leading lady?Aber wer wählt die Hauptdarstellerin aus? The Mirror Crack'd (1980)
You think I'm going to bump off my leading lady two days before I start shooting the picture?Glauben Sie im Ernst, dass ich die Hauptdarstellerin umlegen würde? The Mirror Crack'd (1980)
I'm a writer, working on a book.Ich bin Schriftsteller und arbeite an einem Buch. Seems Like Old Times (1980)
I'm a writer.Ich bin SchriftstellerThe Shining (1980)
Cast:DarstellerThe Medal (1980)
I'm a writerIch bin ein Schriftsteller Downtown 81 (1981)
And he tells me he's a writer, too!Er sagt, er sei auch SchriftstellerThe Hostage (1981)
This kind of thing happens to every writer.Das passiert jedem Schriftsteller mal. The Revel (1981)
Artists, actors, writers they just don't last long at these desk jobs.Künstler, Schauspieler, Schriftsteller, die halten diese Bürojobs einfach nicht lange durch. The Revel (1981)
Look, I'm a writer.Ich bin SchriftstellerThe Revel (1981)
- My brother's a writer, not a deadbeat.- Er ist Schriftsteller, kein Versager. The Revel (1981)
- Yeah, he said he was a writer.- Ja, er sagte, er sei SchriftstellerThe Revel (1981)
You're a writer and all the security in the world won't make a bit of difference.Sie sind ein Schriftsteller und alle Sicherheit dieser Welt kann daran nichts ändern. The Revel (1981)
Well, writers get so involved with their work, they forget about eating.Schriftsteller sind mit ihrer Arbeit so be- schäftigt, dass sie vergessen, zu essen. The Threshold (1981)
I'm a writer, I'm not a performer.Ich bin Schriftsteller, kein DarstellerThe Threshold (1981)
You are a respected alumnus of this university and you're a published author.Sie sind ein angesehener Absolvent dieser Universität und Sie sind ein publizierter SchriftstellerThe Threshold (1981)
I hope you're not planning to become a writer.Ich hoffe, dass du kein Schriftsteller werden möchtest. The Threshold (1981)
Not only did it enable me to complete my book but it was a turning point in my career as a writer.Nicht nur konnte ich deswegen mein Buch fertigstellen, sondern es war auch ein Wendepunkt für meine Karriere als SchriftstellerThe Threshold (1981)
Each separate department about to order different word-processing equipment, and I persuaded them to place one big central order for everyone - big enough for UK manufacturers to invest in systems development.Textverarbeitungsanlagen unterschiedlicher Fabrikate zu bestellen, ich überzeuge sie, dass es besser ist, wenn das Ministerium für Verwaltungsangele- genheiten im Namen aller Ministerien einen Auftrag erteilt, damit unsere Hersteller in die Entwicklung ein und desselben Systems effektiv investieren können. The Devil You Know (1981)
I'm a writer.Ich bin SchriftstellerEye of the Needle (1981)
A writer?SchriftstellerEye of the Needle (1981)
My wife tells me you're a writer.Meine Frau sagt, Sie sind SchriftstellerEye of the Needle (1981)
It's the same one that went through Fairfield last year, when they found the bodies of those two little girls in Parsons Creek.Das sind dieselben Schausteller vom letzten Jahr, wo man die Leichen von zwei Mädchen im See gefunden hat. The Funhouse (1981)
It's the same carnival that went through Fairfield County when they had all that trouble.- Na ja, es sind dieselben Schausteller vom letzten Jahr, als es den ganzen Ärger gab. The Funhouse (1981)
The ideal actr ess to portray the ideal German woman.Sie ist wohl die berufenste Darstellerin des deutschen Frauentyps Nicht wahr? Mephisto (1981)
For the best female performance in a leading role, the nominees are:Die Nominierungen für die weibliche Hauptdarstellerin sind: Mommie Dearest (1981)
You really a writer?Sind Sie wirklich Schriftstellerin? The Nesting (1981)
Um... I'm a writer, and...Ich bin Schriftstellerin und... The Nesting (1981)
I was having drinks with a novelist.Ich habe mit einem Schriftsteller Drinks gehabt. Rich and Famous (1981)
The novelist?Der SchriftstellerRich and Famous (1981)
OK, he was blocked, maybe they even hired someone else to write the third book,Jack Nicholson spielt einen Schriftsteller in einem einsamen Hotel. Etched in Steele (1982)
A woman who longed for the day she could enjoy all the spoils of her fame... and not have to share them with the man she regretfully... regretfully called her husband.Zum Beispiel den Fall des verstorbenen Ghostwriters. Ein Schriftsteller fällt aus dem 35. Stock. Etched in Steele (1982)
But not of who killed Mitchell Knight.Als ernsthafter Schriftsteller muss ich an meinen Ruf denken. Etched in Steele (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
STELLER    S T EH1 L ER0
MASTELLER    M EY1 S T AH0 L ER0
MOSTELLER    M AA1 S T AH0 L ER0
MARSTELLER    M AA1 R Z T EH2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hosteller    (n) (h o1 s t @ l @ r)
hostellers    (n) (h o1 s t @ l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspruchsteller {m} | Anspruchsteller {pl}claimant | claimants [Add to Longdo]
Antragsteller {m}claimant [Add to Longdo]
Antragsteller {m}enrollee [Add to Longdo]
Antragsteller {m}proposer [Add to Longdo]
Auftraggeber {m}; Besteller {m}orderer [Add to Longdo]
Aussteller {m}; Trassant {m}drawer [Add to Longdo]
Aussteller {m}exhibitor [Add to Longdo]
Aussteller {m}issuers [Add to Longdo]
Ausstellerausweis {m}exhibitors' ID [Add to Longdo]
Ausstellerverzeichnis {n}list of exhibitors [Add to Longdo]
Autohersteller {m}car maker; auto maker [Add to Longdo]
Bewerber {m}; Antragsteller {m}; Antragssteller {m}; Antragstellerin {f} | Bewerber {pl}; Antragsteller {pl}applicant | applicants [Add to Longdo]
Bittsteller {m} | Bittsteller {pl}applicant | applicants [Add to Longdo]
Bittsteller {m} | Bittsteller {pl}suppliant | suppliants [Add to Longdo]
Bittsteller {m}; Antragsteller {m}; Antragatellerin {f}; Kläger {m}petitioner [Add to Longdo]
Bremsteller {m}brake washer [Add to Longdo]
Briefträger {m}; Briefträgerin {f}; Zusteller {m}; Zustellerin {f}; Postbote {m}; Postbotin {f} | Briefträger {pl}postman; postwoman [Br.]; mailman; mailwoman [Am.] | postmen; mailmen [Add to Longdo]
Computerhersteller {m}computer manufacturer [Add to Longdo]
Darsteller {m}impersonator [Add to Longdo]
Darsteller {m}performer [Add to Longdo]
Darstellerin {f}; Schauspielerin {f}actress [Add to Longdo]
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller [Add to Longdo]
Drehzahlsteller {m}speed controller [Add to Longdo]
Drehzahlversteller {m}speed adjustor [Add to Longdo]
Fallensteller {m} | Fallensteller {pl}; Trapper {pl}trapper | trappers [Add to Longdo]
Flugmotorenhersteller {m}aero engine maker [Add to Longdo]
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer [Add to Longdo]
Fragesteller {m} | Fragesteller {pl}questioner | questioners [Add to Longdo]
Gleichstromsteller {m} [electr.]DC chopper controller [Add to Longdo]
Großhersteller {m}large producer [Add to Longdo]
Großrechnerhersteller {m}mainframer [Add to Longdo]
Hauptdarsteller {m}headliner [Add to Longdo]
Hauptdarsteller {m}leading actor [Add to Longdo]
Hauptdarstellerin {f}leading actress [Add to Longdo]
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer [Add to Longdo]
Hersteller {m}; Herstellerin {f}producer [Add to Longdo]
Hersteller {m}fabricator [Add to Longdo]
Hersteller {m}manufacturer [Add to Longdo]
Herstellerunabhängigkeit {f}vendor independence [Add to Longdo]
Komödiendarsteller {m}comic actor [Add to Longdo]
Landmaschinenhersteller {m}agricultural machinery maker [Add to Longdo]
Preisempfehlung {f} des HerstellersManufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) [Add to Longdo]
Randbegrenzer {m}; Randstop {m}; Randsteller {m}margin stop [Add to Longdo]
Romanschriftsteller {m}; Schriftsteller {m} | Romanschriftsteller {pl}novelist | novelists [Add to Longdo]
Schausteller {m} | Schausteller {pl}showman | showmen [Add to Longdo]
Schriftsteller {m}; Schriftstellerin {f} | Schriftsteller {pl}; Schriftstellerinnen {pl} | ein Schriftsteller von Rangwriter; author | writers; authors | a writer of distinction [Add to Longdo]
Schriftstellerei {f}writing [Add to Longdo]
Sensationsdarsteller {m}; Stuntman | Sensationsdarsteller {pl}stuntman | stuntmen [Add to Longdo]
Spritzversteller {m}; Einspritzversteller {m}injection timing mechanism [Add to Longdo]
Stufensteller {m} [electr.]tap changer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
海馬;魹(oK);胡獱(oK)[とど;トド, todo ; todo] (n) (uk) Steller's sea lion; Northern sea lion [Add to Longdo]
大鷲[おおわし, oowashi] (n) (uk) Steller's sea eagle (Haliaeetus pelagicus) [Add to Longdo]
地百足[じむかで;ジムカデ, jimukade ; jimukade] (n) (uk) Alaska bellheather (Harrimanella stelleriana) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕手[して, shite] Hauptdarsteller (im No usw.) [Add to Longdo]
作家[さっか, sakka] Schriftsteller, Dichter [Add to Longdo]
出演[しゅつえん, shutsuen] "Die_Personen_und_ihre_Darsteller" [Add to Longdo]
文筆[ぶんぴつ, bunpitsu] Schriftstellerei [Add to Longdo]
筆名[ひつめい, hitsumei] Schriftstellername [Add to Longdo]
著述家[ちょじゅつか, chojutsuka] Schriftsteller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rytina \Ryt"i*na\ (r[i^]t"[i^]*n[.a]), n. [NL., fr. Gr. "ryti`s
   a wrinkle.] (Zool.)
   A genus of large edentulous sirenians, allied to the dugong
   and manatee, including but one species ({Rytina Stelleri});
   -- called also {Steller's sea cow}, {stellerine} and
   {steller}. [Written also {Rhytina}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: It is now extinct, but was formerly abundant at
      Bering's Island, near Bering's Straits. It was
      twenty-five feet or more in length, with a thick,
      blackish, naked skin. The last were killed in 1768 for
      their oil and flesh.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 steller \stel"ler\, n. [After Geo. W. Steller, a German
   naturalist.] (Zool.)
   The rytina; -- called also {stellerine} and {Steller's sea
   cow}. See {rytina}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steller's sea cow \Stel"ler's sea" cow`\, prop. n. [After Geo.
   W. Steller, a German naturalist.] (Zool.)
   The rytina; -- called also {stellerine} and {steller}. See
   {rytina}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top