Search result for

*sauter*

(89 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sauter, -sauter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauternes[N] เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)
Sauternes[N] เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know what? I was just witnessing this most incredible, incredible Sauterne auction.คุณรู้อะไรมั้ย ผมกำลังประมูลในสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุด Letters to Juliet (2010)
- You sleazy lowlife.- Du versauter Penner. The Two Jakes (1990)
I've made a special dinner. Lobster sauterne.Ich habe ein besonderes Abendessen gemacht, Hummer Sauternes. Voyager (1991)
Lobster sauterne is good cold.Hummer Sauternes schmeckt auch kalt. Voyager (1991)
This...Ein Haufen versauter Kinder spielt mit mir. The Game (1997)
Damn you Chicken! Screwing again!Du versauter Sack, hast wieder rumgevögelt, nicht wahr? Young & Dangerous: The Prequel (1998)
Hey, girl, take a look at me Let me dirty up your mind, yeah l'll strip away your hard veneer Let me see what I can findHey Girl, beachte mich ... lass mich dein versauter Gedanke sein ... lass mich deine harte Schale durchbrechen ... damit ich spüre, was darunter ist. Losing Your Appeal (1998)
Get out of here, you fucking piece of shit!Verschwinden Sie, Sie versauter Lüstling! The Group (2000)
She doesn't like bruschetta with a crisp Sauternes?Sie mag keine Bruschetta mit einem Glas Sauternes? Gill Girl (2001)
Bad junk, bad brick.Versauter Stoff - versautes Brick. Brick (2005)
-You sandbagging son of a bitch.- Versauter kleiner Schweinekerl! Wedding Crashers (2005)
I dated this girl for a while, and she was really a nasty freak.Ich hatte 'ne Freundin eine Weile und die war echt ein total versauter Freak. The 40 Year Old Virgin (2005)
It wasn't a tragic haircut. It was apocalyptic highlights.Das war kein versauter Haarschnitt, das waren apokalyptische Strähnchen. New and Improved Lorelai (2005)
That'sright,youdirty...So ist richtig, du versauter... Episode #5.6 (2008)
English country maidens, like that lot, but even dirtier.So wie die eben, nur noch viel versauterVampire Killers (2009)
- If it's not, that's one dirty vicar.- Falls nicht, ist das ein versauter Pfarrer. Vampire Killers (2009)
Jasper is a seriously messed up guy.Jasper ist ein wirklich versauter Kerl. Wild Alaskan Salmon (2009)
Get out of here, dirty old men.- Raus hier, versauter, alter Mann. Bainne (2010)
Heny, you dirty dog.Henry, du versauter Kerl. Mirrors 2 (2010)
I never put the Sauternes on ice.Ich lege den Sauterne nie auf Eis. Episode #1.4 (2010)
You just continue to surprise me you dirty, dirty little man.Du schaffst es doch tatsächlich noch, mich zu überraschen. Du versauter, versauter Mann. Horrible Bosses (2011)
U.S. CONSULATE FRANKFURT-(Kröger) Hab dich nicht so, Sauter. -Du bist gut. Hindenburg: The Last Flight (2011)
He could not do that. - Merten is accused of murder.(Sauter) Ich glaube nicht, dass er es tat. Hindenburg: The Last Flight (2011)
Tell the Captain Pruss there's a bomb on board.-(Sauter schreit) Hindenburg: The Last Flight (2011)
I can not trust you, just because you trust yourself .-Sauter, vertrau mir. -Dir vertrauen? Das ist das Problem. Hindenburg: The Last Flight (2011)
- Well done. Where is it?(Sauter) Herr Kapitän? Hindenburg: The Last Flight (2011)
- Where are the documents?Sauter, Sie können hier nichts mehr für Kröger tun. Hindenburg: The Last Flight (2011)
- Dynamite that Rittenberg hid in a box of cigars. Missing uniform.(Sauter) Deswegen hatte Rittenberg eine Jacke der Mannschaft. Hindenburg: The Last Flight (2011)
Thank you for finding the evidence.Das hast du deinem Freund Sauter zu verdanken. Hindenburg: The Last Flight (2011)
What actually does, Mr. Kaufmann?Sauter, ich muss in Kaufmanns Kabine. Hindenburg: The Last Flight (2011)
Filthy, dirty porn.Versauter, schmutziger Porno. The Set Up (2011)
Go! Fernande! Grasshopper!Kommt schon, Fernande, La Sauterelle, wachst über euch hinaus! Mystery at the Moulin Rouge (2011)
"The Crane," "The Grasshopper."La Grue, La Sauterelle, Mystery at the Moulin Rouge (2011)
The Glutton, Nini-Feet-in-the-Air, Crazy Lila, the Grasshopper, Valentin the Contortionist...La Goulue, Nini-Pattes-en-l'air, die verrückte Lila, La Sauterelle, Valentin, den Knochenlosen... Mystery at the Moulin Rouge (2011)
"It's better to have loved and lost "than to stay home every night and download increasingly shameful pornography. ""Es ist besser, geliebt und verloren zu haben, als jeden Abend zuhause zu bleiben und immer versautere Pornos runterzuladen". The Roommate Transmogrification (2011)
What about a small glass of Sauterne for dessert?Wie wäre es mit einem kleinen Glas Sauternes? I skydd av skuggorna (2011)
The world is a filthy place.Die Welt ist ein versauter Ort. Pilot (2011)
I done told you I'd bring that coffee upstairs, you old, nasty fool.Ich sagte doch, ich bringe den Kaffee hoch, du alter, versauter Dummkopf. Think Like a Man (2012)
Can we get a bottle of sauternes and six glasses?Könnten wir eine Flasche Sauternes und sechs Gläser bekommen? At the Codfish Ball (2012)
Should we change that sauternes to champagne?Sollen wir aus dem Sauternes Champagner machen? At the Codfish Ball (2012)
"You ain't ready shit, you dirty old...""Du liest einen Scheißdreck, du versauter alter..." Something Is Wrong (2012)
A little bit dirtier than what it is.Das klingt ein bisschen versauter, als es eigentlich ist. And the Bear Truth (2013)
Hornier.VersauterThe Locket (2013)
Hornier.VersauterThe Locket (2013)
Hornier?VersauterThe Locket (2013)
Well, I mean, a Gypsy cursed your family to become hornier and do awesome guitar solos.Ich meine, eine Zigeunerin hat eure Familie verflucht, dass ihr versauter wurdet und fantastische Gitarrensolos macht. The Locket (2013)
Actually we do stuff way more kinky than I've ever done with Detective Winters.Eigentlich ist das was wir gemacht haben viel versauter als alles was ich je mit Kommissar Winters gemacht habe. Bear on a Stakeout (2013)
You are a dirty old man.Du bist ein versauter, alter Mann. I Think I Banged Lucille Ball (2013)
If I'm such a dirty old man, maybe it's time for my sponge bath.Wenn ich so ein versauter, alter Mann bin, ist es vielleicht Zeit für meine Waschung. I Think I Banged Lucille Ball (2013)
He's an old man. -Yeah, a dirty old man!- Ein versauter alter Mann. She's Funny That Way (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap   FR: sauter ; bondir
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
กั้ง[n. prop.] (kang) EN: Mantis shrimp   FR: cigale de mer [f] ; sauterelle de mer [f] ; squille [f] ; squille-mante [f]
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook   FR: exclure ; sauter ; négliger
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over   FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[v. exp.] (kradōt khām ... nā) EN: skip over ... (+ nb) pages   FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages
กระโดดขึ้นรถ[v. exp.] (kradōt kheun rot) EN: jump in the car   FR: sauter dans la voiture
กระโดดลงจากเตียง[v. exp.] (kradōt long jāk tīeng) EN: spring out of bed   FR: sauter du lit
กระโดดร่ม[v. exp.] (kradōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute ; descendre en parachute
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce   FR: bondir ; sauter
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy   FR: sauter de joie ; bondir de joie
โลด[v.] (lōt) EN: jump ; leap ; spring   FR: bondir ; sauter
งานเต้นรำ[n. prop.] (ngān tenram) FR: bal [m] ; surprise-partie [f] ; sauterie [f]
ผัด[v.] (phat) EN: fry ; stir-fry   FR: frire ; sauter
ผัดกะเพรา[v. exp.] (phat kaphrao) FR: sauter au basilic
ผัดขิง[v. exp.] (phat khing) FR: sauter au gingembre
ผัดกระเทียมพริกไทย[v. exp.] (phat krathīem phrikthai) FR: sauter à l'ail et au poivre
ผัดพริก[v. exp.] (phat phrik) FR: sauter aux piments
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised   FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุดตา[v.] (saduttā) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching   FR: sauter aux yeux
ตั๊กแตน[n.] (takkataēn) EN: grasshopper   FR: sauterelle [f]
เต้น[v.] (ten) EN: dance ; pound ; skip ; jump ; spring ; leap   FR: danser ; sauter ; sautiller
เว้น[v.] (wen) EN: alternate ; skip ; space   FR: alterner ; sauter

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUTER    S AO0 T EY1 ER0
SAUTERNE    S OW0 T ER1 N
SAUTERNES    S OW0 T ER1 N Z

French-Thai: Longdo Dictionary
sauter aux yeux(phrase) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ex: Tu l'aimes bien...je saia! Cela me saute aux yeux!
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーテルヌ[, so-terunu] (n) Sauternes (fre [Add to Longdo]
タイワンヤモリザメ[, taiwanyamorizame] (n) blacktip sawtail catshark (Galeus sauteri, found in Japan, Taiwan and the Philippines) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sauter \Sau`ter"\, v. t. [F., properly, to jump.]
   To fry lightly and quickly, as meat, by turning or tossing it
   over frequently in a hot pan greased with a little fat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sauter \Sau"ter\, n.
   Psalter. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sauter [sote]
   jump; leap; spring
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top