ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sager*

S EY1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sager, -sager-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
massager(n) ผู้นวด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอนวด(n) massager, See also: massagist, masseuse, masseur, Example: หมอนวดส่วนใหญ่มักเป็นคนชนบท มีอายุมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่จับเส้นและบีบเฟ้น ให้คนอื่นหายปวดเมื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
ชั่วแล่น[chūalaen] (adv) EN: momentarily ; for a while  FR: momentanément ; passagèrement
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
ห้องโดยสาร[hǿng dōisān] (n) EN: cabin  FR: cabine [f] ; cabine passagers [f]
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[jamkat jamnūan phūdōisān] (xp) EN: limit the number of passengers  FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนจุผู้โดยสาร[jamnūan ju phū dōisān] (n, exp) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
จำนวนผู้โดยสาร[jamnūan phūdōisān] (n, exp) EN: number of passengers  FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
จ้องดูหน้า[jøngdū nā] (v, exp) FR: dévisager
คาดคิด[khātkhit] (v) EN: expect ; anticipate ; hope  FR: envisager ; projeter
คนโดยสาร[khondøisān] (n) EN: passenger  FR: passager [m] ; passagère [f]
ความจุผู้โดยสาร[khwām ju phū dōisān] (n, exp) EN: number of passengers  FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
หมอนวด[mø nūat] (v) EN: masseur ; masseuse ; massager ; massagist  FR: masseur [m] ; masseuse [f]
นักการ[nakkān] (n) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum  FR: messager [m]
เป็นลาง[pen lāng] (x) FR: présager
ภาพทิวทัศน์[phāp thiūthat] (n, exp) FR: photo de paysage [f] ; photo paysagère [f]
ผู้โดยสาร[phūdōisān] (n) EN: passenger  FR: passager [m] ; passagère [f]
ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง[phūdōisān chan neung] (n, exp) EN: first class passengers   FR: passagers de première classe [mpl]
ผู้โดยสารชั้นประหยัด[phūdōisān chan prayat] (n, exp) EN: economy class passengers  FR: passagers de classe économique [mpl]
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ[phūdōisān chan thurakit] (n, exp) EN: business class passengers  FR: passagers de classe affaires [mpl]
ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง[phūdōisān plīen khreūang] (n, exp) EN: transit passenger  FR: passager en transit [m]
ผู้ส่งข่าว[phūsongkhāo] (n) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[phū song sān] (n, exp) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m]
ผู้ถือสาร[phūtheū sān] (n, exp) EN: courier  FR: messager [m]
ตั้งใจ[tangjai] (v) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide  FR: envisager
ตั้งเค้า[tangkhao] (v) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee  FR: annoncer ; présager
ทำนาย[thamnāi] (v) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination  FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ที่นั่งผู้โดยสาร[thīnang phūdōisān] (n, exp) EN: passenger seat  FR: siège passager [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAGER S EY1 G ER0
SAGERS S EY1 G ER0 Z
MASSAGER M AH0 S AA1 ZH ER0
MASSAGERS M AH0 S AA1 ZH ER0 Z

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] TH: สวม  EN: to wear
下げる[さげる, sageru] TH: แขวน
下げる[さげる, sageru] TH: ลดให้ต่ำลง  EN: to lower
下げる[さげる, sageru] TH: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน  EN: to move back
下げる[さげる, sageru] TH: ยกให้ต่อ  EN: to grant
引き下げる[ひきさげる, hikisageru] TH: ลดลง  EN: to reduce

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansager {m}; Ansagerin {f}; Sprecher {m}; Sprecherin {f}announcement; announcer [Add to Longdo]
Handleser {m}; Handleserin {f}; Handliniendeuter {m}; Handwahrsager {m} | Handleser {pl}; Handliniendeuter {pl}; Handwahrsager {pl}palmist | palmists [Add to Longdo]
Hexe {f}; Wahrsagerin {f} | Hexen {pl}; Wahrsagerinnen {pl}sibyl | sibyls [Add to Longdo]
Jasager {m}yes-man [Add to Longdo]
Masseur {m}; Masseurin {f}masseur; kneader; massager [Add to Longdo]
Prophet {m}; Weissager {m}prophet [Add to Longdo]
Radioansager {m}radio announcer [Add to Longdo]
Reinfall {m}; Versager {m}flop [Add to Longdo]
Versagen {m}; Misserfolg {m}; Versager {m}failure [Add to Longdo]
Versager {m} | Versager {pl}abnegator | abnegators [Add to Longdo]
Vorhersager {m} | Vorhersager {pl}foreboder | foreboders [Add to Longdo]
Vorsager {m} | Vorsager {pl}reciter | reciters [Add to Longdo]
Wahrsager {m} | Wahrsager {pl}fortuneteller | fortunetellers [Add to Longdo]
Wahrsager {m} | Wahrsager {pl}soothsayer | soothsayers [Add to Longdo]
Wahrsager {m}; Wünschelgänger {m}diviner [Add to Longdo]
Wahrsagerei {f}fortune telling [Add to Longdo]
Weissager {m} | Weissager {pl}prophet | prophets [Add to Longdo]
Weissagerin {f}prophetess [Add to Longdo]
Wetteransager {m} | Wetteransager {pl}weather outlook announcer | weather outlook announcers [Add to Longdo]
Wetteransager {m}; Wetterfrosch {m}weatherman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引っ提げる;ひっ提げる;提げる[ひっさげる, hissageru] (v1) (uk) (col) (See 提げる・さげる) to carry in one's own hands; to carry in a manner that is obvious to others [Add to Longdo]
押し下げる[おしさげる, oshisageru] (v1,vt) to push or press or force down; to depress [Add to Longdo]
下げる[さげる, sageru] (v1,vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P) [Add to Longdo]
願い下げる[ねがいさげる, negaisageru] (v1,vt) to withdraw a request [Add to Longdo]
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further [Add to Longdo]
繰り下げる;繰下げる[くりさげる, kurisageru] (v1,vt) to defer; to postpone [Add to Longdo]
見下げる[みさげる, misageru] (v1,vt) to look down over; to look down on [Add to Longdo]
塞げる[ふさげる, fusageru] (v1,vt) (See 塞ぐ) to close up; to block up; to fill; to cover [Add to Longdo]
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit) [Add to Longdo]
垂れ下げる[たれさげる, taresageru] (v1,vt) to hang (a curtain); to droop (a tail); to lower (a blind) [Add to Longdo]
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction) [Add to Longdo]
貸し下げる;貸下げる[かしさげる, kashisageru] (v1,vt) to lend; to loan [Add to Longdo]
吊り下げる;つり下げる;釣り下げる;釣下げる[つりさげる, tsurisageru] (v1,vt) to suspend from; to be suspended (from) [Add to Longdo]
提げる[さげる, sageru] (v1,vt) to take along; to hold in the hand; (P) [Add to Longdo]
頭を下げる[あたまをさげる, atamawosageru] (exp,v1) to bow one's head [Add to Longdo]
払い下げる[はらいさげる, haraisageru] (v1,vt) to make a sale of government property [Add to Longdo]
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1,vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P) [Add to Longdo]
命を捧げる[いのちをささげる, inochiwosasageru] (exp,v1) to give one's life (e.g. in battle); to devote one's life (e.g. to a cause) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
提げる[さげる, sageru] (in_der_Hand) halten [Add to Longdo]
易者[えきしゃ, ekisha] Wahrsager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sage \Sage\, a. [Compar. {Sager}; superl. {Sagest}.] [F., fr. L.
   sapius (only in nesapius unwise, foolish), fr. sapere to be
   wise; perhaps akin to E. sap. Cf. {Savor}, {Sapient},
   {Insipid}.]
   1. Having nice discernment and powers of judging; prudent;
    grave; sagacious.
    [1913 Webster]
 
       All you sage counselors, hence!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from wisdom; well judged; shrewd; well adapted
    to the purpose.
    [1913 Webster]
 
       Commanders, who, cloaking their fear under show of
       sage advice, counseled the general to retreat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Grave; serious; solemn. [R.] "[Great bards] in sage and
    solemn tunes have sung." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wise; sagacious; sapient; grave; prudent; judicious.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top