ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stearn*

S T ER1 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stearn, -stearn-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had a legitimate job at Bear Stearns.ผมมีงานถูกกฏหมายทำนะ ที่แบร์สเติร์นส์ The Contingency (2012)
Bear Stearns was in a death spiral and the Fed brokered its sale.เบสเทอนส อยู่ใน เกลียวตาย และเฟดนายหน้าขาย The Big Short (2015)
I asked Bear Stearns to price our shorts.ฉันถาม เบสเทอนส ราคา กางเกงขาสั้นของเรา The Big Short (2015)
So, not only do two mortgage hedge funds backed by Bear Stearns go belly up, but now there's a class-action lawsuit against Bear.เงินทุนสนับสนุนจาก เบส เทอนส ท้องขึ้น แต่ตอนนี้มีคดีการกระทำ กับหมี The Big Short (2015)
So as some of you may know, Bear Stearns has just received a loan from JP Morgan.ดังนั้นในขณะที่บางท่านอาจจะ รู้ว่า เบสเทอนส เพิ่งได้รับเงินกู้จาก เจพี โมเกน The Big Short (2015)
Bear Stearns is denying rumors of liquidity problems.เบสเทอนส ปฏิเสธ The Big Short (2015)
So, yes, I stand by my Bear Stearns optimism.ดังนั้นใช่ฉันยืนมองในแง่ดีโดย เบสเทอนส ของฉัน The Big Short (2015)
Bear Stearns stock has fallen more than 38%.หุ้น เบสเทอนส ได้ลดลง มากกว่า 38% The Big Short (2015)
Joined Stearns, Harrington, Pierce, 1960, as a full partner.Arbeitete bei Stearns, Harrington, Pierce. 1960 wurde er zum Partner. The Verdict (1982)
Stearns, Harrington.Stearns, Harrington. The Verdict (1982)
Then Stearns... tries to fix a case.Dann versuchte Stearns... einen Fall zu kaufen. The Verdict (1982)
He goes back to the boys at Stearns and Harrington, and he tells them that he's very disappointed.Er ging zurück zu den Jungs bei Stearns und Harrington und... ..sagte ihnen, dass er sehr enttäuscht sei. The Verdict (1982)
White Blazevich and Brim, Stearns Somebody.White Blazevich und Brim, Stearns irgendwer. The Pelican Brief (1993)
Bear Stearns can call the S.E.C. They can't find any dirt on us.Bear Stearns konnte uns nichts nachweisen. Boiler Room (2000)
There's this battleship out in the ocean, and the captain of it, Captain Stern, this captain learns that the mother of one of his sailors just died.Da ist ein Kriegsschiff auf dem Meer. Der Kapitän heißt Stearne. Er erfährt, dass die Mutter seines Matrosen Abanathy gestorben ist. The Door in the Floor (2004)
Doctor Stearns described the workDr. Stearns beschrieb die Arbeit Doctor Atomic (2007)
Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch... were all in on this, the subprime lending alone... increase from 30 billion a year in funding... to over six hundred billion a year in ten years... they new what was happening.Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers... Merrill Lynch, sie wussten alle darüber Bescheid. Allein der Subprime-Markt stieg von 30 Milliarden in Finanzierung jährlich... auf über 600 Milliarden jährlich an, innerhalb von 10 Jahren. Inside Job (2010)
In March of 2008, the investment bank Bear Stearns ran out of cash, and was acquired for two dollars a share by JP Morgan Chase.Eine der Säulen an der Wall Street... Im März 2008 ging der Investmentbank Bear Stearns das Geld aus... und sie wurde für $2 pro Aktie von JPMorgan Chase erworben. Inside Job (2010)
Bear Stearns was rated AAA, like, a month before it went bankrupt?Bear Stearns war noch einen Monat, bevor sie bankrott gingen... Inside Job (2010)
JP Morgan took over first Bear Stearns and then WAMU.J.P. Morgan übernahm zunächst Bear Stearns und dann WaMu. Inside Job (2010)
Bear Stearns hedge fund managers prosecuted for securities fraud.Hedgefonds-Manager von Bear Stearns... die wegen Wertpapierbetrugs strafrechtlich verfolgt wurden. Inside Job (2010)
I'd certainly look at Bear Stearns, Goldman Sachs... and Lehman Brothers, and Merrill LynchIch denke da an Bear Stearns, Goldman Sachs... und Lehman Brothers und Merrill Lynch. Inside Job (2010)
My dad is Jack Stearns.Jack Stearns ist mein Vater. The Ides of March (2011)
Just a terrible, terrible situation for the former senator, now-DNC chairman Jack Stearns and his family.Eine furchtbare Situation für den ehemaligen Senator und jetzigen DNC-Vorsitzenden Jack Stearns und seine Familie. The Ides of March (2011)
We send our condolences to Jack and Joanna Stearns and their family.Wir sprechen Jack und Joanna Stearns unser Mitgefühl aus. The Ides of March (2011)
Dr. Steam, to the Ira Keenan lounge.Dr. Stearn, bitte in die Pädiatrie. New Year's Eve (2011)
Thomas Stearns Eliot?Tom Stearns Eliot? Midnight in Paris (2011)
I had a legitimate job at Bear Stearns.Ich hatte einen ehrbaren Job bei Bear Stearns. The Contingency (2012)
Shelly, you started off with one clear and not unreasonable demand, and now you've got, like, 14 of them, including arresting Bear Stearns and the Lehman Brothers.- Shelly, ihr fingt mit einer klaren und nicht unvernünftigen Forderung an und jetzt habt ihr 14 davon, inklusive der Verhaftung von Bear Stearns und Lehman Brothers. First Thing We Do, Let's Kill All the Lawyers (2013)
Bear Stearns was in a death spiral and the Fed brokered its sale.Bear Stearns war in einer Todesspirale. Die U.S.-Notenbank handelte den Verkauf aus. The Big Short (2015)
That was so painful. Dude, B of A and Bear didn't even return our calls.Die Bank of America und Bear Stearns haben uns nicht mal zurückgerufen. The Big Short (2015)
If you need the files for 2005...Bear Stearns liquidiert zwei Hedgefonds nach massiven Verlusten bei Subprime-Hypotheken. Wenn Sie die Akten für 2005 wollen... The Big Short (2015)
I asked Bear Stearns to price our shorts. They tell me the CDOs still haven't moved.Laut Bear Stearns sind unsere CDOs unverändert. The Big Short (2015)
Okay. So, not only do two mortgage hedge funds backed by Bear Stearns go belly up, but now there's a class-action lawsuit against Bear.2 Hypotheken-Hedgefonds... von Bear Stearns unterstützt, gehen den Bach runter und jetzt gibt es eine Sammelklage gegen Bear. The Big Short (2015)
So as some of you may know, Bear Stearns has just received a loan from JP Morgan.Bear Stearns hat eben ein Darlehen von JPMorgan erhalten. The Big Short (2015)
Bear Stearns is denying rumors of liquidity problems.Bear Stearns weist Gerüchte von Liquiditätsproblemen zurück. The Big Short (2015)
So, yes, I stand by my Bear Stearns optimism.Ich stehe also weiterhin zu meinem Bear-Stearns-Optimismus. The Big Short (2015)
From the time you guys started talking, Bear Stearns stock has fallen more than 38%.Seit Beginn Ihrer Rede ist die Bear-Stearn-Aktie um mehr als 38 % gesunken. The Big Short (2015)
By Thomas Stearns Eliot.- Von Thomas Stearns Eliot. A View with a Room (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
STEARN S T ER1 N
STEARNE S T ER1 N
STEARNS S T ER1 N Z
STEARNS'S S T ER1 N Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Stearns (n) stˈɜːʳrnz (s t @@1 r n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top