Search result for

*q-tip*

(51 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: q-tip, -q-tip-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Q-tip[N] ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง, Syn. cotton bud

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He took a Q-tip and he asked me to put it on my vagina.เขาคว้าสำลีมา The Girlfriend Experience (2009)
Not if that's a used q-tip.ไม่ ถ้านั่นคือสำลี Q-Tip ที่ใช้แล้ว Cooperative Calligraphy (2010)
- There's Q-tips.- เอาสำลีมาทา 50/50 (2011)
It was a Q-tip the whole time.ใช้สำลีตลอดน่า.. 50/50 (2011)
I told Dougie I had to go get Q-tips.ชั้นบอก Dougie ว่าชั้น ต้องไปเอาQ-tipBridesmaids (2011)
So our patient is just an average Joe with a two-foot pile of used q-tips?ที่มีกองขยะอยู่ในบ้านเฉยๆ ยังไงก็เถอะ แต่เขาไม่ได้ติดเชื้อรา The Dig (2011)
Her text conversations with Jeff Winger give us a glimpse beneath the cushions of war to the lost pennies and grody q-tips of war's emotional toll.การส่งข้อความสนทนาของเธอกับเจฟ วิงเกอร์ ทำให้เราได้เห็นเหลือบลึก และความเสียหายทางอารมณ์จากสงคราม Pillows and Blankets (2012)
- Slide a Q-tip...- เอาก้านสำลี... You Get Me (2017)
Stacy, do you have Q-Tips?Stacy, hast du Q-Tips? Fast Times at Ridgemont High (1982)
Q-tips.Q-Tips. Ein Auge! My Stepmother Is an Alien (1988)
Let's just say I saved the guy a fortune in Q-tips.Ich hab dem Kerl 'ne Menge Q-Tips gespart. Stone Cold (1991)
- What is this, a giant Q-tip?- Was ist das? Ein riesiger Q-TipStone Cold (1991)
Next time I'm gonna make you get a Q-Tip with some aftershave and I'm gonna make you stick it up that dick of yours.Das nchste Mal nimmst du dir 'n Q-Tipp, tauchst ihn in Aftershave... und schiet ihn dir dann in die Eichel. Short Cuts (1993)
You have to stop the Q-Tip when there's resistance!Sie haben an der Q-Tip zu stoppen wenn es Widerstand! The One with Ross's New Girlfriend (1995)
What would you do?Brauchst du ein Q-TipTurning Japanese (1996)
I have Q-tips.Hallo, ich benutze Q-tips. Go (1999)
You stick a giant Q-tip down their throat and wait.Man steckt dem Patienten ein Riesen-Q-Tip in den Hals und wartet. Erin Brockovich (2000)
Is Max around?Ist Max da? Sie ist gerade auf, ähm... (♪ "Moving With U" von Q-TipArt Attack (2001)
Move it or lose it, Q-tip.Aus dem Weg, Q-TipMy Blind Date (2002)
Q-tip.Q-TipMy Blind Date (2002)
I'm assuming these are complimentary.Q-Tips gibt's doch hier wohl umsonst. My Malpractical Decision (2004)
From there, the Q-Tip.Und dann der Q-TipHitch (2005)
He was in the bathroom cleaning his ear with a cotton bud, when his brother who was incontinent came in for a shit, hit the door hitting his elbow and, all the way in.Erwar im Bad und reinigte sich die Ohren mit 'nem Q-Tip, und da kam sein Bruder rein, der hatte Durchfall und konnt's sich nicht verkneifen haut ihm mit der Tür auf den Ellenbogen und pfffffff, durch bis zum Hirn. Aislados (2005)
They removed it surgically.Den Q-Tip mussten sie rausoperieren. Aislados (2005)
There's no reason for both of us to take things like toothpaste, or... razors, or Q-Tips... or hand sanitizer.Wir müssen nicht beide Zahnpasta einpacken... oder Rasierer oder Q-Tips... oder Desinfektionsmittel. Land Ahoy (2005)
Ran out of Q-tips?Er hatte keine Q-tips mehr? Tell Me No Secrets... (2006)
Q-tips, get Q-tips.- Q-Tips. Hol Q-Tips. I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Hey, Q-Tip?Hey, Q-TipThe Cradle of Civilization (2008)
Q - Tip!Q-TipScrewby (2008)
- A thug that works for Carris named Q-Tip.- Ein Schläger von Carris, namens Q-TipThe Thin Red Line (2008)
Carris says Q-tip didn't kill them.Carris sagt, Q-Tip wäre nicht der Mörder. The Thin Red Line (2008)
Q - Tip went to kill Joe, but he got there too late. Someone else got to him first.Q-Tip war dort, um Joe umzulegen, aber zu spät, es war ihm jemand zuvorgekommen. The Thin Red Line (2008)
Carris says his man Q-Tip actually saw the real killer.Carris sagt, sein Schläger Q-Tip hat gesehen, wie der Mörder schoss. The Thin Red Line (2008)
If we let him out, his man Q-Tip will tell us exactly what he saw, ID the real killer.Wenn wir ihn rauslassen, wird Q-Tip uns alles sagen und den Mörder identifizieren. The Thin Red Line (2008)
- Tip killed them all right. Carris is just trying to save his skin by laying the blame elsewhere.Q-Tip ist der Mörder und Carris will seinen Kopf retten, indem er's jemand anderem anhängt. The Thin Red Line (2008)
Carris has set up a meeting with Q-Tip tonight. So we'll grab up Q-Tip and work him till we get the real story.Carris hat für heute Abend ein Treffen mit Q-Tip arrangiert, den schnappen wir uns und bearbeiten ihn, bis er alles ausspuckt. The Thin Red Line (2008)
Knowing the chief, he's gonna wanna know the details. When and where you're gonna be meeting this Q-Tip and what personnel you got operating undercover.Wie ich den Chief kenne, will er Einzelheiten wissen, wo und wann Sie sich mit diesem Q-Tip verabredet haben und welche Leute undercover für Sie arbeiten. The Thin Red Line (2008)
Carris is on his way. He's gonna call when he meets with Q-Tip.Carris ist auf dem Weg, er ruft an, sobald er sich mit Q-Tip trifft. The Thin Red Line (2008)
Q - Tip's in the car he was on the tape. California plate Five-Nora-Tom-Queen-nine-five-seven.Q-Tip sitzt in dem Auto, das wir vom Video kennen, Kennzeichen 5, N, T, Q, 9, 5, 7. The Thin Red Line (2008)
Q - Tip was just some guy that happened to walk up to the motel at some point.Q-Tip war nur ein Mann, der irgendwann zufällig auf das Motel zuging. The Thin Red Line (2008)
'cause I think it's gonna be like having a q-tip jammed up my urethra.Ich denke nämlich, es ist etwa so schlimm wie ein Q-Tip, der in meiner Harnröhre steckt. The Raw & the Cooked (2008)
He took a Q-tip and he asked me to put it on my vagina.Er holte ein Q-Tip. Er wollte von mir, dass ich es an meine Vagina drücke. The Girlfriend Experience (2009)
Drop the gun, Q-Tip.Waffe runter Q-tipLucky Luke (2009)
I told Dougie I had to go get Q-tips.Ich sagte Dougie, ich müsste Q-Tips holen. Bridesmaids (2011)
Hand me one of those swab things over there.Gib mir mal so'n Q-Tipp. And Then There Were None (2011)
So our patient is just an average Joe with a two-foot pile of used q-tips ?Also ist unser Patient nur einen durchschnittlicher Joe mit einem Meter hohen Stapel benutzter Q-Tips? The Dig (2011)
- Fuck you, Q-tip!Fick dich, "Q-Tip"! Black Cobra (2012)
She had Q-tips and tampons and shit for Christmas.Sie bekam Q-Tips und Tampons und so'n Kram zu Weihnachten. The Heat (2013)
You peel the soiled one off, then swab the affected area with Q-tips.Sie ziehen die Verschmutzte ab, dann wischen Sie die betroffene Stelle mit Q-Tips ab. And Not-So-Sweet Charity (2013)
You better have a good excuse this time, because "trimming Q-tips to fit your ears right"Du hast diese Mal hoffentlich eine bessere Entschuldigung, denn "Q-Tips zurechtformen, damit sie ins Ohr passen" The Tenure Turbulence (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top