Search result for

*scanners*

(52 entries)
(1.5279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scanners, -scanners-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, R2, tune the scanners for life forms.ไม่ อาร์ทู เปิดเครื่องสแกนสัญญานสิ่งมีชีวิต เอาแบบละเอียดมากที่สุดนะ ทำไมเราต้องสแกนหาสัญญานสิ่งมีชีวิต Rising Malevolence (2008)
The scanners are practically useless. Got anything on the emergency channel R2?ระบบสแกนช่างไร้ประโยชน์ซะจริง พบสัญญาณอะไรบ้างมั้ย อาร์ทู? Rising Malevolence (2008)
Reduce speed and activate your scanners.ลดความเร็วซะ แล้วเปิดระบบสแกน Rising Malevolence (2008)
R2 isn't on the scanners.ระบบสแกนหาอาร์ทูไม่เจอ Downfall of a Droid (2008)
Activate long-range scanners.เปิดระบบสแกนระยะไกล Downfall of a Droid (2008)
They'll have to. The scanners are useless.ก็ต้องยังงั้นล่ะ เครื่องค้นหาใช้ไม่ได้เลย Shadow of Malevolence (2008)
Keep jamming their scanners. If they spot us, we're dead.คอยรบกวนสัญญาณมันไว้ ถ้ามันเจอเรา เราตายแน่ Duel of the Droids (2008)
Scanners are negative, General.เครื่องสแกนไม่พบอะไรครับ ท่านนายพล Lair of Grievous (2008)
So how'd they get them past security scanners?พวกเค้าผ่านเครื่องตรวจจับได้ยังไงนะ ? Bloodline (2009)
He's got scanners, detectors.เขามีเครื่องดักฟัง เครื่องตรวจจับ Na Triobloidi (2009)
They're on red alert. Infiltration is impossible without security clearance and retina scanners. That all depends on who you know.พวกเขากำลังเฝ้าระวัง ไม่มีทางเข้าไปได้โดยไม่ผ่าน การตรวจค้นกับสแกนม่านตา Episode #3.3 (2009)
I will jam the temple's scanners.ข้าจะรบกวนการสแกนของวิหาร Holocron Heist (2009)
All the scanners were behaving strangely for a moment.ระบบสแกนเนอร์ทั้งหมด ดูเหมือนจะผิดปกติไปชั่วครู่ Holocron Heist (2009)
From there, you'll be able to temporarily jam their scanners so they are unable to target the incoming tanks.จากจุดนั้น เจ้าสามารถรบกวนเครื่องสแกน ของพวกมันชั่วคราวได้ ทำให้พวกมันไม่สามารถเล็งเป้ารถถังที่ผ่านเข้ามา Landing at Point Rain (2009)
Let's jam their scanners. Droid poppers ready.รบกวนเครื่องสแกนของพวกมันเถอะ ระเบิดดรอยด์พร้อม Landing at Point Rain (2009)
We use retinal scanners.ม่านตาดำสแกนเนอร์เพื่อการใช้งาน. Angels & Demons (2009)
They pulled all the local scanners!เขาเลยดึงเครื่องสแกนกลับไปหมด Repo Men (2010)
All the police scanners are talking about you.ตำรวจทั้งหมดกำลัง พูดถึงแกอยู่ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Use your scanners toใช้สแกนเนอร์ของเจ้า Voyage of Temptation (2010)
Use your scanners.ใช้สแกนเนอร์เจ้าสิ Voyage of Temptation (2010)
So I assume scanners can't detect it.งั้นข้าคิดว่าเครื่องสแกน คงจะตรวจจับมันไม่ได้สินะ Cat and Mouse (2010)
They may not need scanners to know we're here.ถึงพวกมันไม่ใช้เครื่องสแกนก็รู้ว่าเราอยู่นี่ Cat and Mouse (2010)
There are independent voice and fingerprint scanners.ระบบสแกนเสียงและลายนิ้วมือ The Bozeman Reaction (2010)
I don't see anything on my scanners.ข้าไม่เห็นอะไรเลยบนเครื่องสแกน Bounty Hunters (2010)
Scanners picked up an explosion.- เครื่องสแกนตรวจพบการระเบิด R2 Come Home (2010)
Not even the scanners in our cars.แสกนเนอร์ในรถยังต่อไม่ได้เลย Tell It to the Frogs (2010)
Is there anything unusual on the radar or scanners?มีอะไรผิดปกติ ที่เรดาห์จำได้มั่งมั้ย X-Men: First Class (2011)
Did he set up the scanners?เขาตั้งเครื่องสแกนเนอร์รึยัง? Supply and Demand (2011)
Police scanners are very busy indeed.การค้นหาของทางตำรวจเป็นไปอย่างยากลำบาก The Tall Man (2012)
It's on the police scanners.บนฐานข้อมูลของตำรวจบอกว่า Sweet Baby (2012)
You know, maybe she'll scour the police scanners and find--find out if anyone's reported more of these hallucinations.บางทีเธออาจจะดักฟังข่าวจากตำรวจ และหามันพบถ้ามีใครรายงาน เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพหลอนพวกนี้ An Evil Within (2012)
Shields us from your scanners.เกราะจากตัวสแกนเนอร์ของคุณ Oblivion (2013)
Six weeks to launch, deep space scanners picked up an alien object.6 สัปดาห์เพื่อสแกนอวกาศให้ลึกเท่าที่ทำได้ แล้วได้วัตถุต่างดาว Oblivion (2013)
and X-ray scanners at all the entrances.แแและการเอ็กซเรย์ในทุกๆทางเข้า Fear (2013)
He's amping security-- X-ray scanners, the whole nine.เขามีทีมรักษาความปลอดภัย เครื่องเอ็กส์เรย์ ทั้งเก้าทาง Fear (2013)
I need you to check the local police scanners, see if any cars were stolen near the high school.ฉันอยากให้คุณเช็คกับตำรวจท้องถิ่น ดูซิว่ามีรถถูกขโมยใกล้ๆโรงเรียนไหม Truth and Consequences (2013)
If we can find it on our scanners... the First Order's not far behind.ถ้าเราสามารถค้นหาได้ใน สแกนเนอร์ของเรา สั่งซื้อครั้งแรกไม่ไกลหลัง Star Wars: The Force Awakens (2015)
He's adding full body scanners to all entrances and closing exterior vents.เขาให้สแกนตรวจทั้งตัว ทุกทางเข้าออก แถมปิดช่องระบายลม Ant-Man (2015)
I checked it out. It's just scanners and an Autodoc.ดูแล้ว มีแค่เครื่องตรวจ กับเตียงรักษา Passengers (2016)
Chekov, are you picking anything up on those scanners?เชคอฟ คุณกำลังหยิบอะไรขึ้นบน สแกนเนอร์เหล่านั้นหรือไม่ Star Trek Beyond (2016)
I'm reconfiguring scanners to modulate for the crew signals.ฉันทำสแกนเนอร์เพื่อปรับ สัญญาณลูกเรือ Star Trek Beyond (2016)
Ultrasonic scanners indicate the beacon's location is somewhere near the command module a few hundred feet ahead.อัลตราโซนิคบอกตัวนำร่องอยู่ส่วนบังคับการ ไม่กี่ร้อยฟุตข้างหน้า Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Police scanners are saying he's stolen Nuclear Footballวอตำรวจบอกว่าเขาขโมยกระเป๋ายิงนิวเคลียร์ The Fate of the Furious (2017)
I'm looking for a driver who can handle scanners on the radio.หาคนขับรถที่สแกนคลื่นวิทยุเป็น Heat (1995)
I needed to sell at least two scanners a month for rent and daycare.อย่างน้อยต้องขายเดือนละ 2 เครื่อง เอาไว้เป็นค่าเช่ากับค่าเลี้ยงเด็ก The Pursuit of Happyness (2006)
The only resource I would have for six months would be my six scanners, which I could still try to sell.ทรัพยากรสำคัญสำหรับ 6 เดือนนี้ คือสแกนเนอร์ 6 เครื่อง ที่ผมยังคงพยายามขายอยู่ The Pursuit of Happyness (2006)
After four months, we had sold all our scanners.ผ่านไป 4 เดือน เราขายสแกนเนอร์หมดเกลี้ยง The Pursuit of Happyness (2006)
Yeah, sometimes these scanners have a mind of their own.ใช่ บางครั้งเครื่องตรวจจับรังสีก็พลาดได้ Automatic for the People (2008)
Also, the fiber optics in my scanners have suffered a 20 % reduction in opacity, probably due to my long incarceration.Die Glasfasern meines Scanners sind 20% lichtdurchlässiger geworden - sicher aufgrund meiner Gefangenschaft. Trust Doesn't Rust (1982)
I've augmented KITT's scanning system... with a special infrared tracking scope.Ich habe KITTs Scannersystem um einen Infrarot-Kursverfolgungsbereich erweitert. Give Me Liberty... or Give Me Death (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANNERS    S K AE1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scanners    (n) (s k a1 n @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top