Search result for

*scrapers*

(25 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scrapers, -scrapers-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skyscrapersตึกระฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we need shelter, we build skyscrapers.ถ้าเราต้องการที่พัก เราก็สร้างตึก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน Home (2009)
In Shanghai, 3.000 towers and skyscrapers have been built in 20 years.อาคารและตึกสูงเสียดฟ้ากว่า 3000 แห่ง ถูกสร้างใน 20 ปี และอีกหลายร้อยกำลังตามมา Home (2009)
Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.ดูไบไม่มีน้ำ,แต่สามารถจ่ายค่า พลังงานจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อเปลี่ยนน้ำจืดจากทะเลและ สร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก Home (2009)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
Otherwise, I'm just a tiny mayor of a tiny town full of tiny sardine-sucking knuckle-scrapers.ไม่อย่างงั้น ฉันก็จะกลายเป็นนายกตัวจิ๋ว.. ในเมืองจิ๋ว.. ...เต็มไปด้วยพวกตัวจิ๋ว เก็บเศษซากปลาซาร์ดีนตัวจิ๋วๆ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)
Skyscrapers, no tsunamis, no jellyfish.ตึกสูงระฟ้า ไม่มีสึนามิ ไม่มีแมงกะพรุน Pilot (2010)
The guy's chipping golf balls off skyscrapers.หมอนั่นตีกอล์ฟบนตึกระฟ้า Withdrawal (2010)
But we've traded the wilderness for pavement, trees for skyscrapers.แต่พวกเราได้แลกความกันดารกับถนนลาดยาง ต้นไม้กับตึกระฟ้า Take It! (2010)
I climb skyscrapers. You can walk up a mountain.ปกติปีนแต่ตึกสูงๆนะ ภูเขามันแค่เดินขึ้นเฉยๆไม่ใช่เหรอ The Long Way Down Job (2011)
Are there avalanches on skyscrapers?บนตึกมีหิมะถล่มมั้ยล่ะ The Long Way Down Job (2011)
I-I talked my husband into honeymoonin' up here in the Big Apple, but not because I wanted to climb skyscrapers and see Broadway shows.ฉันกล่อมสามีให้มาฮันนีมูน ที่เมืองนี้ แต่ไม่ใช่เพราะฉันอยาก ขึ้นตึกสูงๆ The Blue Butterfly (2012)
Some tape, sandpaper, scrapers, things like that.-ขอบคุณ ฉันชอบสีนี้ มันทำให้ดูสว่างขึ้น Safe Haven (2013)
The silicon in the rocks, the oxygen in the air, the carbon in our DNA, the iron in our skyscrapers, the silver in our jewelry were all made in stars billions of years ago.ซิลิกอนในหินออกซิเจน ในอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ในดีเอ็นเอของเรา, ธาตุเหล็กในตึกระฟ้าของเรา เงินในเครื่องประดับของเรา Sisters of the Sun (2014)
There are no skyscrapers here.ที่นี่ไม่มีตึกระฟ้า Rules Don't Apply (2016)
Granted, no skyscrapers would've ever been built.อีกอย่าง จะไม่มีใครสร้างตึกระฟ้า ไม่มีการค้นพบ Urge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrapersThe buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAPERS    S K R EY1 P ER0 Z
SKYSCRAPERS    S K AY1 S K R EY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrapers    (n) (s k r ei1 p @ z)
skyscrapers    (n) (s k ai1 s k r ei p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wolkenkratzer {m} | Wolkenkratzer {pl}skyscraper | skyscrapers [Add to Longdo]
Schabe {f} [zool.] | Schaben {pl}cockroach; scraper | scrapers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top