Search result for

*sears*

(58 entries)
(0.2492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sears, -sears-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no Sears and Roebuck here! Grab the snake!แถวนี้ไม่มีเซเว่นนะ จับงูไว้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He's gotta wank off... to the underwear section of the Sears catalogue.ที่เมียไม่ให้หนังโป้ จนต้องใช้แคตตาล้อกชุดชั้นในแทนอะนะ Made of Honor (2008)
I used to model women's foundation garments For sears, roebuck.ฉันเคยเป็นแบบให้ลองเสื้อให้ เซียร์ โรบัค Lovely (2010)
and "Let's go visit the Sears Tower."และ "ไปเที่ยวที่ หอคอยทะเลล.. ล." Cece Crashes (2011)
Afraid I'll crash the sears family portrait?กลัวว่าฉันจะทำปาร์ตี้ รวมครอบครัวพังงั้นเหรอไง? Pulling Strings (2012)
I don't think there's anything in this jewelry store that Amy would appreciate more than the humidifier we were just looking at at Sears.ชั้นไม่คิดว่าจะมีอะไร ในร้านนี่ ที่เอมี่จะชอบมากไปกว่า เครื่องทำความชื้นที่ เราแวะดูกันที่ เซียร์ นะ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
What, we're Sears or Chevrolet?อะไร เราเป็นบริษัทเซียร์หรือเชฟโรเล็ตหรือไง American Hustle (2013)
Yeah, that's why you're working at Sears, bro!ก็ใช่ไง เพราะงี้ มึงยังถึงทำงานอยู่ที่นี่ไง Pain & Gain (2013)
So just remember wrigleyville, sears tower, magic mile.จำไว้แค่ ริกลีย์วิลล์, ตึกเซียร์, เมจิกไมล์ Pilot (2013)
And then I'm gonna send someone to Chicago to find your daughter, and throw her off the Sears Tower tonight.แล้วฉันก็จะส่งคนไปที่ชิคาโก้ ไปตามหาลูกสาวคุณแล้ว จับเธอโยนลงจากตึก เดอะเซียร์สคืนนี้ The Cobbler (2014)
Yes, sir. I'm a regular Sears and Roebuck.ใช่ครับ ฉันปกติเซียร์และ Roebuck The Shawshank Redemption (1994)
You'll climb the thick kudzu vines that wrap the Sears Tower.บรรยาย// และแล้ว.. ไทเลอร์? Fight Club (1999)
- So, I've got the Sears catalogue thing going... and the tube sock gig- that is gonna be huge.ต่อไปนะ ฉันก็มีถ่าย แคตาล็อกโลตัส แล้วก็จะมีโฆษณาถุงเท้าออกมาอีก จะดังเปรี้ยงเลย 10 Things I Hate About You (1999)
Sears was guilty of...เซียรส์มีความผิด... . The Corporation (2003)
You could try Sears.ลองไปร้านอื่นดูสิคะ Mean Girls (2004)
Sears sold Silvertones and Montgomery Ward sold Airlines.บริษัท "เซียรส์" ขายกีตาร์ "ซิลเวอร์โทน" และ "มอนท์โกเมอรี่ วอร์ด" ขายกีตาร์ "แอร์ไลนส์ It Might Get Loud (2008)
It just it sears into my consciousness like bad Mexican foodมันแค่... มันเผาไหม้เข้าไปในจิตสำนึกของผม\ เหมือนกับอาหารเม็กซิกันเลว ๆ Art Imitates Life (2008)
- That Sears Roebuck order come in yet?- Sears Roebucks Bestellung schon da? Coal Miner's Daughter (1980)
I just had Mr. Sears on the line.Ich hatte gerade Mr. Sears am Apparat. The Final Conflict (1981)
My God, Sears.Mein Gott, SearsGhost Story (1981)
Sears James, I don't suppose there's any man alive who ever got in the last word with you.Sears James, ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der bei Ihnen jemals das letzte Wort haben wird. Ghost Story (1981)
Sears would brain me for saying this. But I think we're in danger - all of us.Sears würde mir den Kopf abreißen, für das, was ich jetzt sage, aber ich glaube, dass wir in Gefahr sind. Ghost Story (1981)
Sears!- SearsGhost Story (1981)
Too much of that high and mighty Mr Sears James.Und zu viel von diesem hochmütigen Mr. Sears James. Ghost Story (1981)
I'm Sears James.Ich bin Sears James. Ghost Story (1981)
In front of Sears.Stell dich vor SearsGhost Story (1981)
Sears...please.Sears. Bitte! Ghost Story (1981)
Please, Sears, we'll stay together.Bitte, Sears, wenn wir zusammen gehen... Ghost Story (1981)
It's Sears.Über SearsGhost Story (1981)
Sears was right.Sears hatte recht. Ghost Story (1981)
But at this point, both Sears and K-Mart stores won't handle the album.Aber im Moment wollen weder Sears noch K - Mart das Album verkaufen. This Is Spinal Tap (1984)
I'm not Sears and Roebuck.Ich bin nicht Sears and Roebuck. Teen Wolf (1985)
We met on the Buxton Sears case about a year ago.Wir kennen uns vom Buxton-Sears-Fall vor einem Jahr. Steele Alive and Kicking (1986)
Buxton Sears.- Buxton-Sears... Steele Alive and Kicking (1986)
At sears, where america shops.Bei sears, wo amerika einkauft. Gung Ho (1986)
And on a local note, tragedy was narrowly averted moments ago when a sobbing woman and her two hysterical children weretalked down from a ledge on the Sears Tower.Eine Tragödie wurde verhindert... als eine schluchzende Frau und zwei hysterische Kinder... in letzter Sekunde vom Sims des Sears Towers gerettet wurden. Buck Can Do It (1987)
Come on, honey. Tell her about the time you shrewdly decided not to buy into that property that some sucker built the Sears Tower on.Los Liebling, erzähl doch mal... wie klug du warst, als du nicht das Land gekauft hast... auf dem irgendein Trottel den Sears Tower baute. Where's the Boss? (1987)
On top of the Sears Tower.Auf der Spitze des Sears Towers. One Flew East (1987)
You got your "Broadway", there's "Sears".Da ist "Broadway", da drüben "Sears". Bill & Ted's Excellent Adventure (1989)
Jesus Christ, Sears and roebuck, and Earl K. Long!Jesus, der Billigladen Sears Roebuck und Earl K. Long! Blaze (1989)
I'd rather dive off the Sears Tower headfirst into a thumbtack or I'd rather bait a crocodile with my manhood which I believe is what got me into this mess.Kopfüber vom Sears Tower in eine Reißzwecke springen... oder ein Krokodil mit meinem Gemächt anlocken... was mir ja vermutlich diese Sache überhaupt erst eingebrockt hat. One Down, Two to Go (1990)
You guys wanna do business with Ramona Rickettes or would you rather shop at Sears?Wollt ihr mit Ramona Rickettes Geschäfte machen oder bei Sears einkaufen? Cry-Baby (1990)
Sears Braithwaite of Bullard.Sears Braithwaite von Bullard. The Hudsucker Proxy (1994)
Shake hands here with Sears Braithwaite of Bullard. - Sir.Begrüßen Sie Sears Braithwaite von Bullard. The Hudsucker Proxy (1994)
We want car and directions to Sears Tower.Wir wollen den Wagen und 'ne Wegbeschreibung zum Sears Tower. Get Outta Dodge (1994)
I say we put him in a sack and throw him off the Sears Tower.Stecken wir ihn doch in einen Sack und werfen ihn vom Sears Tower. Naughty But Niece (1994)
Tallest skyscraper in the Midwest after the Sears in Chicago, or John Hancock building, whatever.Das größte Hochhaus im Mittleren Westen, gleich nach dem Sears in Chicago. Oder dem John - Hancock-Building. Fargo (1996)
You wanted to ditch him, and he got pissed off. Then he grabbed on to your middle-class ass.Du wolltest ihn loswerden, da ist der Typ natürlich sauer geworden und dann ist er dir an deinen Mittelklassearsch rangegangen. Bandits (1997)
No, that's towards Sears.Nein, da geht es zu SearsJackie Brown (1997)
This is Sears for Carla Town, confirming Monday between 8 and 12 to install the trash compactor you bought yesterday.Hier ist Sears für Carla Town um den Termin am Montag für den Einbau lhres Müllkompressors, den Sie gestern gekauft haben, zu bestätigen. Murder at 1600 (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARS    S IH1 R Z
SEARS'    S IH1 R Z
SEARS'S    S IH1 R Z AH0 Z
SEARS'S    S IH1 R Z
SEARSON    S ER1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sears    (v) (s i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
versengen | versengend | versengt | versengt | versengteto sear | searing | seared | sears | seared [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シアーズ[, shia-zu] (n) Sears; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top