Search result for

*sequestered*

(21 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sequestered, -sequestered-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antigens, Sequesteredแอนติเจนซ่อนเร้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've seen it being sequestered away from me!ฉันอยากเห็นมันแยกออกไปพ้นๆ จากฉัน Darkness (2009)
Yeah, the NYPD sequestered Jerry Tyson at a motel as a witness, and Castle and Ryan went over there to give him the all clear.ค่ะ เอ็นวายพีดีขอให้เจอรี่ ไทสัน พักที่โรงแรมเพื่อเป็นพยาน และคาสเซิลกับไรอันไปที่นั่น _BAR_ N เพื่อบอกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อย Kick the Ballistics (2011)
They're currently sequestered in a hangar, and Chin's with them now.ตอนนี้รวมตัวกันอยู่ ในโรงจอดเครื่องบิน และตอนนี้ชินก็อยู่กับพวกเขา Mai Ka Wa Kahiko (2012)
The remaining members of the jury continue to be sequestered in an undisclosed location with minimal outside contact.สมาชิกลูกขุนที่เหลืออยู่ ยังแยกกันพักอาศัย อยู่ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผย โดยไม่ค่อยมีการติดต่อ กับภายนอก Justice (2012)
The jury's sequestered at the Seacliff Inn in Northampton.ที่พักของคณะลูกขุนอยู่ที่ โรงแรมซีคลิฟ ที่นอธแธมตัน Justice (2012)
We're sequestered, remember? No one comes in.หนูออกห่างจากทุกคน Confidence (2012)
Pelant sequestered his kernel with direct anonymous attestation.พาลานอายัดเคอร์เนลของเขาด้วย การรับรองโดยตรงที่ไม่ระบุชื่อ The Corpse on the Canopy (2013)
Newton mostly kept to himself, sequestered in his room, studying ancient Greek philosophers, geometry and languages, and pondering deep questions on the nature of matter, space, time, and motion.นิวตันส่วนใหญ่เก็บไว้กับตัวเอง ที่ถูกเก็บกักในห้องพักของเขา การศึกษาปรัชญากรีกโบราณ เรขาคณิตและภาษา When Knowledge Conquered Fear (2014)
Yes,and it is going to stay that way because I have instructed sister theresa to keep you sequestered in your room until the baby is born.ใช่ และมีจะต้องเป็นแบบนั้น เพราะฉันบอกพวกแม่ชีให้แกอยู่คนเดียว ในห้องของแก จนกว่าเด็กจะคลอด The Game (2007)
I have 10 minutes before I'm sequestered for the State of the Union.ผมมีเวลา 10 นาที ก่อนถูกเก็บตัว เพื่องานแถลงการประจำปี Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sequesteredThe soldiers sequestered food from the people they conquered.

CMU English Pronouncing Dictionary
SEQUESTERED    S IH0 K W EH1 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequestered    (v) (s i1 k w e1 s t @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgelegen; weltabgeschieden {adj}; in Abgeschiedenheitsequestered [Add to Longdo]
absondern; abkapseln | absondernd | sondert ab | sonderte abto sequester | sequestering | sequesters | sequestered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
幽景[ゆうけい, yuukei] (n) quiet sequestered scene [Add to Longdo]
幽寂[ゆうじゃく, yuujaku] (adj-na,n) quiet; sequestered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequester \Se*ques"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Sequestered}; p.
   pr. & vb. n. {Sequestering}.] [F. s['e]questrer, L.
   sequestrare to give up for safe keeping, from sequester a
   depositary or trustee in whose hands the thing contested was
   placed until the dispute was settled. Cf. {Sequestrate}.]
   1. (Law) To separate from the owner for a time; to take from
    parties in controversy and put into the possession of an
    indifferent person; to seize or take possession of, as
    property belonging to another, and hold it till the
    profits have paid the demand for which it is taken, or
    till the owner has performed the decree of court, or
    clears himself of contempt; in international law, to
    confiscate.
    [1913 Webster]
 
       Formerly the goods of a defendant in chancery were,
       in the last resort, sequestered and detained to
       enforce the decrees of the court. And now the
       profits of a benefice are sequestered to pay the
       debts of ecclesiastics.        --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause (one) to submit to the process of sequestration;
    to deprive (one) of one's estate, property, etc.
    [1913 Webster]
 
       It was his tailor and his cook, his fine fashions
       and his French ragouts, which sequestered him.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To set apart; to put aside; to remove; to separate from
    other things.
    [1913 Webster]
 
       I had wholly sequestered my civil affairss. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to retire or withdraw into obscurity; to seclude;
    to withdraw; -- often used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       When men most sequester themselves from action.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       A love and desire to sequester a man's self for a
       higher conversation.         --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequestered \Se*ques"tered\, a.
   Retired; secluded. "Sequestered scenes." --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      Along the cool, sequestered vale of life. --Gray.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top