ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pueblo*

P W EH1 B L OW0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pueblo, -pueblo-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pueblo[N] หมู่บ้านอินเดียนแดง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
315 East Pueblo. It's up in White Horse.ทิศตะวันออก 315 อินเดียแดงชนเผ่าพูเอโบล มีม้าสีขาวอยู่หน้าบ้าน Blood Money (2013)
I was a waitress in that little restaurant in Pueblo.ตอนนั้นฉันเป็นเด็กเสิร์ฟ ในร้านอาหารเล็กๆที่เมืองพูเอโบล Pay It Forward (2013)
I located Leanne Tipton, who worked briefly at a restaurant in Pueblo in 1990, but then she disappeared again later on that year.ฉันเจอลีแอนน์ ทิปตั้นแล้ว เธอทำงานชั่วคราว ที่ร้านอาหารในเพบโล ปี 1990 แต่แล้วเธอก็หายตัวไปอีกครั้งในปีนั้น Pay It Forward (2013)
Litschane kana Pueblo.Litschane kana PuebloWinnetou (1963)
I am Pueblo, sir. Bonoja lived here always.Bonoja ist Pueblo-Indianer. Old Surehand (1965)
He came back to Pueblo Rocko to kill Warner a desperado who supposedly betrayed him.Er ist nach Pueblo Rocko gegangen, um Warner umzulegen ein Desperado, der ihn wohl verraten hatte. The Longest Hunt (1968)
I was sunning myself on the USS Pueblo when the North Koreans attacked.Ich sonnte mich auf der USS Pueblo, als die Nordkoreaner angriffen. Under Fire (1983)
I'm going up, introducing myself to every cop in the pueblo?Ich gehe hin und stelle mich jedem Polizist im Pueblo vor? Romancing the Stone (1984)
In 1 792, a certain Jose Longuinez Martinez, while travelling through the Pueblo de Los Angeles, found a great lake of pitch, with many pools in which blisters were continually rising and falling.1 792 fand ein gewisser José Longuinez Martinez, während er durch das Pueblo de Los Angeles reiste, einen großen See aus Pech, mit vielen Pfützen, in denen dauernd Blasen blubberten. The Two Jakes (1990)
Are you familiar with the Pueblo Revolt of 1680?Sagt Ihnen die Pueblo-Revolte von 1680 etwas? Journey's End (1994)
This is an act of war. This is the Pueblo revisited, and he wants to negotiate?Dies ist eine Kriegserklärung wie damals bei der Pueblo und er will verhandeln? Murder at 1600 (1997)
- The Pueblo Indians even had a rain dance.- Die Pueblo-Indianer haben einen Regentanz. The Rain King (1999)
Imboca no like now.lmboca war so nicht. lmboca pueblo de Christo. Dagon (2001)
It's Anasazi in design and composition.Es ist Pueblo-indianischen Ursprungs und Designs. The Count of Montecito (2004)
Well, some of these pueblos, like the Aztec ruins national monument, or the Casamero Pueblo ruins --Manche dieser Pueblos, wie etwa das Aztec Ruins National Monument oder die Casamero Pueblo Ruinen... Hay Bale Maze (2007)
Prisoner transfer from Pueblo facility.Gefangenen Transfer von der Pueblo Einrichtung. Chuck Versus the Last Details (2011)
I don't know how you ran things in Pueblo, but you're not getting back there without the proper paperwork.Ich weiß nicht, wie Sie die Dinge in Pueblo handhaben, aber Sie gehen nicht nach hinten ohne den nötigen Papierkram. Chuck Versus the Last Details (2011)
Girls like that are pretty few and far between in Pueblo, if you know what I mean.Solche Frauen gibt es in Pueblo nicht viele, wenn Sie wissen was ich meine. Chuck Versus the Last Details (2011)
It's in Pueblo Plaza.Er steht beim Pueblo Plaza. Think Like a Man (2012)
Pueblo Indian Delight Makers, ancient Egyptian rib tickling ceremonies, the Feast of Fools, the right of Osseous Humours...Spaßmacher bei den Pueblo Indianern, antike ägyptische Bauchkitzler-Zeremonien, das Narrenfest, den Ritus des Knochenhumors. Stitches (2012)
315 East Pueblo.315 East PuebloBlood Money (2013)
And this is for the Pueblo.Und das ist für die Pueblo-Indianer! The Honeymooners (2013)
In fact, he wrote his thesis in college on the Pueblo people culture, which is centered in New Mexico.Er schrieb sogar seine Abschlussarbeit im College über die Pueblo-Volkskultur, die aus New Mexico stammt. White as the Driven Snow (2014)
There's one in the pueblo.Es gibt nur eins im PuebloA New Approach to Nuclear Cosmology (2014)
He says, "It's been hard at the pueblo."Er sagt: "Es sind harte Zeiten im Pueblo." Spooky Action at a Distance (2014)
Pueblo!PuebloBondage (2015)
It's a rental... address given on the rental contract is an apartment in Santo Domingo Pueblo, New Mexico.Es ist ein Mietwagen... Die Adresse auf dem Mietvertrag ist ein Apartment in Santo Domingo Pueblo, New Mexico. El Cuegle (2017)
They'll go on to reach the old pueblo of Santa Fe, New Mexico then onward westward to California to touch the waters of the blue Pacific to meet the ships bearing treasures from the Orient.Sie werden bald das alte Pueblo von Santa Fe, Neu Mexiko, erreichen... und dann weiter nach Westen führen, nach Kalifornien... wo sie die blauen Wasser des Pazifiks berühren werden... um die Schiffe zu begrüßen, die Schätze aus dem Orient bringen. Santa Fe (1951)
These Pueblos are a lot different from the Apache.Die Pueblos sind anscheinend ganz anders als die Apachen. The Man from Laramie (1955)
The Pueblos were cliff dwellers.Die Pueblos sind KÜstenbewohner. The Man from Laramie (1955)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUEBLO    P W EH1 B L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pueblo    (n) pwˈɛblou (p w e1 b l ou)
pueblos    (n) pwˈɛblouz (p w e1 b l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pueblo {m}; indianische Siedlungpueblo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プエブロ[, pueburo] (n) Pueblo (spa [Add to Longdo]
プエブロインディアン[, pueburoindeian] (n) Pueblo Indian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pueblo \Pueb"lo\, n. [Sp., a village, L. populus people. See
   {People}.]
   A communistic building erected by certain Indian tribes of
   Arizona and New Mexico. It is often of large size and several
   stories high, and is usually built either of stone or adobe.
   The term is also applied to any Indian village in the same
   region.
   [1913 Webster]
 
   {Pueblo Indians} (Ethnol.), any tribe or community of Indians
    living in pueblos. The principal Pueblo tribes are the
    Moqui, the Zu[~n]i, the Keran, and the Tewan.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pueblo /puːeːbloː/
  pueblo

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 pueblo
  1. folk; nation; people(popolo)
  2. village(vilaĝo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top